Subject
From
Date
List
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)
RFC Errata System
2012-10-03
keyprov
/arch/msg/keyprov/wh1-Ws6gh3SjsKpEYx_bct_7ONY/
829324
1446696
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)
Sean Turner
2012-11-27
keyprov
/arch/msg/keyprov/v-gJER55rIHvS3Q_w4MMAYkdaYw/
829331
1446696
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)
Simon Josefsson
2012-11-28
keyprov
/arch/msg/keyprov/DLniP74LtMP7CKSrlPWnGPbjqSQ/
829332
1446696
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)
Sean Turner
2012-11-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/-Sj7ytmj1BVKpF30UrN8ul1Njyc/
829334
1446696
[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3364)[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3364)
RFC Errata System
2012-09-25
keyprov
/arch/msg/keyprov/2xgTMy4cHZ9UABnoOAleupSg1is/
829323
1446697
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3364)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3364)
Sean Turner
2012-11-27
keyprov
/arch/msg/keyprov/VUoCmZXGLUkMJxRx79_AMmMyyBM/
829328
1446697
[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)
RFC Errata System
2011-10-17
keyprov
/arch/msg/keyprov/pm4v72WQuDLJl5hKDZxNpVz3ejo/
829316
1446698
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)
Sean Turner
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/EHgUkjH7pPyCeB4cnPeLGhNA1-Q/
829317
1446698
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)
Magnus Nystrom
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/8qjTPFWBhyPY1vlFPPyK0pouhXs/
829321
1446698
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)
Sean Turner
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/NE0cpphg73w5rYR5Py3_R_3l1Mo/
829320
1446698
[KEYPROV] KEYPROV/DSKPP Successor[KEYPROV] KEYPROV/DSKPP Successor
Anders Rundgren
2011-10-08
keyprov
/arch/msg/keyprov/j34EF7_qf1pqPBOK-G9mQ2ahjgU/
829315
1446699
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)
RFC Errata System
2011-08-28
keyprov
/arch/msg/keyprov/c9W4hpErJ4hohNCueqnsFOH_AYw/
829314
1446700
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)
Sean Turner
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/QKP1318k_0-bty4AsSjxkdEX4QU/
829318
1446700
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)
Magnus Nystrom
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/HqsDc2nmHXfLpaLtaUNnBMoTweQ/
829322
1446700
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)
andrea.doherty
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/q88VRDFJqiNQonRGOFAUsCOjtsA/
829319
1446700
[KEYPROV] KEYPROV II[KEYPROV] KEYPROV II
Anders Rundgren
2011-08-10
keyprov
/arch/msg/keyprov/AOKqI5_5Gotd1wjgdkGu9aGsIek/
829313
1446701
[KEYPROV] Privacy Enabled Provisioning[KEYPROV] Privacy Enabled Provisioning
Anders Rundgren
2011-06-02
keyprov
/arch/msg/keyprov/TPIK_FVA0Ap4sMH0A4d1YORQ_oM/
829312
1446702
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6031 (2760)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6031 (2760)
RFC Errata System
2011-03-31
keyprov
/arch/msg/keyprov/N0SyK87ulA_Yv8p7AFH-AQL_298/
829311
1446703
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (2759)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (2759)
RFC Errata System
2011-03-30
keyprov
/arch/msg/keyprov/SzHgfIWTxO3uWEqUFhSmEk0FVEs/
829310
1446704
[KEYPROV] FW: New Version Notification - draft-mraihi-totp-timebased-08.txt[KEYPROV] FW: New Version Notification - draft-mraihi-totp-timebased-08.txt
Pei, Mingliang
2011-02-25
keyprov
/arch/msg/keyprov/qcpuEo7mHz1p8uJsjhJuxRuIIdM/
829309
1446705
[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2725)[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2725)
RFC Errata System
2011-02-18
keyprov
/arch/msg/keyprov/9dPVELATIwFa3R1s-8efibo-UH8/
829308
1446706
[KEYPROV] Web Object Encryption and Signing (WOES)[KEYPROV] Web Object Encryption and Signing (WOES)
Hannes Tschofenig
2011-02-18
keyprov
/arch/msg/keyprov/TrTZovFVn-sIPfJ84MK1hmD8zog/
829307
1446707
[KEYPROV] AUTO: Ron Williams is out of the office (returning 02/11/2011)[KEYPROV] AUTO: Ron Williams is out of the office (returning 02/11/2011)
Ron Williams
2011-02-07
keyprov
/arch/msg/keyprov/8Q0JwA5v5c5dEVOIuxMJocfvybA/
829305
1446708
[KEYPROV] NSTIC Update - Vital Technology Still Missing[KEYPROV] NSTIC Update - Vital Technology Still Missing
Anders Rundgren
2011-02-07
keyprov
/arch/msg/keyprov/qDkOIfS5fnkLP3049FtZEL7OZKE/
829306
1446709
[KEYPROV] NSTIC Update - Vital Technology Still Missing[KEYPROV] NSTIC Update - Vital Technology Still Missing
Anders Rundgren
2011-02-07
keyprov
/arch/msg/keyprov/89eJ0nJkiAsPEkE17mOHhrpT2w4/
829304
1446709
[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2697)[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2697)
RFC Errata System
2011-01-31
keyprov
/arch/msg/keyprov/K4XBItfLlm4X6hKp_af_EtGH_pU/
829303
1446710
[KEYPROV] CMS Usage in a Browser Environment[KEYPROV] CMS Usage in a Browser Environment
Hannes Tschofenig
2011-01-19
keyprov
/arch/msg/keyprov/6k6zVFxFQTMlHVmtoRRy7oSGic8/
829299
1446711
Re: [KEYPROV] CMS Usage in a Browser EnvironmentRe: [KEYPROV] CMS Usage in a Browser Environment
Anders Rundgren
2011-01-19
keyprov
/arch/msg/keyprov/QZiAEZUArHgJeul6mF9X9vAuTJk/
829300
1446711
Re: [KEYPROV] CMS Usage in a Browser EnvironmentRe: [KEYPROV] CMS Usage in a Browser Environment
Hannes Tschofenig
2011-01-19
keyprov
/arch/msg/keyprov/GwWzUerl0kQBRrQ3CPnzttq26Xc/
829301
1446711
Re: [KEYPROV] CMS Usage in a Browser EnvironmentRe: [KEYPROV] CMS Usage in a Browser Environment
Anders Rundgren
2011-01-19
keyprov
/arch/msg/keyprov/DWG6gcQU4tJJnngV5R2theUO6VE/
829302
1446711
[KEYPROV] FW: New Version Notification for draft-mraihi-totp-timebased-07[KEYPROV] FW: New Version Notification for draft-mraihi-totp-timebased-07
Pei, Mingliang
2011-01-04
keyprov
/arch/msg/keyprov/-47zyJ0aZjRvHl0RywGBGckSu5U/
829298
1446712
[KEYPROV] WG Action: Conclusion of Provisioning of Symmetric Keys (keyprov)[KEYPROV] WG Action: Conclusion of Provisioning of Symmetric Keys (keyprov)
IESG Secretary
2010-12-21
keyprov
/arch/msg/keyprov/xt4Mjyeyi26mMnyNUjf-gZxNcQc/
829296
1446713
Re: [KEYPROV] WG Action: Conclusion of Provisioning of Symmetric Keys (keyprov)Re: [KEYPROV] WG Action: Conclusion of Provisioning of Symmetric Keys (keyprov)
Anders Rundgren
2010-12-21
keyprov
/arch/msg/keyprov/pzouVst6YbbQPCg5gloVUJ4YtMo/
829297
1446713
Re: [KEYPROV] I-D ACTION:draft-turner-ekpct-algs-update-01.txtRe: [KEYPROV] I-D ACTION:draft-turner-ekpct-algs-update-01.txt
Sean Turner
2010-12-15
keyprov
/arch/msg/keyprov/GAY3L5ozFXVRN4ZiaMjEBLWBK00/
829295
1446714
[KEYPROV] Fwd: I-D ACTION:draft-turner-cms-symmetrickeypackage-algs-00.txt[KEYPROV] Fwd: I-D ACTION:draft-turner-cms-symmetrickeypackage-algs-00.txt
Sean Turner
2010-12-15
keyprov
/arch/msg/keyprov/ADK1RWV4FRIA1-N8wNC9UdJVrw0/
829294
1446715
[KEYPROV] RFC 6063 on Dynamic Symmetric Key Provisioning Protocol (DSKPP)[KEYPROV] RFC 6063 on Dynamic Symmetric Key Provisioning Protocol (DSKPP)
rfc-editor
2010-12-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/YKmZxLPsiwXo51i3k9FEObgqkMk/
829291
1446716
Re: [KEYPROV] RFC 6063 on Dynamic Symmetric Key Provisioning Protocol (DSKPP)Re: [KEYPROV] RFC 6063 on Dynamic Symmetric Key Provisioning Protocol (DSKPP)
Sean Turner
2010-12-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/-l9VHzOPDoINRQBBd3L-DWwREHA/
829292
1446716
Re: [KEYPROV] RFC 6063 on Dynamic Symmetric Key Provisioning Protocol (DSKPP)Re: [KEYPROV] RFC 6063 on Dynamic Symmetric Key Provisioning Protocol (DSKPP)
Phillip Hallam-Baker
2010-12-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/Bkj04o0pqGfWSJI_Ksxc_-bnrPk/
829293
1446716
[KEYPROV] RFC 6031 on Cryptographic Message Syntax (CMS) Symmetric Key Package Content Type[KEYPROV] RFC 6031 on Cryptographic Message Syntax (CMS) Symmetric Key Package Content Type
rfc-editor
2010-12-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/TaCxL9mzqsLvSIAxIyvuulQU8o8/
829290
1446717
[KEYPROV] Provisioning versus Key Management[KEYPROV] Provisioning versus Key Management
Anders Rundgren
2010-12-04
keyprov
/arch/msg/keyprov/S-YsXbsOqO_N_rDdirxcUcKYK2g/
829289
1446718
1011 Messages