Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Jonathan Morton
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/CskqzaKV3oY88uFYW8gdmDQ5w5Y/
2788913
1860869
Re: [tsvwg] [saag] TSVWG WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019Re: [tsvwg] [saag] TSVWG WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019
Joe Touch
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/hiWK10_2h33n2hQqhPiGM2gD654/
2788912
1860935
Re: [tsvwg] [saag] TSVWG WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019Re: [tsvwg] [saag] TSVWG WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019
Gorry Fairhurst
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/oWWDl7VTQwhps4Gv5i2Own7HZtA/
2788907
1860935
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Black, David
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/UQL_3BW-7_Qjcp4xKv1Y6nPjeiI/
2788893
1860869
Re: [tsvwg] [saag] TSVWG WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019Re: [tsvwg] [saag] TSVWG WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019
Joe Touch
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/SuT5mk4CgY1KADysy6Aw65szTQ8/
2788869
1860935
Re: [tsvwg] [saag] TSVWG WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019Re: [tsvwg] [saag] TSVWG WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019
Christian Huitema
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ctPi-nysGSrUNRl_slM8HNYNl60/
2788864
1860935
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Joe Touch
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/b66KHgy7r8RvDUDK_FBnKHrvEz0/
2788862
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Black, David
2019-10-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/D8zeB7S73dXv6LbajCcGa3hXPxM/
2788811
1860869
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Jonathan Morton
2019-10-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/J-tS5_NryJlG2Zkj_MIZzZFrxwM/
2788627
1860869
[tsvwg] WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019[tsvwg] WGLC: draft-ietf-tsvwg-transport-encrypt-08, closes 23 October 2019
Black, David
2019-10-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/4i92NXH06_gqgOU_0z4_mqHTJFU/
2788563
1860877
[tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text[tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: Suggested Fragmentation/Reassembly text
Black, David
2019-10-08
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/FsyZBa7-VvEZ5c9LqutmsflkdpU/
2788546
1860869
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Michael Tuexen
2019-10-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/svHES17TQMO2ZvJjbD_Kextnw8w/
2786662
1858801
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Lars Eggert
2019-10-03
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ERasOTmXSpIPjTJVipV1bu5wJUc/
2786661
1858801
[tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13[tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-natsupp-13
Gorry Fairhurst
2019-09-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/e2DIUQ-o_1tu4dhlJQA66VfGpmw/
2782786
1858801
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Greg White
2019-09-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/CmTyQbfEGpd3Bmwr_HvmnllQH3A/
2782466
1855906
Re: [tsvwg] Comments on draft-white-tsvwg-nqb-02Re: [tsvwg] Comments on draft-white-tsvwg-nqb-02
Kyle Rose
2019-09-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/W8EhH9i9LlGoKjHnvVe-QvAiyX8/
2780932
1857915
Re: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMsRe: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMs
Sebastian Moeller
2019-09-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/BKBghjo-eazD8k4BQzmkc8I39r4/
2780688
1853573
Re: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMsRe: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMs
Jonathan Morton
2019-09-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/KAWOnepqaPgDdE71hZWMnRAetP4/
2780686
1853573
Re: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMsRe: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMs
Pete Heist
2019-09-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/1HoiAq0TuZFgkqeQJJiAVjCW6cs/
2780684
1853573
Re: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMsRe: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMs
Sebastian Moeller
2019-09-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/e_rJ4g-Yoz9wyiQ9B2-vfuN3c_A/
2780676
1853573
Re: [tsvwg] SCE-L4S Flent "bakeoff" tests - thanksRe: [tsvwg] SCE-L4S Flent "bakeoff" tests - thanks
Ruediger.Geib
2019-09-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/jRI3NlKSp61pPYvabaL76wsAUaA/
2780662
1858091
Re: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMsRe: [tsvwg] L4S status: #17 Interaction w/ FQ AQMs
Pete Heist
2019-09-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/DpV7SgBsrUblt4CcYfgEUbANcaY/
2780657
1853573
[tsvwg] NQB draft - comments from David B[tsvwg] NQB draft - comments from David B
Black, David
2019-09-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/QEmv9grs174IBNNPbOXCvirkfQA/
2780610
1858073
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Black, David
2019-09-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/g6bG7ug8xoXhzWwOcvwtv0O_EKU/
2780597
1855906
[tsvwg] Status of ECN encapsulation drafts (i.e., stuck)[tsvwg] Status of ECN encapsulation drafts (i.e., stuck)
Black, David
2019-09-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/hfnrRZXkFDyfoceqy9kyK1iNazo/
2780596
1858066
[tsvwg] Comments on draft-white-tsvwg-nqb-02[tsvwg] Comments on draft-white-tsvwg-nqb-02
Bless, Roland (TM)
2019-09-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/OY6yFWNUGxukDOwvpMP1FuokiyE/
2780208
1857915
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Sebastian Moeller
2019-09-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/lgWSXtEV28HoyiqYx9RQn8a62_k/
2780064
1855906
Re: [tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-udp-options-08.txtRe: [tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-udp-options-08.txt
Joe Touch
2019-09-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/VF1tCcNjrqWOBE92iJ5J9I27PdI/
2780015
1857821
Re: [tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-udp-options-08.txtRe: [tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-udp-options-08.txt
Joe Touch
2019-09-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/5ePIkxeQthp8NHK_HyMuGmaHUaI/
2780000
1857821
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-udp-options-08.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-udp-options-08.txt
internet-drafts
2019-09-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/zK0DzrBte_9Oy4KlZbFHj1cm0f8/
2779993
1857821
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Greg White
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Ho6AynTODzbGEAqTmsVFbE3BRcc/
2779957
1855906
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Greg White
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/BCyPchBJyutVcTNcGOCQqJmtJa0/
2779904
1855906
[tsvwg] SCE-L4S Flent "bakeoff" tests[tsvwg] SCE-L4S Flent "bakeoff" tests
Pete Heist
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/wMm_CMC67vemyg4ZXM1WbYDiHA4/
2779903
1857782
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Ruediger.Geib
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/VQBlNnYdnKDidWtCWQ-0Bfx3iUw/
2779640
1855906
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Sebastian Moeller
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Q_xH_1X9hjgVRa_dFTNK5GC-cPc/
2779612
1855906
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Ruediger.Geib
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/a5qcNX8GM3ruHTlWZiIejm_uMEE/
2779593
1855906
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Sebastian Moeller
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/nqdSsVlIrugDWhay3pmBOG7p1tc/
2779582
1855906
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Sebastian Moeller
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ysv-0Jc9TVzb7mE7TqDht4N3aF4/
2779578
1855906
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Ruediger.Geib
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/bJUhSVY-LsvPB80br6bMWTaLp7o/
2779545
1855906
Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!Re: [tsvwg] TSVWG: WG adoption of draft-white-tsvwg-nqb!
Greg White
2019-09-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Xk-hF_dn3V-AIS9M3yiA67BGM0w/
2779527
1855906
21199 Messages