Subject
From
Date
List
[Ntp] Draft minimzation: did we get the modes wrong?[Ntp] Draft minimzation: did we get the modes wrong?
Watson Ladd
2019-04-22
ntp
/arch/msg/ntp/8bCodve5g2zNEa7LoF0_bm7C__g/
2723256
1837933
Re: [Ntp] Draft minimzation: did we get the modes wrong?Re: [Ntp] Draft minimzation: did we get the modes wrong?
Daniel Franke
2019-04-22
ntp
/arch/msg/ntp/q6mV8GIAjcL3o38kyTIOHTV_20g/
2723269
1837933
Re: [Ntp] Draft minimzation: did we get the modes wrong?Re: [Ntp] Draft minimzation: did we get the modes wrong?
Watson Ladd
2019-04-22
ntp
/arch/msg/ntp/faH-M6p-1-U_9oFixg3bd_LH8cc/
2723273
1837933
[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txt[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txt
internet-drafts
2019-04-17
ntp
/arch/msg/ntp/GZfqkvl1DQ6jatjnih-1r1QZYL8/
2721639
1837378
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txt
Hal Murray
2019-04-22
ntp
/arch/msg/ntp/_YTkU-81lLjnB2_4viiQqotjDJc/
2723099
1837378
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txt
Marcus Dansarie
2019-04-23
ntp
/arch/msg/ntp/DuXun_Q73L82jf2eeRkeDW44Njs/
2723656
1837378
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txt
Watson Ladd
2019-05-01
ntp
/arch/msg/ntp/IJtGW9Jc-eq6CjbO1cfKgWTqXD0/
2726201
1837378
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txt
Marcus Dansarie
2019-05-01
ntp
/arch/msg/ntp/thbX1ALzAmX6hcfDZSazEUkGjRc/
2726285
1837378
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-using-nts-for-ntp-18.txt
Watson Ladd
2019-05-01
ntp
/arch/msg/ntp/yhZ1rmV-aJYVLMmzz_37DziGM6s/
2726408
1837378
[Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)[Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Fernando Gont
2019-04-16
ntp
/arch/msg/ntp/vmXP7Aokwuj-0cA9s4l_kdqCFeY/
2721505
1837319
Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Miroslav Lichvar
2019-04-18
ntp
/arch/msg/ntp/YzO0YaXy_8oUDYuUzsbeQw2RUcw/
2722164
1837319
Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Fernando Gont
2019-04-18
ntp
/arch/msg/ntp/jsUxgJZIXFK8RGXJ-px6WSnIPRA/
2722500
1837319
Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Miroslav Lichvar
2019-04-23
ntp
/arch/msg/ntp/vnfGFTpfF8tC_ex3DH-KYEyWA6Y/
2723469
1837319
Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Fernando Gont
2019-04-23
ntp
/arch/msg/ntp/zWjOyi46z_vFD5dEKdU2yCEsrzU/
2723799
1837319
[Ntp] Antw: Re: New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)[Ntp] Antw: Re: New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Ulrich Windl
2019-04-24
ntp
/arch/msg/ntp/PTzPkn6aoI6yaMn86UKOMhoJO88/
2723902
1837319
Re: [Ntp] Antw: Re: New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)Re: [Ntp] Antw: Re: New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Fernando Gont
2019-04-24
ntp
/arch/msg/ntp/zlI2wgM72pUm8KuQLmWfHDBA0wU/
2723927
1837319
Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Miroslav Lichvar
2019-04-24
ntp
/arch/msg/ntp/hITXrVftKuvu9hmbP_R_dMO0xx0/
2723954
1837319
Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Fernando Gont
2019-04-25
ntp
/arch/msg/ntp/iVixL9T7xZYaeF9jU6LkEPUciGM/
2724417
1837319
Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)Re: [Ntp] New I-D: NTP Port Randomization (draft-gont-ntp-port-randomization-00.txt)
Miroslav Lichvar
2019-04-25
ntp
/arch/msg/ntp/p-U7vNji6mLeAemkor6k08p5agw/
2724457
1837319
[Ntp] Comments on draft-ietf-ntp-refid-updates-05[Ntp] Comments on draft-ietf-ntp-refid-updates-05
Fernando Gont
2019-04-16
ntp
/arch/msg/ntp/NkfTHxUUOdp14Agh3h1IPqfcRRg/
2721232
1837224
[Ntp] No more options for NTP[Ntp] No more options for NTP
Watson Ladd
2019-04-06
ntp
/arch/msg/ntp/C3u09ry6Qk-O3ztyTvtn_fzjHJc/
2716918
1835797
[Ntp] [NTP] Using NTS for other negotiations (WAS: No more options for NTP)[Ntp] [NTP] Using NTS for other negotiations (WAS: No more options for NTP)
kristof.teichel
2019-04-16
ntp
/arch/msg/ntp/LDuh7z-8FHG38heipX_GJHXvKYc/
2721178
1835797
Re: [Ntp] [NTP] Using NTS for other negotiations (WAS: No more options for NTP)Re: [Ntp] [NTP] Using NTS for other negotiations (WAS: No more options for NTP)
Miroslav Lichvar
2019-04-16
ntp
/arch/msg/ntp/tUg2FFBgWYnmxKjGlItb2y_Pfv4/
2721206
1835797
Re: [Ntp] [NTP] Using NTS for other negotiations (WAS: No more options for NTP)Re: [Ntp] [NTP] Using NTS for other negotiations (WAS: No more options for NTP)
Watson Ladd
2019-04-24
ntp
/arch/msg/ntp/IzRdjHDZqmOA6ZbKxnwucocKOKE/
2724087
1835797
[Ntp] Roughtime and Delay Attacks[Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Tal Mizrahi
2019-04-02
ntp
/arch/msg/ntp/OL4tAukVQDe-bf8a8NGKLAdU-vQ/
2715155
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
kristof.teichel
2019-04-02
ntp
/arch/msg/ntp/a68c82iHccnzjvf9R-GHlfUZ-q0/
2715188
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Tal Mizrahi
2019-04-02
ntp
/arch/msg/ntp/YH9yfVvMu5HzwggpILjKrSMYCs4/
2715197
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Tony Finch
2019-04-02
ntp
/arch/msg/ntp/2IYKBG8gHcH5P7VDGGDZbG8nAQc/
2715369
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
kristof.teichel
2019-04-03
ntp
/arch/msg/ntp/evRfEBZyCyj9SnL5GCsm0nKyw7M/
2715641
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Hal Murray
2019-04-03
ntp
/arch/msg/ntp/0RQ_GsBsqropGCIiYqlwx8x7Q3c/
2715653
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
kristof.teichel
2019-04-03
ntp
/arch/msg/ntp/w_89ZHpNRwjv1njWvS5z9Qq9moU/
2715665
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Stewart Bryant
2019-04-04
ntp
/arch/msg/ntp/SMNkhWV-Yfv9uEAQTYD3QkppqiY/
2716113
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Watson Ladd
2019-04-04
ntp
/arch/msg/ntp/JjhM6kAfJV_ju8wZaT1j5fMxKIE/
2716301
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Greg.Dowd
2019-04-04
ntp
/arch/msg/ntp/KTVSzwa12urNYKBCj5zGJIf_Mmg/
2716357
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Joachim Fabini
2019-04-04
ntp
/arch/msg/ntp/8_RrrH6qqlh-YtMLpMmzAA--RLE/
2716402
1835157
Re: [Ntp] Roughtime and Delay AttacksRe: [Ntp] Roughtime and Delay Attacks
Stewart Bryant
2019-04-09
ntp
/arch/msg/ntp/KcTMomImA6thJElcdgvL6dvOh4c/
2718259
1835157
[Ntp] NTS draft updates for hackathon[Ntp] NTS draft updates for hackathon
Daniel Franke
2019-03-28
ntp
/arch/msg/ntp/CLLlxbfgY8hQkuVz3Iv5aoxj_3Y/
2713654
1834626
[Ntp] IETF 104, Minutes of NTP/TICTOC WG session[Ntp] IETF 104, Minutes of NTP/TICTOC WG session
Dieter Sibold
2019-03-28
ntp
/arch/msg/ntp/S9oFNOe33LhFMI1eAnDvSjqA0eA/
2713440
1834554
[Ntp] Minutes from the NTP interim meeting 2019-02-12[Ntp] Minutes from the NTP interim meeting 2019-02-12
Dieter Sibold
2019-03-28
ntp
/arch/msg/ntp/ym7AG_b8lHDi29TBVqh1ppBWhj8/
2713418
1834549
[Ntp] Leap second draft[Ntp] Leap second draft
Daniel Franke
2019-03-27
ntp
/arch/msg/ntp/-27p_xfwoInlyEVC2k5jJEXX2Qw/
2712826
1834353
107 Messages