[Nethistory] 31st Birthday of the World Wide Web[Nethistory] 31st Birthday of the World Wide Web
Guntur Wiseno Putra
2020-03-14
nethistory
/arch/msg/nethistory/1cSGR82Qq314fCaVVh-qsXa8OB0/
2852178
1884946
Re: [Nethistory] Measuring the Internet: When History Means MeasurementRe: [Nethistory] Measuring the Internet: When History Means Measurement
Guntur Wiseno Putra
2020-02-02
nethistory
/arch/msg/nethistory/ALnT4xXsdzGl0t9wsOqMPqaVzj0/
2831195
1876548
Re: [Nethistory] Measuring the Internet: When History Means MeasurementRe: [Nethistory] Measuring the Internet: When History Means Measurement
Guntur Wiseno Putra
2020-02-02
nethistory
/arch/msg/nethistory/JNiGNB71HgYfX10soRx8e3usxeI/
2831194
1876548
Re: [Nethistory] Measuring the Internet: When History Means MeasurementRe: [Nethistory] Measuring the Internet: When History Means Measurement
Curtis Villamizar
2020-02-02
nethistory
/arch/msg/nethistory/fDDrYHNb8Np7ZgIC9aNGvnywc0g/
2831186
1876548
[Nethistory] Measuring the Internet: When History Means Measurement[Nethistory] Measuring the Internet: When History Means Measurement
Guntur Wiseno Putra
2020-02-01
nethistory
/arch/msg/nethistory/3AIJaKuYbMIHA6v2I0e76KAc2qQ/
2831108
1876548
Re: [Nethistory] J.R.C. Licklider: A History of the Internet by IEEE Spectrum (April 2019)Re: [Nethistory] J.R.C. Licklider: A History of the Internet by IEEE Spectrum (April 2019)
Guntur Wiseno Putra
2019-05-26
nethistory
/arch/msg/nethistory/CWfRjfnC560a48AcqexhLfuu2kk/
2735498
1842351
[Nethistory] J.R.C. Licklider: A History of the Internet by IEEE Spectrum (April 2019)[Nethistory] J.R.C. Licklider: A History of the Internet by IEEE Spectrum (April 2019)
Guntur Wiseno Putra
2019-05-26
nethistory
/arch/msg/nethistory/eImWiykErJxpw5k5CBcCBlbG5qM/
2735496
1842351
[Nethistory] Archiving a History: RFCs 39 and 44 for RFC 33...[Nethistory] Archiving a History: RFCs 39 and 44 for RFC 33...
Guntur Wiseno Putra
2019-05-17
nethistory
/arch/msg/nethistory/hiLmxTRc6ynAZf5F4Z8loQMYz_0/
2733034
1841397
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-28
nethistory
/arch/msg/nethistory/deO5HVLYl32Bkr8Ia_1Xh-k3y8I/
2725244
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-28
nethistory
/arch/msg/nethistory/G-hKTjjxqrW6yxn0LTCBqsZs9D0/
2725240
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-27
nethistory
/arch/msg/nethistory/BiQUR-IuwdVR14zlQhFVeGMEUWk/
2725123
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-26
nethistory
/arch/msg/nethistory/On-bSWj_2UrpgSbkN0dE4yNjgK8/
2724847
1837880
Re: [Nethistory] [arch-d] [Internetgovtech] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] [arch-d] [Internetgovtech] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
giorgio.simeoli
2019-04-26
nethistory
/arch/msg/nethistory/iNesKxvRTMTv1aFnCXzrdIy-Fec/
2724796
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Joe Abley
2019-04-26
nethistory
/arch/msg/nethistory/6cF9NG2mKCn_jz_GVCNyy8YaJIs/
2724735
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-26
nethistory
/arch/msg/nethistory/lyD6i4GtdY327zWXzSbYKGEr4HE/
2724732
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Joe Abley
2019-04-26
nethistory
/arch/msg/nethistory/ABYen5XsJcyQlA0VpWnFghYbF7s/
2724730
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-26
nethistory
/arch/msg/nethistory/Dj8fLaZgBRubFeoQS8N5Zt9_tjU/
2724727
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
John C Klensin
2019-04-25
nethistory
/arch/msg/nethistory/iK9R9ffs7LhKGTPZSuOnFqaQvwY/
2724523
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-25
nethistory
/arch/msg/nethistory/mN7HoJ9nQ8JAmbpYfpjBJNLajNA/
2724392
1837880
Re: [Nethistory] [Internetgovtech] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] [Internetgovtech] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Hesham ElBakoury
2019-04-25
nethistory
/arch/msg/nethistory/Sw6KdlWpsrRJvbG2rA2DnSelsBw/
2724372
1837880
Re: [Nethistory] [Internetgovtech] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] [Internetgovtech] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
John C Klensin
2019-04-25
nethistory
/arch/msg/nethistory/3Gre-oNFVTWp7U6itoY_eM9kH_E/
2724358
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-25
nethistory
/arch/msg/nethistory/dKBR_tz0ajmYeT7tpX6R4Kk9mdE/
2724298
1837880
[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-24
nethistory
/arch/msg/nethistory/XrkmNzcJ1gsYJUhUDvCe2rTjDA8/
2724138
1837880
[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-24
nethistory
/arch/msg/nethistory/-rv8ACHHgIUmi_XYLaMtYuL-o8U/
2724053
1837880
[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-24
nethistory
/arch/msg/nethistory/ZCFX6wtxZ6FkE1H9664heE2lcGQ/
2723932
1837880
[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-23
nethistory
/arch/msg/nethistory/6qXLFFUY5fRVIrLs1y1D1xd1sGQ/
2723517
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-23
nethistory
/arch/msg/nethistory/yqbnzaC_sP_nzUaAdowIVktruOw/
2723509
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-23
nethistory
/arch/msg/nethistory/JL_-B8ZIeYG7agRmMX3UpaW17ww/
2723375
1837880
Re: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-23
nethistory
/arch/msg/nethistory/LMiQypa4rFX5PDcOEWcPDR5KPGY/
2723368
1837880
Re: [Nethistory] [arch-d] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A SpeciRe: [Nethistory] [arch-d] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Hesham ElBakoury
2019-04-22
nethistory
/arch/msg/nethistory/f3D8gwrCZ75k0CO6jK8TPQ65J9A/
2723170
1837880
[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-22
nethistory
/arch/msg/nethistory/1BhnBlLxn9zbSUJr7AXmpK1s-7M/
2723128
1837880
[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci[Nethistory] The Internet, Architecture, Governance, Technical Work and Net History: A Speci
Guntur Wiseno Putra
2019-04-22
nethistory
/arch/msg/nethistory/djq3nkQaXZUHMa943d33jdM_lP8/
2723112
1837880
Re: [Nethistory] Message from administrator Fwd: Need a changeRe: [Nethistory] Message from administrator Fwd: Need a change
Elizabeth Feinler
2019-01-04
nethistory
/arch/msg/nethistory/OrCa66Iw37AIhVchtN1DaqSxRXQ/
2678074
1821793
Re: [Nethistory] Message from administrator Fwd: Need a changeRe: [Nethistory] Message from administrator Fwd: Need a change
Daniel Dern
2019-01-04
nethistory
/arch/msg/nethistory/p5xC32VaZ1RPB9nGHETIpa53t6E/
2678066
1821793
[Nethistory] Message from administrator Fwd: Need a change[Nethistory] Message from administrator Fwd: Need a change
Marc Weber
2019-01-04
nethistory
/arch/msg/nethistory/b78asyptdd-vRaHS33iU2M26XuY/
2678064
1821793
Re: [Nethistory] Need a changeRe: [Nethistory] Need a change
Jack Haverty
2019-01-04
nethistory
/arch/msg/nethistory/x0FZGu4foO5jxjEjbW8jXdodH7s/
2678057
1821581
Re: [Nethistory] Need a changeRe: [Nethistory] Need a change
Heather Flanagan
2019-01-04
nethistory
/arch/msg/nethistory/libvDELtAiig6s6qlEwZgVV7pkM/
2677953
1821581
Re: [Nethistory] Need a changeRe: [Nethistory] Need a change
Xing Li
2019-01-04
nethistory
/arch/msg/nethistory/yt87VMANNT1UpE0KUZ1QG1YC2ds/
2677880
1821581
Re: [Nethistory] Need a changeRe: [Nethistory] Need a change
ian.peter@ianpeter.com
2019-01-04
nethistory
/arch/msg/nethistory/HkS64mkNbM4mIS76EZ2UUpp2fhY/
2677877
1821581
Re: [Nethistory] Need a changeRe: [Nethistory] Need a change
Brian E Carpenter
2019-01-04
nethistory
/arch/msg/nethistory/z2zi_bI3EvVQiNrC6Mcq0-6QZ34/
2677876
1821581
91 Messages