Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
David Mazieres
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/o6oP8brj_HJRm73BEFzy8RuZLBs/
2507759
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/AuSkInAalAzuLEyskmAr0iSONFI/
2507587
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/7rmMKC-4hqPmdDuNsKJcGODmvKU/
2507562
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Black, David
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/kstMSPbflMvaPMAJcS1SZn50hVI/
2507557
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
David Mazieres
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/qKR0dBfxwrRBvzw_oahmZqWeJ2Q/
2507548
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/25xStjIgoJ-MWFU-xHuN3OYJTeQ/
2507504
1755427
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/TmGnHAM43I6OLej8vXXe8V8I9b8/
2507489
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with DISCUSS and COMMENT)
Kyle Rose
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/jneWIQBYcPK4zJ6_NgTQk8S4lko/
2507480
1755427
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Black, David
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/3L4VEuAFZ5XHjvUEBslHoNXbrIY/
2507476
1755424
Re: [tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/_BGBuORZ2xLRVQ_0OWQCNeIEV40/
2507442
1755499
Re: [tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/nvj0gUc1pNwnNTu2peSUQz4aLf4/
2507405
1755499
Re: [tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
David Mazieres
2017-11-13
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/bYtkqAVteFHuJmXSpTn_YniCU-U/
2507387
1755499
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/kS0xaRu_7aRsDdaiM4RYBJBXr5c/
2507136
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/MaSFUm6eHd71yO2TRzPhroqNZvQ/
2507128
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Kyle Rose
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/PGmgXYntB8v5m8gvOoc_tpCX2KA/
2507126
1755424
[tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)[tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/zs-Irk0Hxydi2o-INtVU0R1WI7o/
2507101
1755635
Re: [tcpinc] Secdir telechat review of draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09Re: [tcpinc] Secdir telechat review of draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09
Kathleen Moriarty
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/ObPPPIBMmm01wADOLxX1ttM82Pc/
2507095
1755628
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Mirja Kuehlewind (IETF)
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/XMG6sRU_TsI2QLGEbb89Ndps3uk/
2507087
1755424
[tcpinc] Secdir telechat review of draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09[tcpinc] Secdir telechat review of draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09
Barry Leiba
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/tTSvtVqM_cQ5-vaZ1ivrgkFC_9E/
2507082
1755628
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/_yfhWayh7YbPzHH_okv-CsnJiT4/
2507078
1755424
Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Black, David
2017-11-12
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/5gg9yuWs89_jHpqzVXDgK3BOhbc/
2507071
1755424
[tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)[tcpinc] Kathleen Moriarty's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
Kathleen Moriarty
2017-11-11
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/7sAqB1uGV8a07SK63mAyqvr0d28/
2506793
1755499
[tcpinc] Ben Campbell's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)[tcpinc] Ben Campbell's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Ben Campbell
2017-11-11
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/kilNg9UJ8BnXKzbBv_ZW5gGQqG0/
2506656
1755452
Re: [tcpinc] Genart last call review of draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-07Re: [tcpinc] Genart last call review of draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-07
Alissa Cooper
2017-11-11
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/Iyozonk6pJq1PU0_W3zaw51Re1o/
2506652
1743709
[tcpinc] Alissa Cooper's No Objection on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)[tcpinc] Alissa Cooper's No Objection on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
Alissa Cooper
2017-11-11
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/DsUssYfhAvi2gPVcIlH0I_UAEdM/
2506647
1755449
[tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with DISCUSS and COMMENT)[tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-11
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/553a4Ul13mVv3G2963zAmWe-DOo/
2506580
1755427
[tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)[tcpinc] Eric Rescorla's Discuss on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with DISCUSS and COMMENT)
Eric Rescorla
2017-11-11
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/Ggk8DQaUbJ5GHmZxwaIkHgWpf7I/
2506552
1755424
[tcpinc] Benoit Claise's No Objection on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)[tcpinc] Benoit Claise's No Objection on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Benoit Claise
2017-11-10
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/y_oMo2iliWeFdCViMr6yZucWsPk/
2506333
1755368
[tcpinc] Benoit Claise's No Objection on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)[tcpinc] Benoit Claise's No Objection on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
Benoit Claise
2017-11-10
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/SbciZKvpfRZFW64bVhtlHmfaocU/
2506332
1755367
[tcpinc] Benoit Claise's No Objection on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)[tcpinc] Benoit Claise's No Objection on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
Benoit Claise
2017-11-10
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/qYvVpaaqSflyxXT3zvz1XYBAFNs/
2506329
1755364
Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Adam Roach
2017-11-09
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/IeI8IYhcTdQzxHhBCpfnbaA19oE/
2506079
1755235
Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Kyle Rose
2017-11-09
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/4z9Rn5_u43Qi_RgrH4zUq9-7xh4/
2506057
1755235
Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Mirja Kuehlewind (IETF)
2017-11-09
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/UTl4xUN2cDOV9AnnrsNDWU1Nhbk/
2505937
1755235
Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Adam Roach
2017-11-09
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/u_q_riCfQeFW09UL1x4rutkZ0iU/
2505925
1755235
Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Mirja Kuehlewind (IETF)
2017-11-09
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/L5V3AR-N0o094OuDSCBLcjE3sbE/
2505911
1755235
[tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)[tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpcrypt-09: (with COMMENT)
Adam Roach
2017-11-09
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/6nqSixO7ZSylpsOfkigElYRolWU/
2505893
1755235
Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
Adam Roach
2017-11-07
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/VkqAN_aj6oTWWRJoQapA3wnhr8A/
2505416
1755020
Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)Re: [tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
David Mazieres
2017-11-07
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/l43GDJRoep-PjXsZCc4jzg2HkT0/
2505091
1755020
[tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)[tcpinc] Adam Roach's Yes on draft-ietf-tcpinc-tcpeno-13: (with COMMENT)
Adam Roach
2017-11-07
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/8ADXzUerjgEwugkTETxEkwY4pC8/
2505065
1755020
Re: [tcpinc] We need MTI symmetric algorithms too!Re: [tcpinc] We need MTI symmetric algorithms too!
Black, David
2017-11-03
tcpinc
/arch/msg/tcpinc/oVx3L27thKd8ep3vKzBF7sFKv4g/
2504279
1752293
40 Messages