Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - timelineRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - timeline
otroan
2017-03-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/vGmMHp5bG9e8tlGSJkrf6DNhInM
2340179
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - timelineRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - timeline
Alexandre Petrescu
2017-03-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/95hVbmKon_QZz9Jfq1vqMLZDlz4
2340174
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
神明達哉
2017-03-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/NReayT0SiiRecN_4OeCxigUNiHo
2340070
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/x3KAed0uQIklcdruzoIaDSzSnss
2340026
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/sL4G5wbNcLHG5e1jCG7VSQ7thCI
2340014
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/yEdWFN3BfANjKZlzSzPNWP2i2p4
2340010
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/pF8EcuZ42qW-nVKdakAAt73z6WI
2339973
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/CQ9WAlg4TfxuWn4CknM2ARWmrQg
2339952
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
David Farmer
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/jqLc9LQAEi5Lxvi9bgsbpy-uFGo
2339814
1689386
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/LTme91fHymRkeJVbN3-JEnaZjns
2339786
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/BtIyRr2Qg_G0b0ISQociB23VR8Q
2339730
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/UFzNRmQ8LInb6ivdMKoxbijO30Y
2339728
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Mark Smith
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/SU8wSaQ7JRBDBFTbGp3sXDy7c18
2339694
1689386
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/pIpU6-4bqP_Onnzz39gRy2n4ZW0
2339690
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/FDN1tfbt-iX5Tu8PcambX0SV2HQ
2339685
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/YnMMclaWJ8p5cWGFghqD8xiiw1A
2339682
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/O4vhONtw-5oqiLMypqk9GADshYE
2339678
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/qfsJILz-08FZA0eiYY-LT7yNCok
2339658
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Mark Smith
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/xNvFhtwgQH3SUdNtFYnhXgkc7j0
2339653
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - LL notationRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - LL notation
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/gWcoUCyiuJbY9EUYPYlrcbeomw4
2339617
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/OalkBlsRXiLdwkA0f9PKP6eQWQk
2339605
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Mark Smith
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/PvY8CfFChrFbP-T7MgBkI33dCwA
2339571
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Mark Andrews
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/MSDVvggZ4x904XPTvr5pJbvAlXA
2339528
1688957
Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04Re: Review of draft-ietf-6man-rfc1981bis-04
Suresh Krishnan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/1m_KTO-moKL-zwl7sml9LY9cR5Y
2339477
1689235
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
otroan
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/l7Ou3H1xCQJjHNwchr1ZqaI4_84
2339388
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
otroan
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/2MkmRbLQ6-hYiaQ2lQ0RmAqhHWY
2339387
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Mark Smith
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/dF315ooacAGwzXLuXXLQCCAzRXY
2339386
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/oZ3dnjn3-tl8y1Gypgo3Eycco6g
2339382
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80:: means FE80::/9
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/L7G4Eql90ZjjH4I8yKoqNHdE0vA
2339380
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
神明達哉
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/JDgICUsJKoJXvSi7quLNYjFd2Z8
2339330
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Qv7IMwt61qj8SsT198Bic9j5Ksc
2339322
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/faOMF5ZMd9bHLbnr-iSvkvp9c6c
2339321
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/yQRfXJZn_Fu5pFxcoXmpNI8Fv30
2339313
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/k1uwgRBVY9MTrwE3PuFvliFoiAY
2339306
1689386
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/ke7LjAb6btCNvtcxoTJiJuBmUPo
2339304
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/-nX1cPeyD2qVfJtlDyNmjqJ51vo
2339300
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - interpretations of the "sum"
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/rXOgeCPXnsvXe4oZrYwFpmwHiO0
2339291
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/gYg1bLGcvUQwsrvTZCdSHwMZ2Lc
2339286
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Timothy Winters
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/IXqOxGRfvcwt0UqXKvdISPUwwbo
2339285
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
james woodyatt
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/Vod3c5FGIz1AFIUg9NYjMmdEyoU
2339279
1688957
34440 Messages