Subject
From
Date
List
Re: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt
Brian E Carpenter
2010-10-17
nbs
/arch/msg/nbs/zs0YcMCrue7BRYXYsJpuZHOFD6Y/
1009772
1508600
Re: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt
Javier Ubillos
2010-10-19
nbs
/arch/msg/nbs/RyABR5k3heMrD6jHPkXnRlUqqdo/
1009775
1508600
Re: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt
Rémi Després
2010-10-19
nbs
/arch/msg/nbs/54M9OD1jwqTTu8nK1CQQE9uR4ig/
1009776
1508600
Re: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txtRe: [nbs] I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt
Javier Ubillos
2010-10-19
nbs
/arch/msg/nbs/pLMB605qxNzE6l3UkRGYjjiIe2s/
1009777
1508600
[nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"[nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"
Javier Ubillos
2010-10-20
nbs
/arch/msg/nbs/gNNIcw-NDc4TvvIW7aPec9ccgyQ/
1009778
1508600
Re: [nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"Re: [nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"
Rémi Després
2010-10-20
nbs
/arch/msg/nbs/kxycmuGnnne0AgpWReQDiJbF4-I/
1009779
1508600
Re: [nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"Re: [nbs] Synthesized names as session-labels - "Was: Re: I-D Action:draft-ubillos-name-based-sockets-03.txt"
Javier Ubillos
2010-10-20
nbs
/arch/msg/nbs/O9_hBWlxbhMHeQvuowBKC_2z93M/
1009780
1508600
[nbs] NBS and TCP connection identification[nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-09-20
nbs
/arch/msg/nbs/SCWugEMuMymhFivA8YLgNIDJ3pU/
1009731
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/HvzBxl146p4ozVki7brP_bzFEIk/
1009732
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/wsCiFfZzoEdtBNo2PcCpE0TqeTU/
1009733
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Rémi Després
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/S-Pb7ZQ_FJ4HjVg7vYOUa3Kz8Sg/
1009735
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/SVwewwKZbEF-i5kv7IIPCYPVR6c/
1009736
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Rémi Després
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/izb-O99u5CJ-miL4Xfpc4q0N5Z4/
1009737
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-09-21
nbs
/arch/msg/nbs/mzykFc9wFOeU2ci_l0opYa0g2Dc/
1009738
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-09-22
nbs
/arch/msg/nbs/m5RKmx7xAB_duQpk2VuVwSAKJSI/
1009739
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-09-22
nbs
/arch/msg/nbs/fVCWCuv_sKpJ2s9mcV0jBumlctk/
1009740
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-09-23
nbs
/arch/msg/nbs/wdQpXOohFIvlubU6gSlzD7ZmivQ/
1009741
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Erik Nordmark
2010-10-01
nbs
/arch/msg/nbs/rsEkz4h71-_VvO6Dq5VqQ5NlznQ/
1009751
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
David Harrington
2010-10-01
nbs
/arch/msg/nbs/nQiP-y9mw0s7K8une4qruQlaTDk/
1009752
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-10-04
nbs
/arch/msg/nbs/zmtg4aUlptzd-pcG-zXF8m08rSM/
1009754
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
David Harrington
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/LNlkp8pvbY2KtaqdOq7-JF7x4o4/
1009756
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/3_5R8NAfu3x174nSd5fArJNGMho/
1009758
1508601
[nbs] NBS assumptions: What can change?(was: Re: NBS and TCP connection identification)[nbs] NBS assumptions: What can change?(was: Re: NBS and TCP connection identification)
Javier Ubillos
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/LMHqimm6YSUvuOPWdD3pmnmKGGU/
1009757
1508601
Re: [nbs] NBS assumptions: What can change?(was: Re: NBS and TCP connection identification)Re: [nbs] NBS assumptions: What can change?(was: Re: NBS and TCP connection identification)
Brian E Carpenter
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/1MJ3YPJcBBmkWm1VBwHhJGxm-jQ/
1009759
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-10-14
nbs
/arch/msg/nbs/gS7mdMtVfGVzrOeqgIc08CRvWyY/
1009766
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-09-27
nbs
/arch/msg/nbs/92DTC-lU_an0HULIexfFmXiAzdA/
1009743
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-09-27
nbs
/arch/msg/nbs/nOlvjpeg0JXU7NEhUJPthjk1xDM/
1009744
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Steven Blake
2010-09-27
nbs
/arch/msg/nbs/VF1H_qBLdtDqZ8k1Wqy0JhEHud0/
1009745
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-09-27
nbs
/arch/msg/nbs/S6JAfSg1xgCJkFiOAXgMDaqyvXE/
1009746
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Rémi Després
2010-09-28
nbs
/arch/msg/nbs/cAXNDoIY6_ThrIZasyK0iB083Ko/
1009747
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-09-28
nbs
/arch/msg/nbs/dU6RlJC1UrTvxNxvaGpMMVqueZk/
1009748
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-09-29
nbs
/arch/msg/nbs/xfMO1RtR3cPCSMCGbIwN4L_ABd8/
1009749
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Rémi Després
2010-10-05
nbs
/arch/msg/nbs/i4MCYgQqw6nGx_J5VjgIfpSHo5I/
1009755
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-10-12
nbs
/arch/msg/nbs/StNdmOYVYwUB96Iop2LBEPJYeE0/
1009760
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Jan M
2010-10-12
nbs
/arch/msg/nbs/r0sTdJneJvsb9SzCZCQDdFSOX0Y/
1009761
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Christian Vogt
2010-10-13
nbs
/arch/msg/nbs/-kjzfdKRKDprqMopDiZ0PDNzZEo/
1009763
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Jan M
2010-10-14
nbs
/arch/msg/nbs/AognSFwh9nEJHzRyjljSR92eUhc/
1009764
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Javier Ubillos
2010-10-14
nbs
/arch/msg/nbs/755Bpq9LMT8Lpdfbd2bIAnUc4yY/
1009767
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Jan M
2010-10-14
nbs
/arch/msg/nbs/rtAcnMaRfSHMAo6JA40uCBrgPv8/
1009771
1508601
Re: [nbs] NBS and TCP connection identificationRe: [nbs] NBS and TCP connection identification
Rémi Després
2010-10-14
nbs
/arch/msg/nbs/uIXejWREuQFmGf4y6ICuKL9v1VU/
1009765
1508601
48 Messages