Subject
From
Date
List
[OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01[OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Julien Meuric
2016-02-16
ospf
/arch/msg/ospf/9xvWXJy4mmhG7q7tJLmxFrU7-G0/
2159542
1535923
Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Peter Psenak
2016-02-17
ospf
/arch/msg/ospf/808YQK1mPA9cXdcYClx9A8SSeIY/
2159896
1535923
Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Julien Meuric
2016-02-18
ospf
/arch/msg/ospf/XcrQqS9sHGbdj_Tq5QkXllTw6Zo/
2160557
1535923
Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Peter Psenak
2016-02-18
ospf
/arch/msg/ospf/isPmKTlCBRvKfW8QOWKfaNKS9Ms/
2160841
1535923
Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Acee Lindem (acee)
2016-02-20
ospf
/arch/msg/ospf/Bw6T6Ko2PHtRhLfD1cPlWtok-sA/
2161338
1535923
Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Julien Meuric
2016-02-23
ospf
/arch/msg/ospf/Z29j7PFu4WOzf6r0XcRvUdIoPVU/
2162404
1535923
Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Acee Lindem (acee)
2016-02-23
ospf
/arch/msg/ospf/D5_xrZ6i2jAuSEjh7Txh3zy7HGE/
2162739
1535923
Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Rob Shakir
2016-02-26
ospf
/arch/msg/ospf/sU4HlS5qQTWgxoHz1iZhD_LhjSw/
2164525
1535923
Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01Re: [OSPF] Comment on draft-ppsenak-ospf-te-link-attr-reuse-01
Peter Psenak
2016-02-29
ospf
/arch/msg/ospf/vASrUcnO70iN-a0l_GtXcKtxlng/
2164962
1535923
[OSPF] Comments for "OSPF Stub Neighbors"[OSPF] Comments for "OSPF Stub Neighbors"
Russ White
2016-02-08
ospf
/arch/msg/ospf/kwID3oKmE4nopYTzi0BRjwo781Q/
2155599
1535924
[OSPF] RFC 7770 on Extensions to OSPF for Advertising Optional Router Capabilities[OSPF] RFC 7770 on Extensions to OSPF for Advertising Optional Router Capabilities
rfc-editor
2016-02-01
ospf
/arch/msg/ospf/XQvkQnJyUkJf-SO6ZRuUQAx_1YU/
2152354
1535925
[OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call (Corrected Email Address)[OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call (Corrected Email Address)
Acee Lindem (acee)
2016-01-26
ospf
/arch/msg/ospf/W8TkZVH7Jih30qEhukWl21wshvU/
2150011
1535926
Re: [OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call (Corrected Email Address)Re: [OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call (Corrected Email Address)
Faraz Shamim (sshamim)
2016-01-26
ospf
/arch/msg/ospf/MSp-zoVFL78WYU2fvz13EnGBLTk/
2150031
1535926
Re: [OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call (Corrected Email Address)Re: [OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call (Corrected Email Address)
Padmadevi Pillay Esnault
2016-01-26
ospf
/arch/msg/ospf/oIDzSr0RaGuXOLLxzm5ZhipQnQE/
2150082
1535926
Re: [OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call (Corrected Email Address)Re: [OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call (Corrected Email Address)
Faraz Shamim (sshamim)
2016-01-26
ospf
/arch/msg/ospf/sK5o8M7nMF4MfKXa8xpDnDIcQvM/
2150090
1535926
[OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call[OSPF] OSPF Stub Neighbor IPR WG Adoption Call
Acee Lindem (acee)
2016-01-26
ospf
/arch/msg/ospf/Rwz7Pj_2epjXUbT3SwQ54HoV600/
2150005
1535927
[OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"[OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Acee Lindem (acee)
2016-01-26
ospf
/arch/msg/ospf/ULqwtRvH3rvqYaJehAVhMBF6g6k/
2150001
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Faraz Shamim (sshamim)
2016-01-27
ospf
/arch/msg/ospf/R55piHzaCl6vRwBy77ePmV6-1r0/
2150266
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Padmadevi Pillay Esnault
2016-01-27
ospf
/arch/msg/ospf/D7hE8Oj1CXOwKCbxAlOJG9gPHqk/
2150638
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Anton Smirnov
2016-01-31
ospf
/arch/msg/ospf/eKMTWZ3YxrTl4fiFns41qucQcUQ/
2151852
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Acee Lindem (acee)
2016-02-01
ospf
/arch/msg/ospf/cx8cseVMrk4EvbIO2yF6wpZ1QFY/
2152413
1535928
Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"Re: [OSPF] WG Adoption Call for "OSPF Stub Neighbors"
Shraddha Hegde
2016-02-05
ospf
/arch/msg/ospf/8k64Vol_nJPDoX1_hZkTR3cRtvA/
2154641
1535928
[OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call[OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Acee Lindem (acee)
2016-01-17
ospf
/arch/msg/ospf/nAgK0svbQZHHVSmzLfrPNV8ulHo/
2146640
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Huaimo Chen
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/eVE7n_XEn12sbj5vwP5gr9kV1F4/
2146656
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Alvaro Retana (aretana)
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/4DY6HBT700iQfrIbeZZK9uCm4cM/
2146777
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Yi Yang (yiya)
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/Pv9pEuXdzLbB-kvLbQppFpuLSMM/
2146810
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
ningso
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/rCjfRfRGnNmxCpVP6DpbnWIkmMc/
2146843
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
William McCall
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/--jFdyXiZ3JzCFNeHolD9OQv8gs/
2146897
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
LEI LIU
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/ibld66FSwv7FZLLZbdnUWBxStYA/
2146931
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Richard Li
2016-01-21
ospf
/arch/msg/ospf/Nf9AmUjy18P3y3MwRdf-oxFd1a0/
2148056
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Veerendranatha Reddy Vallem
2016-01-29
ospf
/arch/msg/ospf/_n7GpyvX3p6UtLpiIC_1hfSO2Us/
2151430
1535930
Re: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR CallRe: [OSPF] OSPF Topology Transparent Zone IPR Call
Gregory Cauchie
2016-03-10
ospf
/arch/msg/ospf/mM1HRFnxtblVJZNq_t9K1w4MIh4/
2170447
1535930
[OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"[OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Acee Lindem (acee)
2016-01-17
ospf
/arch/msg/ospf/7gPG9WMnvYyMLwN258lzkMpDa7k/
2146639
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Huaimo Chen
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/E1AUEfWzribv_S4AuaKHEQIvb0M/
2146650
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
William McCall
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/BEuj0QSFrwMSfIxtGljJW27VTx8/
2146671
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Yi Yang (yiya)
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/adlXWAthV-UnIoliRp9DzhpxGVg/
2146673
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Veerendranatha Reddy Vallem
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/U04oeysZG6B9eKLfwnAS21C093k/
2146715
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Kiran.Makhijani
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/hEgSWSQUuT7CEeKkqW-dzw058jg/
2146920
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
Yanhe Fan
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/X9ZiWVoUJl8_FPCKoVsSv8ed-hE/
2146921
1535929
Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"Re: [OSPF] Working Group Last Call for "OSPF Topology Transparent Zone"
LEI LIU
2016-01-18
ospf
/arch/msg/ospf/7X4MCnriVole4OMtPpBU9owPERs/
2146933
1535929
56 Messages