Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
tuexen
2023-05-10
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/mgI5ZJ3Q6aoTEiEm2ONebBisv90/
3308176
2060731
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rateRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rate
Ruediger.Geib
2023-05-09
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/yOhBmG83tknzgqXd8ndvecHZbGc/
3307758
2046838
[tsvwg] [Errata Verified] RFC9260 (7387)[tsvwg] [Errata Verified] RFC9260 (7387)
RFC Errata System
2023-04-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/coKiadVNkVwc_SErArybkkGGHos/
3304530
2063086
Re: [tsvwg] [Editorial Errata Reported] RFC9260 (7387)Re: [tsvwg] [Editorial Errata Reported] RFC9260 (7387)
Chris Smiley
2023-04-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/zKxqWP7ab2inzXHVRTdfYyPKNAc/
3304528
2056828
[tsvwg] tsvwg - Update to a Meeting Session Request for IETF 117[tsvwg] tsvwg - Update to a Meeting Session Request for IETF 117
IETF Meeting Session Request Tool
2023-04-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/aQePjTQKTICcE_vQGFVV0M1YyMY/
3304423
2063034
[tsvwg] tsvwg - New Meeting Session Request for IETF 117[tsvwg] tsvwg - New Meeting Session Request for IETF 117
IETF Meeting Session Request Tool
2023-04-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/_ecTq3LvxP78UJemKcjGV2vRMpY/
3304417
2063030
[tsvwg] tsvwg - Not having a session at IETF 117[tsvwg] tsvwg - Not having a session at IETF 117
IETF Meeting Session Request Tool
2023-04-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/AlHrab5jW2JwklFv73sZxXaF-5Q/
3304416
2063029
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
Magnus Westerlund
2023-04-27
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Iuc7reVkQruPvr0WvssHMdASouo/
3304246
2060731
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
tuexen
2023-04-26
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/zem5JEDL0exMkUN57CippptNH78/
3304094
2060731
[tsvwg] Fwd: New Version Notification for draft-duke-tsvwg-ecn-aggregating-tunnels-01.txt[tsvwg] Fwd: New Version Notification for draft-duke-tsvwg-ecn-aggregating-tunnels-01.txt
Martin Duke
2023-04-25
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/XWUNj-NwOBlSdulWUf9AR05Xwzg/
3303563
2062700
Re: [tsvwg] draft-duke-tsvwg-ecn-aggregating-tunnels/Re: [tsvwg] draft-duke-tsvwg-ecn-aggregating-tunnels/
Martin Duke
2023-04-25
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/dJL0XobHpGCOHi0LkjxtUF9ORuU/
3303558
2038711
Re: [tsvwg] New Version Notification for draft-ietf-tsvwg-dtls-over-sctp-bis-06.txtRe: [tsvwg] New Version Notification for draft-ietf-tsvwg-dtls-over-sctp-bis-06.txt
John Mattsson
2023-04-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/7x4_gLZeSKop1ogjCWIPHUvG2zo/
3302787
2062341
[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-dtls-over-sctp-bis-06.txt[tsvwg] I-D Action: draft-ietf-tsvwg-dtls-over-sctp-bis-06.txt
internet-drafts
2023-04-24
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/QGs90buIRy5-Czao400hDiJBhE8/
3302786
2062340
[tsvwg] CONCLUSION OF ADOPTION CALL for draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum[tsvwg] CONCLUSION OF ADOPTION CALL for draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum
Gorry Fairhurst
2023-04-22
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/yJ9P0sl_WqGsRry9eh5tJvQzPKQ/
3302588
2062227
[tsvwg] Test[tsvwg] Test
Ingemar Johansson S
2023-04-20
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/k376z0Y366SiCAjJ_kHlpJMDCko/
3301693
2061927
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
Magnus Westerlund
2023-04-18
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/iRx0-mxxctUTYR2UlAmHCVZ7sV0/
3300763
2060731
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
tuexen
2023-04-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/owd9naV2lOY5tFSuJCDQxei8UkE/
3299521
2060731
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
Nils Ohlmeier
2023-04-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/xDo5tK74K0o8CkDlZRPmGjhTsTw/
3299519
2060731
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
tuexen
2023-04-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/BxTytTADxKYujCarBA38PI49YwE/
3299501
2060731
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
Nils Ohlmeier
2023-04-13
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/OCjCLqWFenxRgduW53WzK3g3bBk/
3299474
2060731
Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023
C. M. Heard
2023-04-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/DKXag2p-gZxMxQnpvpeAoDIN1UY/
3298789
2060648
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
tuexen
2023-04-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/kEbnd8Vz3KMWkXRz_fSgSvl2dOg/
3298612
2060731
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
Claudio Porfiri
2023-04-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ow8Oy7_f_CmGNdTLhsjHjNuqEuM/
3298605
2060731
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
tuexen
2023-04-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/6TQ9YWWb4JyEu8YHDcx3mDkur0Q/
3298600
2060731
Re: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoptionRe: [tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
tuexen
2023-04-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/QU2ZakiDgG2Nruwd65TBZC4pfag/
3298545
2060731
[tsvwg] Statement as co-author on draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum[tsvwg] Statement as co-author on draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum
Victor Boivie
2023-04-12
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/PZ11Br8e32hb1J4Iw6-Xq1I7seE/
3298542
2060846
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rateRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rate
Greg White
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/wLc2LiyinRBNRIHVc5PxaQJMm1Y/
3298365
2046838
[tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption[tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
Nils Ohlmeier
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/1C7snONOzGqIRk-iApPGBhUw_Nk/
3298215
2060731
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rateRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rate
Sebastian Moeller
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/onP7O5dcidHcgwNT7NlztCd7I6E/
3298120
2046838
[tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption[tsvwg] draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum-02 adoption
Randell Jesup
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/wdXKSuWp4vXl2FIfw-GwDwXO15s/
3298133
2060704
[tsvwg] reviewer of draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum[tsvwg] reviewer of draft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum
Claudio Porfiri
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/uOgYA9gUGQuRcCZH0pDeXKsP0PM/
3298013
2060665
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rateRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rate
Ruediger.Geib
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Arz7U4gkRIHCuoD5DRYJSTDDxcA/
3298011
2046838
Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023
Michael Tuexen
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/_djhYOsDh7fmvyjxNPTBEZagA50/
3298003
2060648
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rateRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb-15.txt - 5.1 Primary Requirements, Forwarding - Departure rate
Ruediger.Geib
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/vh_pOVsZmNB-2hSyagv_wL3pEW8/
3298002
2046838
Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023
Michael Welzl
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/PSzrfiPQRNdMMyf3ub1RSOMIDLk/
3297996
2060648
Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023
Michael Tuexen
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/DZgsWH6YU1zlyDXZS1Qd8rXy5RM/
3297995
2060648
Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023
Michael Tuexen
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/1vAFtM5pCqLJ_-MXsRdr1O6wh_Q/
3297993
2060648
Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023
Michael Welzl
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/b4dTsjg4P_CdkKn-u5iduEGa9Vc/
3297991
2060648
Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023Re: [tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023
Michael Tuexen
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/PT4FjDck_vYsPraCUuJKo2NWhQw/
3297980
2060648
[tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023[tsvwg] Adoption call fordraft-tuexen-tsvwg-sctp-zero-checksum - to conclude 25th April 2023
Gorry Fairhurst
2023-04-11
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/cDUBDfJ2fGNtnySHwrn6AQvu8V4/
3297979
2060648
40 Messages