Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassembly textRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-rfc6040update-shim: SuggestedFragmentation/Reassembly text
Markku Kojo
2019-11-17
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/wSbY_l30jyPGJnKBjqMnuPOYQNE/
2805944
1860869
Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Pete Heist
2019-11-17
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/oSt4T55znS98SliwFuMGO1R8KNU/
2805927
1866993
Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Jonathan Morton
2019-11-17
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/3qb8lE4sEPLlLGPOQJW0AJxHsQE/
2805695
1866993
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
Dave Taht
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/16DMnlVTxgES3-k-p99ibtVhmqU/
2805623
1866951
Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Sebastian Moeller
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/1OYOJpjOtl5t8Ailu864GlBHKUg/
2805606
1866993
Re: [tsvwg] New Version Notification for draft-nagesh-sctp-auth-4895bis-00.txtRe: [tsvwg] New Version Notification for draft-nagesh-sctp-auth-4895bis-00.txt
Maksim Proshin
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ckXfEcG9i0f-vnIrmubBIir_pdI/
2805599
1850972
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
De Schepper, Koen (Nokia - BE/Antw…
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/yNF3E6w26PQxNsxmctUuTTBulRU/
2805544
1866951
Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Sebastian Moeller
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/NGSBatGLW1Yu-WyHMUOFZASetxg/
2805523
1866993
Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Greg White
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/TCLNNZBXaXxElyjH4o2o4fnWA44/
2805480
1866993
[tsvwg] Requesting for discussion of draft-grimes-tcpm-tcpsce[tsvwg] Requesting for discussion of draft-grimes-tcpm-tcpsce
Rodney W. Grimes
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/dm3-Qqx7j24XuzYBOuOXPB2TJ88/
2805474
1867074
[tsvwg] l4s or sce on wifi[tsvwg] l4s or sce on wifi
Dave Taht
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/zzR91Vy4unaEEO-k0NSV_rdSYgo/
2805437
1867067
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
Roni Even (A)
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/aMi-tGZzq7Q-Tmm99xRWu1Is0w8/
2805430
1866951
Re: [tsvwg] [tcpm] Tech review of draft-grimes-tcpm-tcpsce-01.txtRe: [tsvwg] [tcpm] Tech review of draft-grimes-tcpm-tcpsce-01.txt
Bob Briscoe
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/VjVvVrXkl00eNbYHJ0pCbBcrKdI/
2805398
1865787
Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Jerome Henry (jerhenry)
2019-11-16
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/tO9cJjqzEmFfYge80wtn5NSfPHs/
2805396
1866993
Re: [tsvwg] [tcpm] Tech review of draft-grimes-tcpm-tcpsce-01.txtRe: [tsvwg] [tcpm] Tech review of draft-grimes-tcpm-tcpsce-01.txt
Jonathan Morton
2019-11-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/rLtMscCZgFUI6keOfUzy6NJEMNY/
2805390
1865787
[tsvwg] Tech review of draft-grimes-tcpm-tcpsce-01.txt[tsvwg] Tech review of draft-grimes-tcpm-tcpsce-01.txt
Bob Briscoe
2019-11-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/V5pFpko_JYaFKu68oXqe-nvgmNg/
2805354
1865787
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Rodney W. Grimes
2019-11-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/V10wuvgxg4nKP43fFBO3Na43smU/
2805341
1866951
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Rodney W. Grimes
2019-11-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/n9qwLSS9dgbFsmuMNrvnNxuR6U4/
2805338
1866951
Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Ruediger.Geib
2019-11-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/Pk4nBgUP-9B1I4s0biOIIsv-Alc/
2805297
1866993
Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?Re: [tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Sebastian Moeller
2019-11-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/qauxG-I_AnOhGZYX9f186cbETKk/
2805286
1866993
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb, more questionsRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb, more questions
Ruediger.Geib
2019-11-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/SP8ECCOark3QN6431VxxFSPKnsc/
2805277
1865808
[tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?[tsvwg] NQB - which DSCP to recommend?
Black, David
2019-11-15
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/LqhSkF-yOvpY1vTa6l-p73mQdiM/
2805214
1866993
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
G Fairhurst
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/r_liNkkwrHECFZ-MvYeRlzbNq5w/
2805176
1866951
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
Jonathan Morton
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/S5JvpwTgvDjpf0SXvrXZ8WK0r3s/
2805172
1866951
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
Sebastian Moeller
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/RwB7SfaR8tWohWjVuuhQVbSrd4w/
2805171
1866951
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Neal Cardwell
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/58PC-GQ0mG2v6OREXDc-PImqXaQ/
2805170
1866951
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Jonathan Morton
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/7ApWmw_b_4_H78TEyZ6afns4S00/
2805164
1866951
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Dave Taht
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/iyX2u02Mz3EDaXl4nG0pcL7jZUg/
2805161
1866951
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Matt Mathis
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/_E-GBCzc1IBBG0udMe9vTQZUY1k/
2805158
1866951
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
G Fairhurst
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/1hLDbMPTg5PNhsrPoaGRNRljx-o/
2805156
1866951
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
Sebastian Moeller
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/u26Di-VFPCKm2WYnmeb6_2GEdBA/
2805153
1866951
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Dave Taht
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/NLOnktqdFK6-CxWPle2bKg10Rjk/
2805152
1866951
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Jonathan Morton
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/nUnQUyxHzaoOgdqxRtYR2p5wtIM/
2805151
1866951
Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"Re: [tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
G Fairhurst
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/HbRsY4Va1x5ARUHRD4Dzp-efcck/
2805148
1866951
Re: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sceRe: [tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
De Schepper, Koen (Nokia - BE/Antw…
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/LeHNlzAajlzik3ZnPipBzySls2w/
2805129
1866951
[tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"[tsvwg] draft-morton-tsvwg-sce: "Permitted ECN codepoint packet transitions"
Neal Cardwell
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/S2u6x4gDOONzaWabgX-_IMCSXyI/
2805084
1866951
[tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce[tsvwg] Requesting TSVWG adoption of SCE draft-morton-tsvwg-sce
Rodney W. Grimes
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/C-QKe11_gncCOu2ivBmv9ZkhAQI/
2805073
1866951
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb, more questionsRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb, more questions
Sebastian Moeller
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/3jBjjBNTWPYujP6EUe25AzXk7BA/
2804999
1865808
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb, more questionsRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb, more questions
Sebastian Moeller
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/ihUdwtLP994UD4GrPVqgRui2sgQ/
2804993
1865808
Re: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb, more questionsRe: [tsvwg] draft-ietf-tsvwg-nqb, more questions
Greg White
2019-11-14
tsvwg
/arch/msg/tsvwg/6BwTkHFvutjCZ-WfoANZ_BvkTwA/
2804974
1865808
40 Messages