Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?
Ben Laurie
2023-12-19
ntp
/arch/msg/ntp/Egm80QtVkiST04GDJfl-FPyi7bI/
3397087
2103958
Re: [Ntp] [EXT] Hard NO: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] [EXT] Hard NO: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Hal Murray
2023-12-19
ntp
/arch/msg/ntp/ZDEp9zc0Df0ScR1J3PwwL5NZP4w/
3397069
2101052
Re: [Ntp] [EXT] Re: Fwd: Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] [EXT] Re: Fwd: Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Windl, Ulrich
2023-12-19
ntp
/arch/msg/ntp/JMTHOEF76di2v6WHeDclpgWuahc/
3397064
2101052
Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?
Hal Murray
2023-12-19
ntp
/arch/msg/ntp/OjJoM-ObQHyR2pGa4Z04IR0AoWI/
3397057
2103958
Re: [Ntp] [EXT] Hard NO: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] [EXT] Hard NO: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Windl, Ulrich
2023-12-19
ntp
/arch/msg/ntp/o5o6V7gEgpk0YF5-aOy9L-CmvkE/
3397055
2101052
Re: [Ntp] [EXT] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] [EXT] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Windl, Ulrich
2023-12-19
ntp
/arch/msg/ntp/JTMOBhec4eqMfwZCW-TsDkPDDWc/
3397051
2101052
Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?
Daniel Franke
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/6MnX8O2ADgooMGARE78Q12p9T4Y/
3396848
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?
Hal Murray
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/XkWX6GroBiZAifn92HH121GYrsI/
3396840
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?
Daniel Franke
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/mqqO7gViCZp27owDk2XPqhw4-GY/
3396812
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?
Hal Murray
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/u-hNwshbOKywjTHYOIRcaMK8b1Y/
3396785
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?
Daniel Franke
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/MBmUo-eeWpbE7VJv5YmRe7mQWXU/
3396755
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?
Watson Ladd
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/kU1JhOQPZEGcXXyPTPlfDQ_Rqqs/
3396742
2103958
[Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?[Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?
kristof.teichel
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/ZYq-Z7kPgKDj4DOV8jFgA3zkpyo/
3396705
2103958
[Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?[Ntp] Antwort: Re: Antwort: Why Roughtime?
kristof.teichel
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/S3FyzHH2PJ0Y-6eBYsvcrYC2raw/
3396700
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?
Ben Laurie
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/pS49DlJEVb089gK9QAVWvzxp6xw/
3396683
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?
martin.langer
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/3Gsro7zXFipKAzX-2nlAM0gEJmw/
3396664
2103958
Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?Re: [Ntp] Antwort: Why Roughtime?
Ben Laurie
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/AJMwpzb4vcIJ-pbW5UR8ulVAOyo/
3396628
2103958
[Ntp] Antwort: Re: Re: Making summary comment Kristof[Ntp] Antwort: Re: Re: Making summary comment Kristof
kristof.teichel
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/T6HbT6sZ0r73W5mlVYlLeOptXDw/
3396526
2104089
[Ntp] Antwort: Why Roughtime?[Ntp] Antwort: Why Roughtime?
kristof.teichel
2023-12-18
ntp
/arch/msg/ntp/XKo1iaUgctrSmxlZi039S5fGYEc/
3396515
2103958
[Ntp] Why Roughtime?[Ntp] Why Roughtime?
Hal Murray
2023-12-17
ntp
/arch/msg/ntp/-p5uQCz5JNdCg3k6LRXl9ibFiVg/
3396309
2103958
Re: [Ntp] MAC and Extension fieldsRe: [Ntp] MAC and Extension fields
Danny Mayer
2023-12-16
ntp
/arch/msg/ntp/67zqs9sXXWtgL47vwJx71SahNP4/
3396239
2103778
Re: [Ntp] MAC and Extension fieldsRe: [Ntp] MAC and Extension fields
Hal Murray
2023-12-15
ntp
/arch/msg/ntp/xnomQKbwMK2PGKatxsjcuYEOqw4/
3396081
2103778
[Ntp] MAC and Extension fields[Ntp] MAC and Extension fields
Salz, Rich
2023-12-15
ntp
/arch/msg/ntp/0q0WHqmM3exy3pnq6AwcVFU4ros/
3396051
2103778
Re: [Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2023-12-14Re: [Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2023-12-14
Salz, Rich
2023-12-15
ntp
/arch/msg/ntp/VBF_kZwaE-AerdQA1rzQmXqvX2w/
3395910
2101064
Re: [Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2023-12-14Re: [Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2023-12-14
Hal Murray
2023-12-15
ntp
/arch/msg/ntp/Gz-1A7UFLUo3EZfsrmOsmZaRCzo/
3395832
2101064
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Steven Sommars
2023-12-15
ntp
/arch/msg/ntp/M8mDs0LWEXKeNO9HBmJRkDJFNmY/
3395751
2101052
[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-13.txt[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-13.txt
internet-drafts
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/GD-HNhwHH98RH_RMSfmUzSH8r5o/
3395660
2103597
Re: [Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2023-12-14Re: [Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2023-12-14
Salz, Rich
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/C9V_UKHTtWp7YBu3XlYfGuBO45U/
3395658
2101064
Re: [Ntp] Fwd: Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] Fwd: Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Salz, Rich
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/Saofci5a3XkFyRRVhstSSE0wiKk/
3395604
2101052
Re: [Ntp] Hard NO: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] Hard NO: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Miroslav Lichvar
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/_iiEUnft-oolW7bVob0GFjPK5HY/
3395595
2101052
Re: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-over-ptpRe: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-over-ptp
Miroslav Lichvar
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/EJ2SQnz1iDhy7vwItQsso1j9XwA/
3395594
2101054
[Ntp] Fwd: Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements[Ntp] Fwd: Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Daniel Franke
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/ZDrOiERVF9ENzfJIhzV4MLY3L3g/
3395590
2101052
Re: [Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2023-12-14Re: [Ntp] Network Time Protocols (ntp) WG Virtual Meeting: 2023-12-14
Karen ODonoghue
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/hXwmdKu6MVPf7Mb3xolENn0vdyM/
3395554
2101064
[Ntp] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements[Ntp] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
kristof.teichel
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/529HlSCHubBQykImv-KSomkehvM/
3395478
2101052
[Ntp] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements[Ntp] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
kristof.teichel
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/UhTBzBnQpPfVnyuWm_mApUNV5fo/
3395455
2101052
Re: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-over-ptpRe: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-over-ptp
David Venhoek
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/toDS96jNc5FJwsLHnu5Ajmy-KMg/
3395433
2101054
Re: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-over-ptpRe: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-over-ptp
martin.langer
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/QXC7FIbKM5P6v4hp8KfWBOdZl1M/
3395423
2101054
[Ntp] Hard NO: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements[Ntp] Hard NO: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Harlan Stenn
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/4AdyMIpsVLnmeu7JvQ4LOXtVIfk/
3395413
2101052
[Ntp] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements[Ntp] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
kristof.teichel
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/qrhDfq4nmHfYS2yCbvmMaX2DmPs/
3395391
2101052
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
James
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/HEm3tQxhhMBGhdjSlvCSwDdDH60/
3395360
2101052
40 Messages