[tsvwg] Re: WGLC review of draft-ietf-tsvwg-nqb-23[tsvwg] Re: WGLC review of draft-ietf-tsvwg-nqb-23
Sebastian Moeller
2024-05-29
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/J8tGyumX0pii-mFF-j1nDkica-Y/
3465320
2136054
[tsvwg] WGLC review of draft-ietf-tsvwg-nqb-23[tsvwg] WGLC review of draft-ietf-tsvwg-nqb-23
Martin Duke
2024-05-28
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/7GX1z1jF836xCAHCV7whSLDl8Ms/
3465223
2136054
[tsvwg] AD review of draft-ietf-tsvwg-multipath-dccp-16[tsvwg] AD review of draft-ietf-tsvwg-multipath-dccp-16
Zaheduzzaman Sarker
2024-05-28
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/rwo92n0lydnWkgX3ucu2bS1UIpw/
3465003
2135984
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Vasilenko Eduard
2024-05-28
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/jtwxCDktFBZDJirRT7gJ2-UbFe0/
3464698
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Vasilenko Eduard
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/pZiC3Byv2BvmIgdDtIVbWCWkuaA/
3464541
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Alex Burr
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/SNeA1XCv1mweqB91d_WibnUG8no/
3464536
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Vasilenko Eduard
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/789V1w-Uy0j1dJ9U-F9e6mbZJk8/
3464522
2135758
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Sebastian Moeller
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/RZT7V4ZYQgVzPh8xFIeF4HrBfYI/
3464497
2134604
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Sebastian Moeller
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/uclpaAI0VayIhm1xFyRqI0pvbqo/
3464490
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Christian Huitema
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/gkgtoOgoh7Y_gAMVW4HzJYJPC-M/
3464483
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Sebastian Moeller
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/1H5j0la4ODt3371KC8DXhHkM8Ao/
3464477
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Christian Huitema
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/o8015mRq1INVeQvdvbt9s19Z6Iw/
3464468
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Sebastian Moeller
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/K8thZxEv0ga32BBhM2QX1LWGeos/
3464460
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Sebastian Moeller
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/AP2QtNtmUZaiBowPOcwaRKvvDTg/
3464458
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Vasilenko Eduard
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/vdzrM1FZmvmayympVkLi_pafITM/
3464457
2135758
[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb[tsvwg] Re: Request to review diffserv spec: draft-ietf-tsvwg-nqb
Brian E Carpenter
2024-05-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ej3Rk8FVIuopmM0xMwZqndECTGs/
3464439
2135758
[tsvwg] End of WGLC for draft-ietf-tsvwg-udp-options-dplpmtud[tsvwg] End of WGLC for draft-ietf-tsvwg-udp-options-dplpmtud
Marten Seemann
2024-05-26
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/mDv3llBh8WuDtfkZEFq1s20MMZY/
3464317
2135702
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Sebastian Moeller
2024-05-26
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/F6ltLWnRKtgN3R3eThFiayQ1q1o/
3464313
2134604
[tsvwg] Weekly github digest (TSV Working Group GitHub Activity Summary)[tsvwg] Weekly github digest (TSV Working Group GitHub Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2024-05-26
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/imDWsPR-Zdy7eTkUuojGO71YCWM/
3464297
2135689
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Malla, Deependra (CCI-Atlanta)
2024-05-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/dp63x_2yOW-pi7DrIsi5ZIHpmvk/
3464012
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Greg White
2024-05-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/lOoouk9FGelWf9pk4m3dQuO0TRU/
3462969
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Sebastian Moeller
2024-05-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/D8v9PhqU874Pr4B7JN75d1pbxSc/
3462642
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Ruediger.Geib
2024-05-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/AnSskA-Yk1AyoOwo9fj1qEBWhLQ/
3462638
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Sebastian Moeller
2024-05-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/uerHfG5ap4Pb1lrL5JuQhGYdd1Y/
3462613
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Greg White
2024-05-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/jd4AQT9p6d9zZRN_optGZlZnFOk/
3462473
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Sebastian Moeller
2024-05-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/rSqx11J5cU-7Nax05nmXkOo6Y44/
3461947
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Sebastian Moeller
2024-05-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/nplgHAVJ71EPJyTT57urPTsBFbE/
3461943
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Livingood, Jason
2024-05-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ulcf3kvXYyvwixADDMmUKYd3JwM/
3461914
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Livingood, Jason
2024-05-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/pGfPXz4TnCJN2R7Xk8klWS9icnU/
3461911
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Kevin Smith, Vodafone
2024-05-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/aTYChZUkI2IefbQZqjgnyb5EmFw/
3461868
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Sebastian Moeller
2024-05-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/53NhhdI9yvG-BxWMZ7zEB4KGmEk/
3461807
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Sebastian Moeller
2024-05-21
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/VdlQYMWQPjs_0H9SzA0M0fIvnyU/
3461805
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Overcash, Michael (CCI-Atlanta)
2024-05-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/gXcac-4vJFg_BjgSUVoDZN8BSbU/
3461613
2134604
[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] Re: WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Livingood, Jason
2024-05-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/l4IbUbO6eoTFn8RwPS2oC3UdFM8/
3461516
2134604
[tsvwg] WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.[tsvwg] WGLC for A NQB PHB for Differentiated Services (draft-ietf-tsvwg-nqb) to end 27th May 2024.
Gorry Fairhurst
2024-05-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/5jwGcbhF4ngAeP1Zm1mfDCwEA-0/
3461427
2134604
[tsvwg] Weekly github digest (TSV Working Group GitHub Activity Summary)[tsvwg] Weekly github digest (TSV Working Group GitHub Activity Summary)
Repository Activity Summary Bot
2024-05-19
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/baTpJx2OOkRoWOJufc3m9UInKoY/
3461224
2134539
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-sctp-zero-checksum-10.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-sctp-zero-checksum-10.txt
internet-drafts
2024-05-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/MzCxJ8qB4DmvtQMram2kQ7iVhqY/
3461133
2134488
[tsvwg] Re: [art] Artart last call review of draft-ietf-tsvwg-sctp-zero-checksum-09[tsvwg] Re: [art] Artart last call review of draft-ietf-tsvwg-sctp-zero-checksum-09
Michael Tuexen
2024-05-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/OdWB81_dpR-igc5-obWMystXhGs/
3460326
2132203
[tsvwg] Progressing UDP-Options[tsvwg] Progressing UDP-Options
Gorry Fairhurst
2024-05-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/rPqcx5HVsidN_p428r_1K8dJg5I/
3460188
2134165
[tsvwg] End of WGLC for draft-ietf-tsvwg-udp-options[tsvwg] End of WGLC for draft-ietf-tsvwg-udp-options
Gorry Fairhurst
2024-05-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/gP5FbHIhTRX4wEaHwP066SI6c_U/
3459670
2133993
40 Messages