Subject
From
Date
List
[nbs] First draft agenda[nbs] First draft agenda
Martin Stiemerling
2010-10-26
nbs
/arch/msg/nbs/cOrfD2uzN2BU__kc9mznUVzryEk/
1009784
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
Lars Eggert
2010-10-27
nbs
/arch/msg/nbs/eaQFhwppDZDQkJTTbDN5UDhY1tU/
1009785
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
Martin Stiemerling
2010-10-27
nbs
/arch/msg/nbs/4jee8YqKBqvEhDfHVT_oGP2kCE4/
1009786
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
Rémi Després
2010-10-27
nbs
/arch/msg/nbs/wdtUVX1i5JDSN8lvQhSDZ7LJmIw/
1009787
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
Lars Eggert
2010-10-27
nbs
/arch/msg/nbs/Rn8uNAPhGIFtQPbnhXO94VpcPsI/
1009788
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
Rémi Després
2010-10-27
nbs
/arch/msg/nbs/cJlU5cLlVxV-DVAhtzB9m3MKoV0/
1009789
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
Lars Eggert
2010-10-27
nbs
/arch/msg/nbs/wpAj4ka7hoGdC8vXMJJ8gTA-3sU/
1009790
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
Brian E Carpenter
2010-10-27
nbs
/arch/msg/nbs/S6pJZuqktAzhxDRJ6PeCWRt7VjA/
1009791
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
Martin Stiemerling
2010-10-28
nbs
/arch/msg/nbs/FIQjZHTMg-rhW1Vol8hB_blwZEI/
1009792
1508596
Re: [nbs] First draft agendaRe: [nbs] First draft agenda
David Harrington
2010-11-02
nbs
/arch/msg/nbs/DwAw3HjV0O4aAjLMDx4Qvyqfzzo/
1009796
1508596
[nbs] To verify or not to verify a name. (Was: Re: NBS and TCP connection identification)[nbs] To verify or not to verify a name. (Was: Re: NBS and TCP connection identification)
Javier Ubillos
2010-10-22
nbs
/arch/msg/nbs/Xx3h4oRX5oU8jPvsECH2LnzGAYA/
1009783
1508597
[nbs] Fwd:draft-scharf-mptcp-api-03.txt[nbs] Fwd:draft-scharf-mptcp-api-03.txt
RJ Atkinson
2010-10-20
nbs
/arch/msg/nbs/4GpP0H3H8QREwJdqUOXPyC4n9ko/
1009781
1508598
Re: [nbs] Fwd:draft-scharf-mptcp-api-03.txtRe: [nbs] Fwd:draft-scharf-mptcp-api-03.txt
SCHARF, Michael
2010-10-20
nbs
/arch/msg/nbs/O0yQygfIxyuusLFQ9O0epz93hDM/
1009782
1508598
Re: [nbs] I-D Action:draft-xu-name-shim6-00.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-xu-name-shim6-00.txt
Brian E Carpenter
2010-10-17
nbs
/arch/msg/nbs/JbIs2cJF6rx9eBekPDyvA1YrT8k/
1009773
1508599
Re: [nbs] I-D Action:draft-xu-name-shim6-00.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-xu-name-shim6-00.txt
mingzx
2010-10-18
nbs
/arch/msg/nbs/q8o3leW9hqd7y9PbUQAa7D8DG1Y/
1009774
1508599
Re: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt
Brian E Carpenter
2010-10-17
nbs
/arch/msg/nbs/zs0YcMCrue7BRYXYsJpuZHOFD6Y/
1009772
1508600
Re: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt
Javier Ubillos
2010-10-19
nbs
/arch/msg/nbs/RyABR5k3heMrD6jHPkXnRlUqqdo/
1009775
1508600
Re: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt
Rémi Després
2010-10-19
nbs
/arch/msg/nbs/54M9OD1jwqTTu8nK1CQQE9uR4ig/
1009776
1508600
Re: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt
Javier Ubillos
2010-10-19
nbs
/arch/msg/nbs/pLMB605qxNzE6l3UkRGYjjiIe2s/
1009777
1508600
[nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"[nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"
Javier Ubillos
2010-10-20
nbs
/arch/msg/nbs/gNNIcw-NDc4TvvIW7aPec9ccgyQ/
1009778
1508600
Re: [nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"Re: [nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"
Rémi Després
2010-10-20
nbs
/arch/msg/nbs/kxycmuGnnne0AgpWReQDiJbF4-I/
1009779
1508600
Re: [nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"Re: [nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"
Javier Ubillos
2010-10-20
nbs
/arch/msg/nbs/O9_hBWlxbhMHeQvuowBKC_2z93M/
1009780
1508600
[nbs] NBS and TCP connection identification[nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-09-20
nbs
/arch/msg/nbs/SCWugEMuMymhFivA8YLgNIDJ3pU/
1009731
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/HvzBxl146p4ozVki7brP_bzFEIk/
1009732
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/wsCiFfZzoEdtBNo2PcCpE0TqeTU/
1009733
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Rémi Després
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/S-Pb7ZQ_FJ4HjVg7vYOUa3Kz8Sg/
1009735
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/SVwewwKZbEF-i5kv7IIPCYPVR6c/
1009736
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Rémi Després
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/izb-O99u5CJ-miL4Xfpc4q0N5Z4/
1009737
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/mzykFc9wFOeU2ci_l0opYa0g2Dc/
1009738
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-09-22
nbs
/arch/msg/nbs/m5RKmx7xAB_duQpk2VuVwSAKJSI/
1009739
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-09-22
nbs
/arch/msg/nbs/fVCWCuv_sKpJ2s9mcV0jBumlctk/
1009740
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-09-23
nbs
/arch/msg/nbs/wdQpXOohFIvlubU6gSlzD7ZmivQ/
1009741
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-10-01
nbs
/arch/msg/nbs/rsEkz4h71-_VvO6Dq5VqQ5NlznQ/
1009751
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
David Harrington
2010-10-01
nbs
/arch/msg/nbs/nQiP-y9mw0s7K8une4qruQlaTDk/
1009752
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-10-04
nbs
/arch/msg/nbs/zmtg4aUlptzd-pcG-zXF8m08rSM/
1009754
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
David Harrington
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/LNlkp8pvbY2KtaqdOq7-JF7x4o4/
1009756
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/3_5R8NAfu3x174nSd5fArJNGMho/
1009758
1508601
[nbs] NBS assumptions: What can change?(was: Re: NBS and TCP connection identification)[nbs] NBS assumptions: What can change?(was: Re: NBS and TCP connection identification)
Javier Ubillos
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/LMHqimm6YSUvuOPWdD3pmnmKGGU/
1009757
1508601
Re: [nbs] NBS assumptions: What can change?(was: Re: NBS and TCP connection identification)Re: [nbs] NBS assumptions: What can change?(was: Re: NBS and TCP connection identification)
Brian E Carpenter
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/1MJ3YPJcBBmkWm1VBwHhJGxm-jQ/
1009759
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-10-14
nbs
/arch/msg/nbs/gS7mdMtVfGVzrOeqgIc08CRvWyY/
1009766
1508601
63 Messages