Re: Reducing the battery impact of NDRe: Reducing the battery impact of ND
Rajiv Asati (rajiva)
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/q9cS5Sw3tp4LrqnTr5F5T033aOo/
805541
1437465
Re: Reducing the battery impact of NDRe: Reducing the battery impact of ND
Andrew 👽 Yourtchenko
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/bLA7LLp2rAmbBXEK-aBud7Hlcjg/
805543
1437465
Re: Reducing the battery impact of NDRe: Reducing the battery impact of ND
Andrew 👽 Yourtchenko
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/A8Y9gLqIGBGPGQJRZPLeKadESvA/
805542
1437465
Re: Reducing the battery impact of NDRe: Reducing the battery impact of ND
cb.list6
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/V04OryJgun5zL2P8BoAdu8d3Qi0/
805540
1437465
Re: Reducing the battery impact of NDRe: Reducing the battery impact of ND
Don Sturek
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/zqaOYhOVjlbnRONNBZfLRu2_wV0/
805539
1437465
Re: Zillions of addresses [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: Zillions of addresses [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Tim Chown
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/oPdIM8dme7Bg-EQE22Q6TpCpei8/
805538
1437469
Re: Reducing the battery impact of NDRe: Reducing the battery impact of ND
Tim Chown
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/38FVR2m8t9WechC3GllXadw5E0E/
805537
1437465
Re: Zillions of addresses [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: Zillions of addresses [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Ray Hunter
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/H0tEmA2WLzbF-FNw2xiMl8un0Yg/
805536
1437469
Reducing the battery impact of NDReducing the battery impact of ND
Lorenzo Colitti
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/secEQ3qKOcks4EIsxQJRCYkt8fA/
805535
1437465
RE: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04RE: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Samita Chakrabarti
2014-01-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/DtTg1MowHFOifpcjHPsWx4Iei_s/
805534
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Andrew 👽 Yourtchenko
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/5xMsDhjoaA8o2LVP8GiHo33f8eM/
805533
1437506
Zillions of addresses [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Zillions of addresses [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Brian E Carpenter
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/gnRAJAFnAKEKjqY7_Nh4WXrv-a4/
805532
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Lorenzo Colitti
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/MCjaPB7_C_2pOfXl15BC7ijQnLg/
805531
1437469
RE: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04RE: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Eric Vyncke (evyncke)
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/NRdx-FbUO09QUWxHI9q2r-Q0_5Q/
805530
1437506
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Emmanuel Thierry
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/pw2bC4kFccNCqSMegzYcAVfYZVA/
805529
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Ray Hunter
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/2rSJYzIgFeFOr92Zfl-WPml4maw/
805528
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Lorenzo Colitti
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/ffkrQE7mxkfPoEpFCW8pKqrVRs0/
805527
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Alexandru Petrescu
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/QqLyyN5cuVypSi6x1G2t1w2kexQ/
805526
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Tim Chown
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/zFZyVbvEwa8DpWsSfMOJPxp1aJU/
805525
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Ray Hunter
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/LQtNnyDxcYsCnThY5HGJpmqXQFk/
805524
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Lorenzo Colitti
2014-01-10
ipv6
/arch/msg/ipv6/nx0QsNh_jkp2Ul6Aax1Hq236hOQ/
805523
1437469
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Sander Steffann
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/s_oiVbqqh-0D1kfk_-IXttnz5ac/
805522
1437506
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Ray Hunter
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/7-6YlpbACKExkOINPKgPiC9KEW8/
805521
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Emmanuel Thierry
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/MuoMX3qgCw7a4Ri9gmncZdtMNAA/
805520
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Tim Chown
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/FnCTPlrSTVaQbrpTnA_tQKfgqiQ/
805519
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Ray Hunter
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/S4u2qrRjEz6hg__-cfZSZv-K9K0/
805518
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Tim Chown
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/_i2td5RgqkyP54CpEzfcujzyKpM/
805517
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Alexandru Petrescu
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/3dOhYMX3kFyV9x3tSTF_N71iqGs/
805516
1437469
Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]Re: [Fwd: I-D Action: draft-carpenter-6man-why64-00.txt]
Ray Hunter
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/MdS0ZZM01DUJSizBer5ovGEXrG0/
805515
1437469
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Havard Eidnes
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/xinLTn0ClM9qWlaUP0mS9IBf2Mo/
805514
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Lorenzo Colitti
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/l5ihl6w7S3PsZIVqZwe6ib5PRY0/
805513
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Lorenzo Colitti
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/axxY6lqr-TeXyFrTXH99Q2CVF8A/
805512
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Mikael Abrahamsson
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/N-Nwk-XQma0Xmu-1m8c7N-9zvOw/
805511
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Mikael Abrahamsson
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/wdszWiPyu-NEfAKC_MyJhyr6iuw/
805510
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Lorenzo Colitti
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/cB3exQsm7jxgkZqSiTR6cabPFh8/
805509
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Ole Troan
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/r0TDS_MxUlONqSwUrhl_uo5n-j0/
805508
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Mikael Abrahamsson
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/865Cn6UvkwINzWGTDLDQJPDNook/
805507
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Lorenzo Colitti
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/oaXXVuMKkj8T7ZiQFav2zTi3Lso/
805506
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Mikael Abrahamsson
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/vPOAVdPN8_QBXd6l4iZ_2bdgRYw/
805505
1437506
Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04Re: 6MAN Adoption call on raft-chakrabarti-nordmark-6man-efficient-nd-04
Lorenzo Colitti
2014-01-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/d_SM2XQdXmfsCMVMDhVLMHE0TFQ/
805504
1437506
40 Messages