Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qbUmPF8fKdRhmusGTUTcUMsB1-s/
2339167
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/HYKhuxqw_Cijz1Bo5PjeRTTbex8/
2339127
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/SbBA9xHNoQBOWUO8AcKE3G4wVJg/
2338967
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/IXPGk4W2uvCzL_QHMuGkvvw3Dik/
2338944
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Sander Steffann
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/xuDlWADSABcVI1ACYZNAiPbOcGc/
2338449
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/3u1GXGF1V4Xk18Zp1nH06ZNXBrQ/
2338436
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qI0SKj2kU5MK2bKZhwlRoaRXP50/
2338367
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/OLZ2SgelwVAhOX6bnXTHCgUwYhA/
2338366
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Y6kJEQN-6CnuitY6QmQRJiQLJ5o/
2338358
1689386
RE: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04RE: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Susan Hares
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Kco74SBkZTnPgmHYd-3wyY_e7KU/
2338335
1689235
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/xnDIEW3pXU1UvnuvvRF45D0VbxI/
2338333
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Fred Baker
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/BJRpLRAobJNejXrn7dohX8N-v8I/
2338329
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Dm6zCvCCflDNNcd-oGpDpAaDAsY/
2338308
1689386
Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Bob Hinden
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/sgfmm2p3-YnHahDnn54c1jrZErU/
2338264
1689235
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/zQX_KMeQ7yRF6TRVFqhthMSOXvI/
2338248
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/_dII9tcNPQ4F-o-Gh5tuBStdieo/
2338222
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/XhJJJR2zGIBAyta3BvTYmQO9s30/
2338218
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZiALgsu7FAT8Ltk5Uqf1-AhlAPo/
2338210
1688957
Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)
Timothy Winters
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/Y2MTr0waiwSPFhKpCIYF-_0WdY8/
2338202
1689419
Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)Re: [v6ops] prefix length ban for RFC4861 (Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)
james woodyatt
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/NVxfS_CbWH5RFBiMOeqV6_AKkTg/
2338148
1689419
prefix length ban for RFC4861 (Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)prefix length ban for RFC4861 (Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07)
神明達哉
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/DDx144pZif6wkSmc51l_LY1mpgU/
2338146
1689419
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/d_JAfBgHAyV0lg6CDEEigtpkmAU/
2338105
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Alexandre Petrescu
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/lEOJoaWmTzv1HzEv3JkEp_Ai8lA/
2338097
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Brian E Carpenter
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/fPaNl84Hx0axvgfE9XWrPKRoSUg/
2338064
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/jdViZHwb73JMIdbSmOUX4LHjhN8/
2338052
1689386
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Job Snijders
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/NHr8NsZ0aeQ7L9Vmafsz13BIxxY/
2338050
1689386
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Philip Homburg
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/OuufIdhrQkxh1Aya8MDj31esCdk/
2338048
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Lorenzo Colitti
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/v7sG_DOVqmfYbydCkEDFWtDD4Qs/
2338045
1689386
A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/ni3riWR23H92QR-YjkEDl0i9n8A/
2338034
1689386
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/v6Z5iuckMKUf_drmfeW8uCx-5uk/
2338024
1688957
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixesRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes
Christian Huitema
2017-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/WGzBL5Df50UJLQ6RVceNANUaCTA/
2337774
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixesRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes
Alexandre Petrescu
2017-03-05
ipv6
/arch/msg/ipv6/fA5cG7cAz4TBRve5KjJF9BZQArk/
2337718
1687913
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixesRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes
Brian E Carpenter
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/RaYWClHXMvlZ4wL36KkWiMsQrf8/
2337668
1687913
Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Susan Hares
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/WFRS5FShkwdvVzUGeVrHO98ADEM/
2337656
1689235
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Philip Homburg
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/9o9nC-7LJVv9JdgDfdHUtBJK7K0/
2337634
1688957
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes - DOIRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes - DOI
Alexandre Petrescu
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/MR0aHmKja5epv52CpLPFjh2lJog/
2337631
1687913
Re: 6MAN IETF98 Call for agenda itemsRe: 6MAN IETF98 Call for agenda items
Alexandre Petrescu
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/wgFy3uMQ472U_mdzGB-Jv41MyKo/
2337630
1688243
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Alexandre Petrescu
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/ZYCxGRAhBlvNXhqFkSkNkt8UWrQ/
2337628
1688957
Re: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixesRe: Objection to draft-ietf-6man-rfc4291bis-07.txt - textual representation of prefixes
Alexandre Petrescu
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/jeYseSlgKONFqNvZMif7P3OgWeQ/
2337627
1687913
Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Philip Homburg
2017-03-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/R_C25mu-kSjBtXesjGND3VPq7h0/
2337618
1688957
40464 Messages