Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-20
v3
/arch/msg/v3/U6PGq8ZZUz79prvn-A2axZVqtC4/
2837722
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/Bs_rzNgEgzckHV3YBsAK7npKHTM/
2837594
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Justin Uberti
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/9SozVf4VmH3G_LfwTJ6yynIwU6U/
2837505
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Cullen Jennings (fluffy)
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/6MmLo0dkgbm-kJRD4dduCe81ckQ/
2837400
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Joerg Ott
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/q17uwrbVnODPRKXG42fMz2e0cv8/
2837397
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Cullen Jennings (fluffy)
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/CejM8m2kfcmojwd1l6vZfL00Plw/
2837394
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Cullen Jennings (fluffy)
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/f7KqC4KnGjtIT34kpiFTIEnrInU/
2837386
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Marc Petit-Huguenin
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/UYwZ5fmJnRVPW--QNBdvLhrMRLM/
2837359
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Ross Finlayson
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/r2PFjsupzrrH_3OX0AaOTY-7PVg/
2837352
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Ross Finlayson
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/CNzw9UKAtWx8_B1xfY0m48wfw2o/
2837328
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/oLLxsSYPaH320tr6xYjbnuDrab8/
2837307
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/44TvZMrJ7D12kixDThf31Py69W4/
2837286
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/j_lmXk5D9jYFsGx31kl9jCNYLHA/
2837284
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Justin Uberti
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/SaReNp0PlR9Y93irhHmKWUmPvV8/
2837176
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Justin Uberti
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/B6LgEwi_yFcehBZWaaN-jzq6ezo/
2837174
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-19
v3
/arch/msg/v3/hhppNrfrvyQ3nZMjF3QWURdkBwg/
2837142
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/3tQYG1FAlka99h9XlyjUJgJT-CY/
2837069
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Ross Finlayson
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/8QiJbZE4zJEHye9QDVn6O_7zHhw/
2836968
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/YSaWOuv5nzbhMlAFbRIZHqNIC88/
2836948
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/h8kNq4Wdj_np7WOdesbZUGOjMHY/
2836874
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/S79BbMR31wRu_osBUZXEbV9s5SQ/
2836872
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/jTDelnmW4M0bjVO3mZgrdlkR68I/
2836869
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Samir Srivastava
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/LgGPOo53V2th6g14aPp2qADIHT0/
2836853
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Steve Donovan
2020-02-18
v3
/arch/msg/v3/WF6EqPTry8UqTZzMRz2pA7oTKH4/
2836837
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/tKQZUolk4rpL73gMbYDwwnCr2E8/
2836222
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Asveren, Tolga
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/Q7iSA6mrZdPrvvd0qTO8DL0kDaY/
2836219
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Justin Uberti
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/1SIDBe64cIxysezzIsze89q4eWg/
2836119
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Ross Finlayson
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/2jAyqsXuYZZhKC_0D6xPMsl7PDM/
2836113
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/zdpFWAEsWLjHc2NUv9ShmNtTDvs/
2836099
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-15
v3
/arch/msg/v3/sAbEYQSSgWnU6497a5QIdIwnxTs/
2836086
1878518
Re: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter belowRe: [V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Spencer Dawkins at IETF
2020-02-14
v3
/arch/msg/v3/7etCJUgGLMEByRVpLQEToZk58Fw/
2836081
1878518
[V3] Current RIPT drafts - TLD summary of all four and key points to know[V3] Current RIPT drafts - TLD summary of all four and key points to know
Jonathan Rosenberg
2020-02-14
v3
/arch/msg/v3/DsUa5fAUgMJhkORi-tg9f9veHOY/
2836049
1878519
[V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below[V3] RIPT BoF approved for IETF 107 - Draft charter below
Jonathan Rosenberg
2020-02-14
v3
/arch/msg/v3/pfTU-h43Cg2otFO0565ADgCORnc/
2836041
1878518
[V3] ript - New Meeting Session Request for IETF 107[V3] ript - New Meeting Session Request for IETF 107
IETF Meeting Session Request Tool
2020-02-13
v3
/arch/msg/v3/1X4WPzZyjfrZkc2tHWszIivF-xQ/
2835577
1878333
[V3] RealTime Internet Peering for Telephony (RIPT) BoF Proposal[V3] RealTime Internet Peering for Telephony (RIPT) BoF Proposal
Cullen Jennings
2020-02-07
v3
/arch/msg/v3/n4BLtX_JttMnBb9XX43_8eVPsII/
2833760
1877604
[V3] New Non-WG Mailing List: V3[V3] New Non-WG Mailing List: V3
IETF Secretariat
2019-12-02
v3
/arch/msg/v3/y5ydcWFlOfhwjHhsMGxbRgr0LAw/
2811983
1869496
106 Messages