I-D Action: draft-ietf-rtgwg-yang-rib-extend-02.txtI-D Action: draft-ietf-rtgwg-yang-rib-extend-02.txt
internet-drafts
2019-09-08
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/pAeFj96z6H55dBD8gLeozVbfWZ0
2777775
1856980
RE: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349RE: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349
Yingzhen Qu
2019-04-04
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/1uMFGC9at8lDGOdaCQRVksKNkd0
2716302
1835209
Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349
Acee Lindem (acee)
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/JIvLGRh_Zndt9ECLBvnxJV8sGBU
2715740
1835209
Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349
Martin Bjorklund
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/Xf6ZdjcDFZOt5HakHehRcgsuz5I
2715729
1835209
Re: Doubts about static routes in RFC 8349 (was: Doubts about static routes in RFC 8022)Re: Doubts about static routes in RFC 8349 (was: Doubts about static routes in RFC 8022)
Acee Lindem (acee)
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/oTYUBi7Ey10eG0ZBlJ7IpBl9ndc
2715728
1835209
Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349
Acee Lindem (acee)
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/OzdTLatSfoD5JWA86JxvkCPnzq0
2715718
1835209
Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349
Acee Lindem (acee)
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/zIF5mONG2Wa9qfz8zxGR7hUyHR0
2715713
1835209
RE: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349RE: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349
Alexander Vainshtein
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/4RyW5fHZt_xUg6r-VVhKM-1IKmY
2715710
1835209
Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349Re: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349
Martin Bjorklund
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/3sIvL8wM4S5BVLZ9xRziW6_ieJg
2715704
1835209
RE: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349RE: [netmod] Doubts about static routes in RFC 8349
Alexander Vainshtein
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/VY2QWIECpyW_Ukr2u_Gy1mEiRuY
2715700
1835209
RE: Doubts about static routes in RFC 8349 (was: Doubts about static routes in RFC 8022)RE: Doubts about static routes in RFC 8349 (was: Doubts about static routes in RFC 8022)
Alexander Vainshtein
2019-04-03
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/EycleuQBcUUD7t75v7w5naDc6n4
2715650
1835209
Re: Doubts about static routes in RFC 8349 (was: Doubts about static routes in RFC 8022)Re: Doubts about static routes in RFC 8349 (was: Doubts about static routes in RFC 8022)
Acee Lindem (acee)
2019-04-02
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/dJ3OA3dTly6r0BBsus8UDRvEQa8
2715418
1835209
Re: I-D Action: draft-ietf-rtgwg-yang-rib-extend-01.txtRe: I-D Action: draft-ietf-rtgwg-yang-rib-extend-01.txt
tom petch
2019-03-19
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/AGlQ7QjrOQ6C_yApfiGebGvDN2c
2707960
1831057
I-D Action: draft-ietf-rtgwg-yang-rib-extend-01.txtI-D Action: draft-ietf-rtgwg-yang-rib-extend-01.txt
internet-drafts
2019-03-10
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/Zk_mvVIDQGI71wiJPsVwLAkPA3w
2703473
1831057
Re: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extendRe: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend
tom petch
2019-03-07
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/hrlggJadFkU0Ayso_fhQ0wAFYdM
2702045
1827399
Re: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extendRe: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend
tom petch
2019-03-07
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/busyXWAYZ-MEL61JUBBUvVV9CPE
2702046
1827399
I-D Action: draft-ietf-rtgwg-yang-rib-extend-00.txtI-D Action: draft-ietf-rtgwg-yang-rib-extend-00.txt
internet-drafts
2019-03-06
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/xUN4MGt0wvZwzldgTb9g0tMsE6o
2701211
1830057
Re: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extendRe: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend
Acee Lindem (acee)
2019-03-05
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/H9bVy1__ZC33rwEi1giSZFh5HXY
2700875
1827399
Re: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extendRe: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend
tom petch
2019-03-05
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/-xAi8wtPaIS7gtLqPn7omKMqyms
2700782
1827399
I-D Action: draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend-10.txtI-D Action: draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend-10.txt
internet-drafts
2019-03-04
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/JU5C6YqWKp9qL1DcinnpDyv_Hpk
2700459
1829765
Re: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extendRe: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend
Acee Lindem (acee)
2019-02-18
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/hUVCH9jGP3MUBlzLLwNJoZqcFb0
2694691
1827399
I-D Action: draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend-09.txtI-D Action: draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend-09.txt
internet-drafts
2019-02-18
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/tE4trp1phK2pH3iMvcNzDLvRsco
2694689
1827715
Re: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extendRe: WG Adoption for "RIB YANG Data Model" - draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend
Robert Wilton
2019-02-18
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/mMPhh024z_UG6913rQ8iB0-Eu1M
2694517
1827399
Re: I-D Action: draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend-07.txtRe: I-D Action: draft-acee-rtgwg-yang-rib-extend-07.txt
Acee Lindem (acee)
2018-08-02
rtgwg
/arch/msg/rtgwg/54ieWBNXTQSOgmZGlgHMVvBVnTc
2618064
1768182
24 Messages