Subject
From
Date
List
[tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text[tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Black, David
2019-10-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/FsyZBa7-VvEZ5c9LqutmsflkdpU/
2788546
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Jonathan Morton
2019-10-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/J-tS5_NryJlG2Zkj_MIZzZFrxwM/
2788627
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Black, David
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/D8zeB7S73dXv6LbajCcGa3hXPxM/
2788811
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Joe Touch
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/b66KHgy7r8RvDUDK_FBnKHrvEz0/
2788862
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Black, David
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/UQL_3BW-7_Qjcp4xKv1Y6nPjeiI/
2788893
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Jonathan Morton
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/CskqzaKV3oY88uFYW8gdmDQ5w5Y/
2788913
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassembly text
Markku Kojo
2019-11-17
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/wSbY_l30jyPGJnKBjqMnuPOYQNE/
2805944
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassembly text
Bob Briscoe
2020-12-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/wfVK8_jwRK76-Z2BoPDcQ2hR7EE/
2971178
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassembly text
Jonathan Morton
2020-12-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/rJdUnan9J2OEGaBLOyhBKXUvk10/
2971234
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Markku Kojo
2020-12-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/1aiVEGyC_strVjchdWkJPsliO1w/
2975603
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Bob Briscoe
2021-03-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/zKqL68lTFDPNHKPd6CSFo5WvqB8/
3006709
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Markku Kojo
2021-03-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/WSP16TjwS-vP3AaCv7cChVTqZmc/
3006760
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Bob Briscoe
2021-03-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/vmIXNtXhGplqTEK1H-NIsZ1kTEs/
3006888
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Black, David
2021-03-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/L2kHqqqlS7yPdkRVucdgufvdQlo/
3007664
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Markku Kojo
2021-03-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/bybTEknigmsz1VnM3bUX8W-quME/
3011471
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Bob Briscoe
2021-03-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/YuWJaMeJvIi-o-FXs8XCXDY8oVc/
3012357
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Jonathan Morton
2021-03-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/RGztXU2LFjcb3iL-fw8UaxG0lpk/
3012526
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Black, David
2021-03-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/rSOV9WRUhai7iER8-YxLc0cdceI/
3012928
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Bob Briscoe
2021-03-23
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/BorTyvKrDrM-oxP9nG5tiArwRgM/
3013426
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Black, David
2021-03-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/g-Y2ncV2iOojfl_K-eOacCdC368/
3013475
1860869
[tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section[tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section
Bob Briscoe
2021-03-23
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/babyVX8XBhlwUHVFKfDQzl82uac/
3013434
1860869
Re: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing sectionRe: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section
Black, David
2021-03-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/IUr6nxdiVEXkUnECfdDJui1MUuY/
3013490
1860869
Re: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing sectionRe: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section
Bob Briscoe
2021-03-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/CbLy2bMp0i2LXiKMfBABUJ6VFCk/
3013599
1860869
Re: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing sectionRe: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section
Jonathan Morton
2021-03-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/tXQFky9eiNTvlkY_rCoKel-aCfY/
3013612
1860869
Re: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing sectionRe: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section
Black, David
2021-03-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/3la3kG5-JLU2OPx3zGxxmhWGYEo/
3013886
1860869
Re: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing sectionRe: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section
Jonathan Morton
2021-03-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/3ORBl2rJPTrIObrXgVzjK8Hkv4k/
3013614
1860869
Re: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing sectionRe: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section
Markku Kojo
2021-06-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/CjvRqfgEV8k5wlAyPh0nM1PJWDg/
3046013
1860869
Re: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing sectionRe: [tsvwg] ecn-encap-guidelines reframing section
Markku Kojo
2021-06-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/DzK6x83_RL18D9YdIiu__FvH3ys/
3046012
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/ReassemblytextRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:SuggestedFragmentation/Reassemblytext
Markku Kojo
2021-03-29
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/AtEI72QCFhOWOn9d6xNcrssTVzs/
3015607
1860869
[tsvwg] ecn-encap: (was: draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:) Suggested Fragmentation/Reassembly text[tsvwg] ecn-encap: (was: draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim:) Suggested Fragmentation/Reassembly text
Bob Briscoe
2020-12-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/-aHWJiri7ksC59ve1t0a_L75yKc/
2971179
1860869
[tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13[tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Gorry Fairhurst
2019-09-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/e2DIUQ-o_1tu4dhlJQA66VfGpmw/
2782786
1858801
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Lars Eggert
2019-10-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ERasOTmXSpIPjTJVipV1bu5wJUc/
2786661
1858801
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Michael Tuexen
2019-10-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/svHES17TQMO2ZvJjbD_Kextnw8w/
2786662
1858801
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Lars Eggert
2020-07-28
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/v3xYU4zq1j3LlD1KcYtcLfZGeoo/
2911080
1858801
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsuppRe: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp
Gorry Fairhurst
2020-07-28
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/wCYf--ipJb4jh4vsphnYuZjrFxY/
2911386
1858801
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsuppRe: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp
mohamed.boucadair
2020-07-29
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/AjYgia0QzbGBaIsLYWlBU918vcc/
2912079
1858801
Re: [tsvwg] WGLC of draft-ietf-tsvwg-natsupp to CONCLUDE 22nd Aug 2020Re: [tsvwg] WGLC of draft-ietf-tsvwg-natsupp to CONCLUDE 22nd Aug 2020
Gorry Fairhurst
2020-08-01
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/6d5KmdlpG0M-5_qy8lGpNwkadsQ/
2914396
1858801
Re: [tsvwg] WGLC of draft-ietf-tsvwg-natsupp to CONCLUDE 22nd Aug 2020Re: [tsvwg] WGLC of draft-ietf-tsvwg-natsupp to CONCLUDE 22nd Aug 2020
Michael Tuexen
2020-08-01
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/o5RaF5bMJJi6L_HEmIKtxfCXl5A/
2914412
1858801
Re: [tsvwg] WGLC of draft-ietf-tsvwg-natsupp to CONCLUDE 22nd Aug 2020Re: [tsvwg] WGLC of draft-ietf-tsvwg-natsupp to CONCLUDE 22nd Aug 2020
Michael Tuexen
2020-11-02
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/1tpQHoR-k4sF1j63WJGxEoV9BFM/
2957091
1858801
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsuppRe: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp
Michael Tuexen
2020-11-02
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/DuDkclSm15gLzIIixkz6G04iZMc/
2957092
1858801
43 Messages