Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Erik Kline
2021-08-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/qp_7ODeUY9SrT9cqFyYL6kybCsw/
3062454
1962705
RE: Lars Eggert's Discuss on draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08: (with DISCUSS and COMMENT)RE: Lars Eggert's Discuss on draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08: (with DISCUSS and COMMENT)
Giuseppe Fioccola
2021-08-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/k2cY0mSAelUnRUUY2oYnK4j10vs/
3062276
1966558
RE: Intdir telechat review of draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08RE: Intdir telechat review of draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08
Giuseppe Fioccola
2021-08-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/SFn0EoKdWIf38Y0S2sz4-_goB2E/
3062256
1966457
Re: [Last-Call] Genart last call review of draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-06Re: [Last-Call] Genart last call review of draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-06
Lars Eggert
2021-08-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/bR3rCeLy8h2rpYvsE02svvB3jlA/
3062178
1957588
Lars Eggert's Discuss on draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08: (with DISCUSS and COMMENT)Lars Eggert's Discuss on draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08: (with DISCUSS and COMMENT)
Lars Eggert via Datatracker
2021-08-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/fRIfba84x8CA2tjOCfYqinFaz9s/
3062177
1966558
Re: Intdir telechat review of draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08Re: Intdir telechat review of draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08
Eric Vyncke (evyncke)
2021-08-05
ipv6
/arch/msg/ipv6/ABjYipt0lOjsc7pBqcLdcVSeJYg/
3061990
1966457
Intdir telechat review of draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08Intdir telechat review of draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-08
Bob Halley via Datatracker
2021-08-05
ipv6
/arch/msg/ipv6/jN4SFmbDMPmKnNfuKx3GSh73SXw/
3061858
1966457
RE: AERO/OMNI transition to the IETF (abridged)RE: AERO/OMNI transition to the IETF (abridged)
Templin (US), Fred L
2021-08-05
ipv6
/arch/msg/ipv6/GQHXBhHZQ7M-hhpGsccdPjQGQuQ/
3061841
1966353
Next steps with draft-dong-6man-enhanced-vpn-vtn-idNext steps with draft-dong-6man-enhanced-vpn-vtn-id
Dongjie (Jimmy)
2021-08-05
ipv6
/arch/msg/ipv6/VW2-QRm9PsC79prVwN2yJ7acyDU/
3061642
1966384
AERO/OMNI transition to the IETF (abridged)AERO/OMNI transition to the IETF (abridged)
Templin (US), Fred L
2021-08-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/ifUTjJxqK_xvIsNj-suK9za5izQ/
3061575
1966353
RE: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)RE: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Templin (US), Fred L
2021-08-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/WlWoGy2xoBa872l5Vmx-3q77174/
3061569
1966062
Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Fred Baker
2021-08-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/mxu_833Co1RCjofqGxnfAcE2Pmk/
3061551
1966062
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/coNaoCcPU1nP_ac0L4gmfB3qzPQ/
3061226
1962705
Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Templin (US), Fred L
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/gsVHXtIDaTJXY7SDCwM_x6G8GkQ/
3061172
1966062
Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)Re: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Fred Baker
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/1EpxqMH6Wdi5kZi1LseeubcmCRw/
3061158
1966062
RE: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)RE: AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Vasilenko Eduard
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/TP1wWHUEFIGr6QmQ8nIC9UunRhA/
3061067
1966062
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-08-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/1KCVjTrEbfSPzQjxtdrqvDgN67E/
3060887
1962705
Re: Next steps for rfc6874bisRe: Next steps for rfc6874bis
Nick Hilliard
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/wVqBJ-v5DQ4DG7j8cDP_peg8LoA/
3060717
1965941
RE: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRE: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Dave Thaler
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/txY8Y4g8RU3pVqHT_JXohHgOPTM/
3060702
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/wKgGVQU_4gXhkN6vGwtFT49UzTQ/
3060653
1962705
AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)AERO/OMNI transition to the IETF (2nd try)
Templin (US), Fred L
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/qCbjqisK2UcP5BcXcfWFG5KfoIc/
3060612
1966062
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/J5TYdPvFaWN7VZsgqKlEAIl02r8/
3060304
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Carsten Bormann
2021-08-02
ipv6
/arch/msg/ipv6/qdM4GfmVvR6REuhSF2-FfxQl9F8/
3060250
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/4t94MLW-NXoWwrP0WoWsnGo0nYg/
3060219
1962705
Re: Next steps for rfc6874bisRe: Next steps for rfc6874bis
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/Z-lyeiMGS7nwB6f7ce5YPgFHjnw/
3060214
1965941
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/sy-NzAMzJoxkthmniUfxA516osA/
3060213
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/-YA3n8TcOcmMAamYhOdnYe-0sic/
3060205
1962705
Next steps for rfc6874bisNext steps for rfc6874bis
Brian E Carpenter
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/sRZk4sf2ruVC1kKNl-uSbKIU1kM/
3060203
1965941
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/xdBJIS3r0TfrzVxsAEPz4r9fI1U/
3060198
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Carsten Bormann
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/3FwTJWGFNqfCy9Vg7PuJNRAI6Mo/
3060167
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/J0-fnvJOikKE7S3MOIYrszksW1M/
3060162
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/oE7dUxIuU7fVJ9aep2AE0-4Ynkk/
3060151
1962705
Re: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: [Cbor] changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Michael Richardson
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/o3Yh6udY6j6uIPzPu2ljuyx-_sk/
3060147
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Jürgen Schönwälder
2021-08-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/gHPmm7Bdk3LPknJh_cRjGCQYHB0/
3060067
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
Brian E Carpenter
2021-07-30
ipv6
/arch/msg/ipv6/VHDhrWJOX1JCDql_X9B1vinlldk/
3059661
1962705
Re: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txtRe: changes in draft-ietf-cbor-network-addresses-05.txt
tom petch
2021-07-30
ipv6
/arch/msg/ipv6/Xi1lCX7YisA9nuhU_YRCCv7uq0k/
3059164
1962705
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Brian E Carpenter
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/Z80sbd7o55QUI0_VTnFSofWMdl8/
3058848
1959690
RE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRE: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Haoyu Song
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/0RmaK1VGMHDAyAh9qtqkp2CbR4I/
3058688
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Brian Carpenter
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/C-Kg5s6T47WFIrozIuEsHhdFJEc/
3058516
1959690
Re: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txtRe: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6-alt-mark-07.txt
Mark Smith
2021-07-29
ipv6
/arch/msg/ipv6/qPOUX7Lg8u_HA1uv--TGgRyF9g8/
3058493
1959690
40 Messages