Re: [Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?Re: [Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?
chris -
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/wOyvgDn03hX-YO28a1Z8MRvGHiw/
3395276
2103347
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Steven Sommars
2023-12-14
ntp
/arch/msg/ntp/i4jhI1e-CrHqPqhxMVcbb1Ln5L8/
3395260
2101052
Re: [Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?Re: [Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?
Hal Murray
2023-12-13
ntp
/arch/msg/ntp/GCP2U8HoBlN6ksCOtKAY5CEQDac/
3395234
2103347
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
James
2023-12-13
ntp
/arch/msg/ntp/XbPRQ2M8t7paqjCaFRfPTI-tXNQ/
3395217
2101052
Re: [Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?Re: [Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?
chris -
2023-12-13
ntp
/arch/msg/ntp/NF_e6M0VLV7saEFsa4jz5kcq-pQ/
3395151
2103347
[Ntp] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements[Ntp] Antwort: Re: WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
kristof.teichel
2023-12-13
ntp
/arch/msg/ntp/EmrLRvERrUVc_z28hQP939ehosc/
3395149
2101052
Re: [Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?Re: [Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?
Watson Ladd
2023-12-13
ntp
/arch/msg/ntp/K1InWKz-VKdL20KgSqj6AV0p4cs/
3395128
2103347
[Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?[Ntp] Roughtime: Protocol mechanism for root key rotation?
chris -
2023-12-13
ntp
/arch/msg/ntp/l9TQUJT6Tq46OSs8xObxS2FWlcw/
3395099
2103347
Re: [Ntp] Roughtime: units for message length framingRe: [Ntp] Roughtime: units for message length framing
chris -
2023-12-13
ntp
/arch/msg/ntp/RHnYA8nuEK_nz6Q80h5wPwkMlf8/
3394993
2102944
Re: [Ntp] Roughtime: units for message length framingRe: [Ntp] Roughtime: units for message length framing
Watson Ladd
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/TXUPEzOATvmAFgQI011QbGfj5XE/
3394770
2102944
Re: [Ntp] Roughtime: units for message length framingRe: [Ntp] Roughtime: units for message length framing
chris -
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/NG0a-VZEkGy3r6FSA2vtP110uc8/
3394679
2102944
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
James
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/zQ-oZXfv2WtZgoGVSRdS55DGq0c/
3394538
2101052
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
kristof.teichel
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/LAhdF9bleIiHT_1Esk-lxX3CknQ/
3394532
2101052
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
James
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/PGhYfL6EGsErQ9h7zBNZic4Kx1E/
3394511
2101052
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
kristof.teichel
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/gERbnJ1GZzHafRsItxfnFDeAn6s/
3394498
2101052
Re: [Ntp] Roughtime: units for message length framingRe: [Ntp] Roughtime: units for message length framing
Alex MR
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/3nzZ2ACGV3tUqNkCYw9i8AW004c/
3394391
2102944
Re: [Ntp] Roughtime: Padding ambiguityRe: [Ntp] Roughtime: Padding ambiguity
chris -
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/Jews56VP_nBzmqC9ZBAwDKikc78/
3394337
2102970
Re: [Ntp] Roughtime: Padding ambiguityRe: [Ntp] Roughtime: Padding ambiguity
Watson Ladd
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/MZtl7iBfAOfYbs2qqTZ9Jds3bms/
3394335
2102970
[Ntp] Roughtime: Should the VER tag allow repeated entries?[Ntp] Roughtime: Should the VER tag allow repeated entries?
chris -
2023-12-12
ntp
/arch/msg/ntp/DNK0jI4gvbNDEqnX7yUqQcZydEQ/
3394331
2102992
[Ntp] Roughtime: Padding ambiguity[Ntp] Roughtime: Padding ambiguity
chris -
2023-12-11
ntp
/arch/msg/ntp/C-urQF4ZteKnE8bZGJAFlWKPb4c/
3394297
2102970
[Ntp] Roughtime: units for message length framing[Ntp] Roughtime: units for message length framing
chris -
2023-12-11
ntp
/arch/msg/ntp/reTERFeOK7UlbhUdYF6tL7Z2wWw/
3394238
2102944
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Miroslav Lichvar
2023-12-11
ntp
/arch/msg/ntp/WOuqwVGUSEc6qBQDIw2S9tSOq0k/
3394036
2099333
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Miroslav Lichvar
2023-12-11
ntp
/arch/msg/ntp/wxLkoLE4K7uxMC7CekVqgTegvfM/
3394025
2099333
Re: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-over-ptpRe: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-over-ptp
Denis Reilly
2023-12-08
ntp
/arch/msg/ntp/mbKX8NQ_WrpMA0FaSvfBESkafOE/
3393486
2101054
Re: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] [EXTERNAL] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Denis Reilly
2023-12-08
ntp
/arch/msg/ntp/4SB_VxlZSGrUZVY4DisNjAaGUyI/
3393482
2101052
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Danny Mayer
2023-12-08
ntp
/arch/msg/ntp/1xG-N5LOchJmoutxDIQljNgYJ2U/
3393476
2099333
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Salz, Rich
2023-12-07
ntp
/arch/msg/ntp/hh87TOwcIQoR_DUW-kdwx3U0cyk/
3392784
2099333
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Hal Murray
2023-12-07
ntp
/arch/msg/ntp/Kz5PSC7VUxHHdodzrk-h7CB9xjU/
3392701
2099333
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Windl, Ulrich
2023-12-07
ntp
/arch/msg/ntp/PG-dtZfUGUF4Ibx-7YZ3eyHMRzo/
3392688
2099333
[Ntp] Roughtime: Distinguishing between IETF and pre-IETF versions[Ntp] Roughtime: Distinguishing between IETF and pre-IETF versions
chris -
2023-12-07
ntp
/arch/msg/ntp/nesQT2MJ6GOZfxv493oxlR6a7VQ/
3392622
2102187
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-12.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-12.txt
Salz, Rich
2023-12-06
ntp
/arch/msg/ntp/RV601nKweyQEm50fnOmBJJ_5cQE/
3392373
2102055
[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-12.txt[Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-12.txt
internet-drafts
2023-12-06
ntp
/arch/msg/ntp/u9Qr7YfhPV97pEf7k7C3HMNmcxM/
3392355
2102055
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Salz, Rich
2023-12-06
ntp
/arch/msg/ntp/QtCDUk2AGyalO-Uvqs5YPjK0QN4/
3392354
2099333
[Ntp] Organization ID for NTP-over-PTP[Ntp] Organization ID for NTP-over-PTP
Miroslav Lichvar
2023-12-06
ntp
/arch/msg/ntp/l-HK_bhaIIWPMJFb16bD91cMyrA/
3392349
2102052
[Ntp] Remaining work on NTPv5[Ntp] Remaining work on NTPv5
Miroslav Lichvar
2023-12-06
ntp
/arch/msg/ntp/jCDfMYzMWUJna95ZHvxWeIrIzkA/
3392340
2102047
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
Miroslav Lichvar
2023-12-06
ntp
/arch/msg/ntp/zyIyaFkbozzXgKKUZLlucxC519g/
3392331
2101052
Re: [Ntp] ntp Digest, Vol 77, Issue 1Re: [Ntp] ntp Digest, Vol 77, Issue 1
Tamme Dittrich
2023-12-06
ntp
/arch/msg/ntp/aFoy7klIiM3zmY4SYWoUWlS7yXQ/
3392249
2102003
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Hal Murray
2023-12-06
ntp
/arch/msg/ntp/gSnjYA8htPjy28Cgp480EF-RkBk/
3392233
2099333
Re: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txtRe: [Ntp] I-D Action: draft-ietf-ntp-update-registries-09.txt
Salz, Rich
2023-12-05
ntp
/arch/msg/ntp/DXmARbgZN-qWn4075B8GjSN4clc/
3391958
2099333
Re: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirementsRe: [Ntp] WGLC - draft-ietf-ntp-ntpv5-requirements
David Venhoek
2023-12-04
ntp
/arch/msg/ntp/lcYp2lt3QSdUoVeu1BudGSmLPb8/
3391492
2101052
40 Messages