[tsvwg] New Liaison Statement, "Updated LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLS"[tsvwg] New Liaison Statement, "Updated LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLS"
Liaison Statement Management Tool
2022-12-20
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/UWGrH8ix6lMtbL2bBVNDvaPLxfs/
3259360
2044404
Re: [tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLSRe: [tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLS
Michael Tuexen
2022-12-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/koX8SW_Y67BXDUjCjEttNQBpXVg/
3254904
2041345
Re: [tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLSRe: [tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLS
Magnus Westerlund
2022-12-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/Bc-Jmg1Mi4cQvubMmbgiMYZQ-fY/
3254884
2041345
Re: [tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLSRe: [tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLS
Black, David
2022-12-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/__T28EFniQyg_NVqmmrr_4AFXNw/
3254754
2041345
Re: [tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLSRe: [tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLS
Gorry Fairhurst
2022-12-05
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/UFcVkZaK5_QjbHFz3I8WbUNAd3g/
3254552
2041345
[tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLS[tsvwg] Updated draft LS to 3GPP regarding SCTP-AUTH and DTLS
Magnus Westerlund
2022-11-29
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/vSfHRaIWph6meAspegmbpuD8WTk/
3252380
2041345
Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)
Benjamin Kaduk
2022-02-05
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/KepeL0U_iE_hnBOXr_UH_hFmv2g/
3117792
1984284
Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)
tuexen
2022-01-27
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/bMlwtGwunY0ncynASxfTPn8Gx68/
3114746
1984284
Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)
Benjamin Kaduk
2022-01-20
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/qKSvCjIPYvigNsWhfFtyk3zO92s/
3112162
1984284
Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)
tuexen
2022-01-16
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/b85lWBsQaHnoB961DSXhfT31U7o/
3111017
1984284
Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)Re: [tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)
tuexen
2021-12-26
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/IFYcQ8lc7cCL88RkK3UctIHgQPA/
3106763
1984284
[tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)[tsvwg] Benjamin Kaduk's Discuss on draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-17: (with DISCUSS and COMMENT)
Benjamin Kaduk via Datatracker
2021-12-16
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/1hA5mgmkO9cr-CscdreUEMpsZrA/
3104757
1984284
Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-08Re: [tsvwg] Review of draft-ietf-tsvwg-rfc4960-bis-08
Michael Tuexen
2020-12-31
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/op9UjheMrzRbJ2NqJ6jXDTeh7Wo/
2979571
1931415
Re: [tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txtRe: [tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txt
Lynne Bartholomew
2019-01-28
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/PRCSGOyJHltUbMC_ICwc2bnHpn4/
2685975
1822691
Re: [tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txtRe: [tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txt
Michael Tuexen
2019-01-25
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/xs-qPQjfZsACNvw50b_NBVz2VQU/
2685097
1822691
Re: [tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txtRe: [tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txt
Lynne Bartholomew
2019-01-25
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/e76I40Dhp6t0QRFjH7hGxloZk2c/
2685029
1822691
Re: [tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txtRe: [tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txt
Michael Tuexen
2019-01-20
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/oXMed2O3mR4tYN7qFVKgzLy_uS0/
2683443
1822691
[tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txt[tsvwg] [LB] Questions about draft-ietf-tsvwg-rfc4960-errata-08.txt
rfc-editor
2019-01-12
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/fk6e8Dad8ki3m6Sv9eNq_35xgbk/
2681087
1822691
[tsvwg] [Errata Verified] RFC4960 (4656)[tsvwg] [Errata Verified] RFC4960 (4656)
RFC Errata System
2018-07-10
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/RL7CnayKs9uHXXhj7FvDppFbWv8/
2606522
1795022
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
Michael Tuexen
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/w3DDPlFRKFvVumhfbis_E1rLTK0/
2190339
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
gorry
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/rrA5sojaDYQhx8dmLUOmFhqhU-8/
2190299
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
lionel.morand
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/02dJwHMfy5FXDRAE_TjvdHmnjBw/
2190272
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
Michael Tuexen
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/7_PSvQfZ5qdcVGvuKaqhihxoxbU/
2190245
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
lionel.morand
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/iPjL2huFbgEPTVg-3THdzFSK_WI/
2190207
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
Michael Tuexen
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/Ov4myRhnNBBOuwmGmBBVkPrtnUw/
2190096
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
gorry
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/GQpdReufEKwV-ARu8NppVbK438I/
2190027
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
gorry
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/ndvG_demJUCPzitjDAjK5MrycUk/
2190026
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
Randall Stewart
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/v33b01BMiCpoH7R_I58gHvK4F-w/
2189834
1651382
Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)Re: [tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
Michael Tuexen
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/zWr6G1Si7bhsEv2Wh3SLUvBg2Ys/
2189814
1651382
[tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)[tsvwg] [Technical Errata Reported] RFC4960 (4656)
RFC Errata System
2016-04-06
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/5ikGO2cjr7EZnWEPHL3ULUj509o/
2189714
1651382
Re: [tsvwg] [tcpm] draft-ietf-tcpm-rtorestart-07Re: [tsvwg] [tcpm] draft-ietf-tcpm-rtorestart-07
Karen Elisabeth Egede Nielsen
2015-06-18
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/26PZ7dhotfbhqwkp-cTJvTwCp08/
2037490
1651593
Re: [tsvwg] [tcpm] draft-ietf-tcpm-rtorestart-07Re: [tsvwg] [tcpm] draft-ietf-tcpm-rtorestart-07
Per Hurtig
2015-06-18
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/X4tq7OUBbM3gpbgXFygcBSsujr4/
2037475
1651593
Re: [tsvwg] [tcpm] draft-ietf-tcpm-rtorestart-07Re: [tsvwg] [tcpm] draft-ietf-tcpm-rtorestart-07
Karen Elisabeth Egede Nielsen
2015-06-01
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/HooKryhEwrt8Eur5cbdnHamRCrg/
2027528
1651593
Re: [tsvwg] Fwd: SCTP Failover ( draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-09.txt) - post WGLCRe: [tsvwg] Fwd: SCTP Failover ( draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-09.txt) - post WGLC
gorry
2015-03-12
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/vI_l_cJspr8BwEribDd6Y96N1fw/
1913327
1651670
[tsvwg] Fwd: SCTP Failover ( draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-09.txt) - post WGLC[tsvwg] Fwd: SCTP Failover ( draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-09.txt) - post WGLC
Yoshifumi Nishida
2015-03-12
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/BlV6x-tdLx2pcWZAGUWLmwKTSCU/
1913289
1651670
[tsvwg] SCTP Failover ( draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-09.txt) - post WGLC[tsvwg] SCTP Failover ( draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-09.txt) - post WGLC
Gorry Fairhurst
2015-02-02
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/XeGgs9JRjkc-0Z-AXRKWXjj8thE/
1887543
1651670
Re: [tsvwg] WGLC for draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-08 - To conclude 19th November, 2014Re: [tsvwg] WGLC for draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-08 - To conclude 19th November, 2014
Yoshifumi Nishida
2014-11-26
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/el7-wNOFKAHreddSHCCo93BtKCg/
1851153
1651735
Re: [tsvwg] WGLC for draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-08 - To conclude 19th November, 2014Re: [tsvwg] WGLC for draft-ietf-tsvwg-sctp-failover-08 - To conclude 19th November, 2014
Michael Tuexen
2014-11-19
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/sgHGKQJc7bESzkThO0BoejAY_So/
1847220
1651735
[tsvwg] comments to RFC3758[tsvwg] comments to RFC3758
Karen E. Egede Nielsen
2014-07-20
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/ZNLKDZz6cV7uz_0OEqwEN6thSkg/
1772475
1651781
[tsvwg] TSVWG Status[tsvwg] TSVWG Status
Gorry Fairhurst
2014-02-04
tsvwg
None
/arch/msg/tsvwg/xUWdMIHMwDziBefOFIrPqUZYA7w/
1465395
1651857
164 Messages