[Ldap-dir] ldap-dir archives[Ldap-dir] ldap-dir archives
Steve Young
2012-09-20
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/bZT79wrGkNoNHVBRIgvEJHEc8DY/
849755
1461584
[Ldap-dir] LDAP Directorate closing[Ldap-dir] LDAP Directorate closing
Steve Young
2012-09-17
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/wVqQ-NbCxuUUMZ0ml9U0P8X2_EM/
849754
1461585
[Ldap-dir] X.500/LDAP Support for RFID[Ldap-dir] X.500/LDAP Support for RFID
Erik Andersen
2010-04-21
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/n4tFGYIuM2tzZKKmrfvbteZssyU/
849753
1461586
Re: [Ldap-dir] LDAP dinner/drinks @ IETF 77Re: [Ldap-dir] LDAP dinner/drinks @ IETF 77
Leif Johansson
2010-03-19
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/BfW4-IT1NJSd4L3M79e7REP8JCU/
849752
1461587
[Ldap-dir] LDAP dinner/drinks @ IETF 77[Ldap-dir] LDAP dinner/drinks @ IETF 77
Kurt Zeilenga
2010-03-19
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/zInvA1hSSo4bNSlxbCQnE8L_aIQ/
849751
1461587
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Leif Johansson
2009-11-10
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/tM78JkY6wSc1Aay7VahXc7NDU1Q/
849750
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Kurt Zeilenga
2009-11-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/HN5BqF06_XwtPQGp6tMuEUF8Elc/
849749
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Kurt Zeilenga
2009-11-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/oxJRhW_9v48Dd7p8oRzSy3BT54A/
849748
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Mark Smith
2009-11-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/HALKAa-DDSwZoukcyhWLrHq7iSU/
849747
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Leif Johansson
2009-11-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/pYSZ5RTmXBbCILMhfgq_j6bUzgk/
849746
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Kurt Zeilenga
2009-11-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/P7KxhdFjNmICV7i2YrGvt-dSfpA/
849745
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Leif Johansson
2009-11-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/RhepV_KT4WG8PTQa8Yo-hujkP_k/
849744
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Kurt Zeilenga
2009-10-16
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/L1j7U_iOkG9dlyDgqXBP8wApb-g/
849743
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Kurt Zeilenga
2009-10-16
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/WqRkGPEIiqNF1OXjwCE3VSPZl6g/
849742
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Spencer Dawkins
2009-10-16
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/tjv94GKlyz-CRoOFsJ6fo66XRhg/
849741
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Ludovic Poitou
2009-10-15
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/zfcaRkYi7sB-U7QUpaXmD71W_aE/
849738
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Steven Legg
2009-10-15
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/fzHtmt_YtpUfV11-sdOs2NCA7Eg/
849737
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Kurt Zeilenga
2009-10-14
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/WF0kdwU5qqtOEHZs-ORkIIORqzE/
849736
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Spencer Dawkins
2009-10-14
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/SiH5vFv24P0Rt26JHZB2Pxinn7A/
849740
1461588
Re: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnotRe: [Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Alexey Melnikov
2009-10-14
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/eQsyfQIwWmW06KI4LJByTf2MvZo/
849735
1461588
[Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot[Ldap-dir] DLAP Directorate review request for draft-dawkins-ldapext-subnot
Spencer Dawkins
2009-10-14
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/GVF8YSqsFxc0jfCHYsM9tMhV6z4/
849739
1461588
Re: [Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocolRe: [Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocol
Nicolas Williams
2009-09-11
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/GxmxlMuQkWteU_NUDbgNbj_eirw/
849734
1461589
Re: [Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocolRe: [Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocol
Leif Johansson
2009-09-11
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/hGkcCt-1j1yWFLF5XSloIW47fWw/
849733
1461589
Re: [Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocolRe: [Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocol
Nicolas Williams
2009-09-10
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/YIXaKfjJ5vwflQqplG_GDiyH8To/
849732
1461589
Re: [Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocolRe: [Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocol
Leif Johansson
2009-09-10
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/YmdgbgIafPU-YCp2BUCMTkhcC9o/
849731
1461589
[Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocol[Ldap-dir] Concerns about draft-ietf-nfsv4-federated-fs-protocol
Nicolas Williams
2009-09-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/j1En3BfQv7OH62GXxzu20h-kKdQ/
849730
1461589
[Ldap-dir] First RFC Publication - Seeking Review[Ldap-dir] First RFC Publication - Seeking Review
Ryan Steele
2009-08-18
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/vL26uLkQvE6oLRBr8v9refsfLiE/
849729
1461590
[Ldap-dir] Test of the LDAP directorate list[Ldap-dir] Test of the LDAP directorate list
Ned Freed
2009-07-20
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/2Ubd8S9lRq2eniFVDNYdq8spp8M/
849728
1461591
Re: [Ldap-dir] Proposal to add all LDAP Directorate members to Apps Review TeamRe: [Ldap-dir] Proposal to add all LDAP Directorate members to Apps Review Team
Leif Johansson
2009-04-11
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/1KSXE32riNe1eiFGyCEDMOPSCx8/
849727
1461592
Re: [Ldap-dir] Proposal to add all LDAP Directorate members to Apps Review TeamRe: [Ldap-dir] Proposal to add all LDAP Directorate members to Apps Review Team
Alexey Melnikov
2009-04-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/fjHBj-tevi8-nU7rnyfSjUhR3EQ/
849726
1461592
Re: [Ldap-dir] Proposal to add all LDAP Directorate members to Apps Review TeamRe: [Ldap-dir] Proposal to add all LDAP Directorate members to Apps Review Team
Kurt Zeilenga
2009-04-09
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/vFr26-CYMI6hbwbaBZSvYOHgVbs/
849725
1461592
[Ldap-dir] Proposal to add all LDAP Directorate members to Apps Review Team[Ldap-dir] Proposal to add all LDAP Directorate members to Apps Review Team
Alexey Melnikov
2009-04-08
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/dU3lWQSSMXuhtXM1ggYwRHe4TnM/
849724
1461592
[Ldap-dir] Re: [ldapext] Review of draft-wahl-ldap-subtree-source[Ldap-dir] Re: [ldapext] Review of draft-wahl-ldap-subtree-source
Leif Johansson
2007-06-07
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/alGXnMhCgqVbk2LO3Et6Hzxk5L4/
849722
1461594
[Ldap-dir] Re: Review of draft-wahl-ldap-adminaddr[Ldap-dir] Re: Review of draft-wahl-ldap-adminaddr
Mark Wahl
2007-06-07
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/5CizpK0gwmR2fA5usDto95SrYa0/
849723
1461595
[Ldap-dir] Re: [ldapext] Re: Review of draft-wahl-ldap-adminaddr[Ldap-dir] Re: [ldapext] Re: Review of draft-wahl-ldap-adminaddr
Kurt Zeilenga
2007-05-30
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/NToi0fR2f-G84ybepMPcGC3uJUs/
849721
1461595
[Ldap-dir] Review of draft-wahl-ldap-p3p[Ldap-dir] Review of draft-wahl-ldap-p3p
Kurt Zeilenga
2007-05-25
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/IZipwuvQSMpTe0EYqbclfoAdvbk/
849720
1461593
[Ldap-dir] Review of draft-wahl-ldap-subtree-source[Ldap-dir] Review of draft-wahl-ldap-subtree-source
Kurt Zeilenga
2007-05-25
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/7sRJtKFitcsd_gj4mMPgt139kgI/
849719
1461594
[Ldap-dir] Review of draft-wahl-ldap-adminaddr[Ldap-dir] Review of draft-wahl-ldap-adminaddr
Kurt Zeilenga
2007-05-25
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/WKj399xuztUBaByYIhBYcL-vDYg/
849718
1461595
Re: [Ldap-dir] Mark Wahl's individual submissionsRe: [Ldap-dir] Mark Wahl's individual submissions
Steven Legg
2007-05-21
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/oNqAOhx4q-Q7KVt--rDBj9gT-XU/
849717
1461596
[Ldap-dir] Mark Wahl's individual submissions[Ldap-dir] Mark Wahl's individual submissions
Chris Newman
2007-05-17
ldap-dir
/arch/msg/ldap-dir/M-q9BCU6l_QrMQNYIHxcgLV3wVE/
849716
1461596
2243 Messages