shepherd review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-04shepherd review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-04
Yingzhen Qu
2017-11-06
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/NSFokypTLU_cy4sSoBukYTRY1bg/
2504981
1754975
Re: RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-modelRe: RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-model
Christian Hopps
2017-10-29
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/v2_1rv68xI5ZxDMi3WpKrNx0K8k/
2501202
1752056
RE: RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-modelRE: RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-model
Xufeng Liu
2017-10-24
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/K3kyUQ5Q3W4Y35Y4CvX2DhVRQ8k/
2498758
1752056
Re: RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-modelRe: RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-model
Lou Berger
2017-10-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/HqJ1Hv0McabPElYP52SDhyGVLLM/
2498211
1752056
Re: RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-modelRe: RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-model
Acee Lindem (acee)
2017-10-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/UZmF0T2ISznf24ffQ5QxMXIh0cg/
2498178
1752056
RTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-modelRTGWG WGLC draft-ietf-rtgwg-lne-model
Jeff Tantsura
2017-10-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/YIEsiQ7cK6WGMStxZeJk5MB9X4M/
2498174
1752056
Re: I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-04.txtRe: I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-04.txt
Lou Berger
2017-09-27
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/KsI40IrCAEBv-pplGU61YNldh50/
2464476
1739676
I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-04.txtI-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-04.txt
internet-drafts
2017-09-27
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/uTWdJOH6scgFYeDu5ccxJbQUgLw/
2464367
1739676
Do you care that schema mount extension isn't a node?Do you care that schema mount extension isn't a node?
Lou Berger
2017-08-29
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/gC6MouIj-_m_id3lwuvyCv2bQyA/
2438992
1723625
Re: I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-03.txtRe: I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-03.txt
Lou Berger
2017-07-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/ldZwPD053l1CGwpHd7BElkMBEbE/
2413192
1713552
I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-03.txtI-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-03.txt
internet-drafts
2017-07-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/5CMJd6TjNKQ4wHT-wgq1OdQIWk4/
2413154
1713552
Re: YANG doctor review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-02Re: YANG doctor review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-02
Lou Berger
2017-07-01
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/IIbwxz9P3cp-cffj5cjRGYmOzi8/
2412439
1700167
Re: YANG doctor review of draft-ietf-rtgwg-ni-model-02Re: YANG doctor review of draft-ietf-rtgwg-ni-model-02
Lou Berger
2017-06-26
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/WXH7lv-hi9qABi1bidhmtnifn_k/
2409658
1700169
Re: Review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-02Re: Review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-02
Lou Berger
2017-06-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/f0fi7cV6DgdaaOmIZc--6lG6PSo/
2408988
1702501
Review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-02Review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-02
Ravi Singh
2017-05-08
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/uLWplx6cGUdnPu3el0j7HZNfxHA/
2389069
1702501
Re: Routing Directorate review of draft-ietf-rtgwg-ni-model-02Re: Routing Directorate review of draft-ietf-rtgwg-ni-model-02
Lou Berger
2017-04-29
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/3Q-jA4CtWszfLIZJ96ZHqEhwplI/
2386057
1701203
Routing Directorate review of draft-ietf-rtgwg-ni-model-02Routing Directorate review of draft-ietf-rtgwg-ni-model-02
John G. Scudder
2017-04-28
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/UIZung-cmJOgbBuRZKVPDkCebmc/
2385909
1701203
YANG doctor review of draft-ietf-rtgwg-ni-model-02YANG doctor review of draft-ietf-rtgwg-ni-model-02
Martin Bjorklund
2017-04-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/hGc45m8G-d4fJ6LBTxRatyCDt9Q/
2382860
1700169
YANG doctor review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-02YANG doctor review of draft-ietf-rtgwg-lne-model-02
Martin Bjorklund
2017-04-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/Bm1bXjqRSmhJjAeTiIYVhAXzG2A/
2382858
1700167
I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-02.txtI-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-02.txt
internet-drafts
2017-03-13
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/KDsTxOYWnZcw2ziBF8gWpj0ZTGQ/
2342399
1691346
I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-01.txtI-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-01.txt
internet-drafts
2016-10-28
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/7_qTd7zMMvYt8BBBluVmAX8gG9o/
2289974
1588398
Reorganizing & updating the Routing Yang Architecture Design TeamReorganizing & updating the Routing Yang Architecture Design Team
Alia Atlas
2016-08-19
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/RFaWC_ikeBD7zTZd01aVo_ui4Vs/
2252583
1588422
Re: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRe: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
Jeff Tantsura
2016-08-02
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/9zMCVzqc-YzvG9Pp7sL0v5r-IMo/
2245437
1588473
I-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-00.txtI-D Action: draft-ietf-rtgwg-lne-model-00.txt
internet-drafts
2016-06-25
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/Cinb1HjJUhdoISmWQECy-dnanv4/
2227814
1588457
Re: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRe: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
Jeff Tantsura
2016-06-25
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/SsHYbs8gFMKwHhIrXqvMreZhEVs/
2227811
1588473
Re: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRe: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
Lou Berger
2016-06-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/d71HOzzMXWYJgmfSRiHqJLMnKmk/
2227061
1588473
Re: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRe: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
Jeff Tantsura
2016-06-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/JMLICw24KziqO7QlZ4bZd1oyEJU/
2226888
1588473
Re: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRe: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
chopps
2016-06-10
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/vP6ABvZZ0kMj17-1nlpWKm9x88c/
2221845
1588473
RE: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRE: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
Xufeng Liu
2016-06-09
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/xLEd72sNjg55XiUDPI9eExn0sJg/
2221281
1588473
RE: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRE: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
stephane.litkowski
2016-06-09
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/qs7lAhqDnnoeRkBSYn3o7cdqMdw/
2221202
1588473
Re: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRe: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
chopps
2016-06-08
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/uIOxU-YvrD9AxlN4JyklwECk9lQ/
2220826
1588473
Re: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRe: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
Lou Berger
2016-06-07
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/wpioIv4jU94JmDTYmH7IWfVcprc/
2220487
1588473
Re: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelRe: working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
Acee Lindem (acee)
2016-06-07
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/KR6KQCc4UJuxggM3FSzigFV12YI/
2220453
1588473
working group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-modelworking group adoption call for draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model; draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model and draft-rtgyangdt-rtgwg-ni-model
Jeff Tantsura
2016-06-07
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/kxDrt7HNaIR60tn2T5o8f_gIQfM/
2220448
1588473
Fwd: New Version Notification for draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model-00.txtFwd: New Version Notification for draft-rtgyangdt-rtgwg-lne-model-00.txt
Lou Berger
2016-05-23
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/qNnh7GWMmoSVesLNSU3ZGP6V00M/
2212394
1588482
Re: [Rtg-dt-yang-arch] I-D Action: draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-03.txtRe: [Rtg-dt-yang-arch] I-D Action: draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-03.txt
Christian Hopps
2016-02-25
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/Wy2NjgnOjHaL42U9SwnGA0-PMmU/
2163974
1588516
Re: [Rtg-dt-yang-arch] Fwd: I-D Action: draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-03.txtRe: [Rtg-dt-yang-arch] Fwd: I-D Action: draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-03.txt
Lou Berger
2016-02-25
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/aOKMqWSb0_1a63Fb94VAiIn53U4/
2163729
1588516
RE: [Rtg-dt-yang-arch] Fwd: I-D Action: draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-03.txtRE: [Rtg-dt-yang-arch] Fwd: I-D Action: draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-03.txt
stephane.litkowski
2016-02-25
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/1kUNROK9sbMparjAVVBJsv8LGM8/
2163538
1588516
Re: [netmod] questions about draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-00Re: [netmod] questions about draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-00
Lou Berger
2015-08-26
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/N_693itiW2VB275ttCV6UKd44jY/
2075117
1588597
Re: [netmod] questions about draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-00Re: [netmod] questions about draft-rtgyangdt-rtgwg-device-model-00
Martin Bjorklund
2015-08-20
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/zAXSeAZlxDwg9Xz6ZhcbY1Z1w0A/
2073172
1588597
81 Messages