[KEYPROV] OCRA without truncation[KEYPROV] OCRA without truncation
Simon Josefsson
2013-09-17
keyprov
/arch/msg/keyprov/nl4OHDagxf4_FMpMzyHoKmBqyYs
829347
1446684
[KEYPROV] JCS - JSON Clear Text Signature Scheme[KEYPROV] JCS - JSON Clear Text Signature Scheme
Anders Rundgren
2013-09-05
keyprov
/arch/msg/keyprov/qQjyCOQlQrJiFNPtaq_fBN0lN-0
829346
1446685
[KEYPROV] Updated: Re: Giving up on XML DSig => JSON[KEYPROV] Updated: Re: Giving up on XML DSig => JSON
Anders Rundgren
2013-08-31
keyprov
/arch/msg/keyprov/hIevIpOsPKkw-THivM3GVc0h6C0
829345
1446686
[KEYPROV] IBM patent on JSON Signatures[KEYPROV] IBM patent on JSON Signatures
Anders Rundgren
2013-08-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/gP8r_NA_UZeyUWqvqzsJuHkhiGM
829344
1446687
Re: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSONRe: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSON
Anders Rundgren
2013-08-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/Q9sVQ-QxEp7jWPxV8fPnz6xE3wQ
829343
1446688
Re: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSONRe: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSON
Simon Josefsson
2013-08-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/Fb-M-DsUdZBKrTDawJN8uDbhuzY
829342
1446688
Re: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSONRe: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSON
Anders Rundgren
2013-08-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/UxlOJ3NJh28rM-n7ZZBq3EeEKdk
829341
1446688
Re: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSONRe: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSON
Anders Rundgren
2013-08-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/Vk7Sys8FmwTN13pGQyk1lG219h0
829340
1446688
Re: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSONRe: [KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSON
Simon Josefsson
2013-08-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/csFPMSnSl9Si0nc2Y2Oeee-fDSc
829339
1446688
[KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSON[KEYPROV] Giving up on XML DSig => JSON
Anders Rundgren
2013-08-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/NZEDUWKdILywERNMmGiCw3GQ8S0
829338
1446688
[KEYPROV] QR ID => OTP is approaching EOL[KEYPROV] QR ID => OTP is approaching EOL
Anders Rundgren
2013-07-10
keyprov
/arch/msg/keyprov/KW1sBuqe_5LlbWAbqrvYvii0OfY
829337
1446689
[KEYPROV] HOTP Errata & Implementations[KEYPROV] HOTP Errata & Implementations
Hannes Tschofenig
2013-03-16
keyprov
/arch/msg/keyprov/jsh08RHN2X8tgcZOs0ExJgDiCsQ
829336
1446690
[KEYPROV] 2013: KEYPROV II[KEYPROV] 2013: KEYPROV II
Anders Rundgren
2013-01-02
keyprov
/arch/msg/keyprov/y8gkCByoB8W4jhHwO0RkXYvzea8
829335
1446691
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)
Sean Turner
2012-11-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/-Sj7ytmj1BVKpF30UrN8ul1Njyc
829334
1446696
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3418)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3418)
Sean Turner
2012-11-29
keyprov
/arch/msg/keyprov/B0XBSZ3iW-619xkgImizqZ3g0rk
829333
1446692
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)
Simon Josefsson
2012-11-28
keyprov
/arch/msg/keyprov/DLniP74LtMP7CKSrlPWnGPbjqSQ
829332
1446696
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)
Sean Turner
2012-11-27
keyprov
/arch/msg/keyprov/v-gJER55rIHvS3Q_w4MMAYkdaYw
829331
1446696
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3418)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3418)
RFC Errata System
2012-11-27
keyprov
/arch/msg/keyprov/KCcrfP-vd2XrRbipfvJ3BkbhRFI
829330
1446692
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3370)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3370)
Sean Turner
2012-11-27
keyprov
/arch/msg/keyprov/c1kqtRma3swzCOWIEX2cgk4Dvss
829329
1446695
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3364)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3364)
Sean Turner
2012-11-27
keyprov
/arch/msg/keyprov/VUoCmZXGLUkMJxRx79_AMmMyyBM
829328
1446697
[KEYPROV] Bug in PSKC XML schema wrt XMLDsig?[KEYPROV] Bug in PSKC XML schema wrt XMLDsig?
Simon Josefsson
2012-10-16
keyprov
/arch/msg/keyprov/XCmUwowDxO_ZS9Fk0nqPuyAac9I
829327
1446693
[KEYPROV] Free software PSKC implementation[KEYPROV] Free software PSKC implementation
Simon Josefsson
2012-10-11
keyprov
/arch/msg/keyprov/iAurmRTnemhToCuKKlCfAD69-wg
829326
1446694
[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3370)[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3370)
RFC Errata System
2012-10-03
keyprov
/arch/msg/keyprov/Zoisi7vCnpd5L310a3IugwmPeUI
829325
1446695
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (3369)
RFC Errata System
2012-10-03
keyprov
/arch/msg/keyprov/wh1-Ws6gh3SjsKpEYx_bct_7ONY
829324
1446696
[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3364)[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6030 (3364)
RFC Errata System
2012-09-25
keyprov
/arch/msg/keyprov/2xgTMy4cHZ9UABnoOAleupSg1is
829323
1446697
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)
Sean Turner
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/NE0cpphg73w5rYR5Py3_R_3l1Mo
829320
1446698
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)
andrea.doherty
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/q88VRDFJqiNQonRGOFAUsCOjtsA
829319
1446700
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)
Magnus Nystrom
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/HqsDc2nmHXfLpaLtaUNnBMoTweQ
829322
1446700
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)
Magnus Nystrom
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/8qjTPFWBhyPY1vlFPPyK0pouhXs
829321
1446698
Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)Re: [KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)
Sean Turner
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/QKP1318k_0-bty4AsSjxkdEX4QU
829318
1446700
Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)Re: [KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)
Sean Turner
2011-11-13
keyprov
/arch/msg/keyprov/EHgUkjH7pPyCeB4cnPeLGhNA1-Q
829317
1446698
[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2999)
RFC Errata System
2011-10-17
keyprov
/arch/msg/keyprov/pm4v72WQuDLJl5hKDZxNpVz3ejo
829316
1446698
[KEYPROV] KEYPROV/DSKPP Successor[KEYPROV] KEYPROV/DSKPP Successor
Anders Rundgren
2011-10-08
keyprov
/arch/msg/keyprov/j34EF7_qf1pqPBOK-G9mQ2ahjgU
829315
1446699
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6063 (2948)
RFC Errata System
2011-08-28
keyprov
/arch/msg/keyprov/c9W4hpErJ4hohNCueqnsFOH_AYw
829314
1446700
[KEYPROV] KEYPROV II[KEYPROV] KEYPROV II
Anders Rundgren
2011-08-10
keyprov
/arch/msg/keyprov/AOKqI5_5Gotd1wjgdkGu9aGsIek
829313
1446701
[KEYPROV] Privacy Enabled Provisioning[KEYPROV] Privacy Enabled Provisioning
Anders Rundgren
2011-06-02
keyprov
/arch/msg/keyprov/TPIK_FVA0Ap4sMH0A4d1YORQ_oM
829312
1446702
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6031 (2760)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6031 (2760)
RFC Errata System
2011-03-31
keyprov
/arch/msg/keyprov/N0SyK87ulA_Yv8p7AFH-AQL_298
829311
1446703
[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (2759)[KEYPROV] [Technical Errata Reported] RFC6030 (2759)
RFC Errata System
2011-03-30
keyprov
/arch/msg/keyprov/SzHgfIWTxO3uWEqUFhSmEk0FVEs
829310
1446704
[KEYPROV] FW: New Version Notification - draft-mraihi-totp-timebased-08.txt[KEYPROV] FW: New Version Notification - draft-mraihi-totp-timebased-08.txt
Pei, Mingliang
2011-02-25
keyprov
/arch/msg/keyprov/qcpuEo7mHz1p8uJsjhJuxRuIIdM
829309
1446705
[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2725)[KEYPROV] [Editorial Errata Reported] RFC6063 (2725)
RFC Errata System
2011-02-18
keyprov
/arch/msg/keyprov/9dPVELATIwFa3R1s-8efibo-UH8
829308
1446706
1011 Messages