Subject
From
Date
List
[OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"[OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Acee Lindem (acee)
2016-01-26
ospf
/arch/msg/ospf/ULqwtRvH3rvqYaJehAVhMBF6g6k/
2150001
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Faraz Shamim (sshamim)
2016-01-27
ospf
/arch/msg/ospf/R55piHzaCl6vRwBy77ePmV6-1r0/
2150266
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Padmadevi Pillay Esnault
2016-01-27
ospf
/arch/msg/ospf/D7hE8Oj1CXOwKCbxAlOJG9gPHqk/
2150638
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Anton Smirnov
2016-01-31
ospf
/arch/msg/ospf/eKMTWZ3YxrTl4fiFns41qucQcUQ/
2151852
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Acee Lindem (acee)
2016-02-01
ospf
/arch/msg/ospf/cx8cseVMrk4EvbIO2yF6wpZ1QFY/
2152413
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Shraddha Hegde
2016-02-05
ospf
/arch/msg/ospf/8k64Vol_nJPDoX1_hZkTR3cRtvA/
2154641
1535928
[OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call[OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Acee Lindem (acee)
2016-01-17
ospf
/arch/msg/ospf/nAgK0svbQZHHVSmzLfrPNV8ulHo/
2146640
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Huaimo Chen
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/eVE7n_XEn12sbj5vwP5gr9kV1F4/
2146656
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Alvaro Retana (aretana)
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/4DY6HBT700iQfrIbeZZK9uCm4cM/
2146777
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Yi Yang (yiya)
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/Pv9pEuXdzLbB-kvLbQppFpuLSMM/
2146810
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
ningso
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/rCjfRfRGnNmxCpVP6DpbnWIkmMc/
2146843
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
William McCall
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/--jFdyXiZ3JzCFNeHolD9OQv8gs/
2146897
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
LEI LIU
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/ibld66FSwv7FZLLZbdnUWBxStYA/
2146931
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Richard Li
2016-01-21
ospf
/arch/msg/ospf/Nf9AmUjy18P3y3MwRdf-oxFd1a0/
2148056
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Veerendranatha Reddy Vallem
2016-01-29
ospf
/arch/msg/ospf/_n7GpyvX3p6UtLpiIC_1hfSO2Us/
2151430
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Gregory Cauchie
2016-03-10
ospf
/arch/msg/ospf/mM1HRFnxtblVJZNq_t9K1w4MIh4/
2170447
1535930
[OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"[OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Acee Lindem (acee)
2016-01-17
ospf
/arch/msg/ospf/7gPG9WMnvYyMLwN258lzkMpDa7k/
2146639
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Huaimo Chen
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/E1AUEfWzribv_S4AuaKHEQIvb0M/
2146650
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
William McCall
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/BEuj0QSFrwMSfIxtGljJW27VTx8/
2146671
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Yi Yang (yiya)
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/adlXWAthV-UnIoliRp9DzhpxGVg/
2146673
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Veerendranatha Reddy Vallem
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/U04oeysZG6B9eKLfwnAS21C093k/
2146715
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Kiran.Makhijani
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/hEgSWSQUuT7CEeKkqW-dzw058jg/
2146920
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Yanhe Fan
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/X9ZiWVoUJl8_FPCKoVsSv8ed-hE/
2146921
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
LEI LIU
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/7X4MCnriVole4OMtPpBU9owPERs/
2146933
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
bzzhao1
2016-01-19
ospf
/arch/msg/ospf/efoZhAeeG7UJ_hE-PzTwC2ReBXg/
2147094
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Wunan (Eric)
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/EHXRsNQzVzhtSEVoKvK-g2bFoh4/
2146782
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
ningso
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/mHcTI2O-ShqjhVcBmK7BaFBcsqY/
2146847
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Emily Chen
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/kE6MqO1eUFvWP7r53FHi0XxY0qE/
2146984
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Dongjie (Jimmy)
2016-01-19
ospf
/arch/msg/ospf/-EX4BcKxN-IB6hODfI0I0poqtK4/
2147121
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Xu, Fengman
2016-01-20
ospf
/arch/msg/ospf/7trIW7aFhZayzPTQZiaKq4TCWow/
2147817
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Anil Kumar S N (VRP Network BL)
2016-01-21
ospf
/arch/msg/ospf/3G-e1a2m801HyKcroDH49uYdpEc/
2148018
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Richard Li
2016-01-21
ospf
/arch/msg/ospf/BtHrRSTO4iIIJ75PdGjcE5yeHAE/
2148058
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Boris Zhang
2016-01-22
ospf
/arch/msg/ospf/Y2BYUGr6Ijs64XUTf3tgjYla-JM/
2148681
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Linda Dunbar
2016-01-26
ospf
/arch/msg/ospf/_e6toUEmCCW2q4y4rvUqUo2Vvw4/
2150182
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Acee Lindem (acee)
2016-02-06
ospf
/arch/msg/ospf/ICbDm85tlekh6pH3rXXEVdu3SYI/
2155118
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Huaimo Chen
2016-02-08
ospf
/arch/msg/ospf/h9bf3dKO4UfVbFnSgAnGegK3ed8/
2155590
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Acee Lindem (acee)
2016-02-08
ospf
/arch/msg/ospf/-vUji9oMZY8-jc6Wghs77FvXu8o/
2156096
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Huaimo Chen
2016-02-09
ospf
/arch/msg/ospf/BG4-y5lByaO9D-kf5DbpCjCFb0Y/
2156211
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Toy, Mehmet
2016-01-24
ospf
/arch/msg/ospf/RD3j5U2r-_8P-EkqIENjbrzE25o/
2149184
1535929
[OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"[OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Qiong
2016-01-27
ospf
/arch/msg/ospf/H52RMadqNS9X31goqzl__fXpBYw/
2150367
1535929
40 Messages