Subject
From
Date
List
[Ntp] My current thoughts / NTS4PTP status[Ntp] My current thoughts / NTS4PTP status
martin.langer
2024-01-25
ntp
/arch/msg/ntp/-AFB1DZUTMHUzEC7ocBAoIUxVz8/
3410489
2111372
Re: [Ntp] My current thoughts / NTS4PTP statusRe: [Ntp] My current thoughts / NTS4PTP status
Miroslav Lichvar
2024-02-20
ntp
/arch/msg/ntp/Yp8xrn1Rp09oiS3lX7sVX6fIoKg/
3425679
2111372
Re: [Ntp] My current thoughts / NTS4PTP statusRe: [Ntp] My current thoughts / NTS4PTP status
martin.langer
2024-02-20
ntp
/arch/msg/ntp/0MBfA1c-nNhgsZl9q0ZjDcTJJeQ/
3425699
2111372
[Ntp] Dave Mills has passed away[Ntp] Dave Mills has passed away
Daniel Franke
2024-01-19
ntp
/arch/msg/ntp/QG4OERPE7Ewmq7JqCGb-4v-OGNA/
3407886
2110087
[Ntp] FYI: Dave Mills has passed away[Ntp] FYI: Dave Mills has passed away
Toerless Eckert
2024-01-19
ntp
/arch/msg/ntp/hlfpOfWchEXrCc6g5Q_zOkojGp0/
3407636
2109983
Re: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed awayRe: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed away
Karen ODonoghue
2024-01-19
ntp
/arch/msg/ntp/cXdn48u9dt5pQT92ToxBF-Fa2X8/
3407661
2109983
Re: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed awayRe: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed away
"Dr. Dieter Sibold"
2024-01-19
ntp
/arch/msg/ntp/dUKkDtSlfQIOQU6NPDgMrk1S3YI/
3407768
2109983
Re: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed awayRe: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed away
Philip Prindeville
2024-01-19
ntp
/arch/msg/ntp/STKwyS4Kl_St7i6Yb9y8Xd0ytWQ/
3408055
2109983
Re: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed awayRe: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed away
Loganaden Velvindron
2024-01-19
ntp
/arch/msg/ntp/-3Zbbx-TK_1-KykXQpLcwxQJG3Y/
3408068
2109983
Re: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed awayRe: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed away
Dave Hart
2024-01-19
ntp
/arch/msg/ntp/t9uRtHqtGpXJ_gTRBGuJFTBNNzA/
3408106
2109983
Re: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed awayRe: [Ntp] FYI: Dave Mills has passed away
Neta R S
2024-01-23
ntp
/arch/msg/ntp/lTQaRWgG4Fh8hpZSs-pgcnKW0v4/
3409428
2109983
[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txt[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txt
internet-drafts
2024-01-18
ntp
/arch/msg/ntp/yxWx8v2FIi_9xSC3lqaN7bFIJOM/
3407238
2109787
Re: [Ntp] [EXT] I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txtRe: [Ntp] [EXT] I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txt
Windl, Ulrich
2024-01-19
ntp
/arch/msg/ntp/NXBbkCv9Ab2rVi-s_klUrMOs_qM/
3407694
2109787
Re: [Ntp] [EXT] I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txtRe: [Ntp] [EXT] I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txt
Miroslav Lichvar
2024-01-24
ntp
/arch/msg/ntp/Wuwl6WlXvETvs98J75cl7bSvcnU/
3409817
2109787
Re: [Ntp] [EXT] Re: I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txtRe: [Ntp] [EXT] Re: I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txt
Windl, Ulrich
2024-01-24
ntp
/arch/msg/ntp/TZhMkBEoO7kq95I9LQ1mhxoRSDA/
3409818
2109787
Re: [Ntp] [EXT] Re: I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txtRe: [Ntp] [EXT] Re: I-D Action: draft-ietf-ntp-over-ptp-02.txt
Miroslav Lichvar
2024-02-20
ntp
/arch/msg/ntp/765XYJeoGdPC8_elDrm93QBxGE4/
3425677
2109787
[Ntp] IETF 117 Brisbane[Ntp] IETF 117 Brisbane
Paul Gear
2024-01-17
ntp
/arch/msg/ntp/t2jVz5NU7666KxyVqcQCRS957lw/
3406578
2109504
Re: [Ntp] IETF 117 BrisbaneRe: [Ntp] IETF 117 Brisbane
Christopher Patton
2024-01-18
ntp
/arch/msg/ntp/TsOpzJjhCsqQ_j6eOPIx4J4Ntp8/
3407029
2109504
Re: [Ntp] IETF 119 BrisbaneRe: [Ntp] IETF 119 Brisbane
Paul Gear
2024-01-18
ntp
/arch/msg/ntp/ILJzpPoajdpeYaCQfo1-5zRvVms/
3407045
2109504
Re: [Ntp] IETF 119 BrisbaneRe: [Ntp] IETF 119 Brisbane
Paul Gear
2024-03-11
ntp
/arch/msg/ntp/BViCFQz8SNxg-RZu1dzE8YH3iR4/
3435685
2109504
Re: [Ntp] IETF 119 BrisbaneRe: [Ntp] IETF 119 Brisbane
David Venhoek
2024-03-13
ntp
/arch/msg/ntp/yp4FhlvC0o4xF136ZNso1-xkbJI/
3436463
2109504
[Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2024-01-25[Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2024-01-25
IESG Secretary
2024-01-11
ntp
/arch/msg/ntp/PuSwHZkuQti_81hsP_Rp2lqReZ4/
3404304
2108213
Re: [Ntp] OUI for NTPRe: [Ntp] OUI for NTP
Russ Housley
2024-01-10
ntp
/arch/msg/ntp/YYLd9vuimVtE7kE7455vHbRwIJk/
3403452
2107790
[Ntp] Draft extension NTS for pools[Ntp] Draft extension NTS for pools
David Venhoek
2023-12-22
ntp
/arch/msg/ntp/v546BefBhF1g4toddHVZFj9D-AA/
3398485
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
Miroslav Lichvar
2024-01-03
ntp
/arch/msg/ntp/o5U0AWWHNjEWcWw-Tbn9qUxif7A/
3400732
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
David Venhoek
2024-01-10
ntp
/arch/msg/ntp/ZvLZYRbcFfnNBg28qlRD93jjj7k/
3403402
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
Miroslav Lichvar
2024-01-11
ntp
/arch/msg/ntp/GxpwWTr2plU4bddZ-62UHZSA3Hc/
3403881
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
David Venhoek
2024-01-12
ntp
/arch/msg/ntp/a9pQT0x3CyDL13HzhYij0vCl4Ag/
3404467
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
Miroslav Lichvar
2024-01-15
ntp
/arch/msg/ntp/7EX-YGJ_Jy4_dOjFn__9_H_nuA4/
3405508
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
David Venhoek
2024-01-17
ntp
/arch/msg/ntp/WeIg1eI4lKZ9bgTYRLT3wu8ByjY/
3406545
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
Hal Murray
2023-12-24
ntp
/arch/msg/ntp/xRMjoy8fv8Y0VB3iw8GYEya4tLQ/
3398953
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
David Venhoek
2024-01-10
ntp
/arch/msg/ntp/k9K5H7OsotP72PHsM_8v8jzSmnE/
3403398
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
Hal Murray
2024-01-03
ntp
/arch/msg/ntp/2THFmr5fhZ1tYWL9VOltifygcMw/
3401065
2105044
Re: [Ntp] Draft extension NTS for poolsRe: [Ntp] Draft extension NTS for pools
Miroslav Lichvar
2024-01-04
ntp
/arch/msg/ntp/47ZxJRVTNv_yqYxu6bVibHwBirY/
3401265
2105044
[Ntp] Antwort: Re: Re: Making summary comment Kristof[Ntp] Antwort: Re: Re: Making summary comment Kristof
kristof.teichel
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/T6HbT6sZ0r73W5mlVYlLeOptXDw/
3396526
2104089
[Ntp] Why Roughtime?[Ntp] Why Roughtime?
Hal Murray
2023-12-17
ntp
/arch/msg/ntp/-p5uQCz5JNdCg3k6LRXl9ibFiVg/
3396309
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?
Hal Murray
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/u-hNwshbOKywjTHYOIRcaMK8b1Y/
3396785
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?
Hal Murray
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/XkWX6GroBiZAifn92HH121GYrsI/
3396840
2103958
[Ntp] Antwort: Why Roughtime?[Ntp] Antwort: Why Roughtime?
kristof.teichel
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/XKo1iaUgctrSmxlZi039S5fGYEc/
3396515
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?
Daniel Franke
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/mqqO7gViCZp27owDk2XPqhw4-GY/
3396812
2103958
55 Messages