Re: [v4tov6transition] Ways to break IPv6Re: [v4tov6transition] Ways to break IPv6
Joel Jaeggli
2010-10-13
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/RpEfdGvlvECn70tVcHffK5Dezlw/
1474863
1659215
Re: [v4tov6transition] Ways to break IPv6Re: [v4tov6transition] Ways to break IPv6
Yiu L. Lee
2010-10-13
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/wmR-N5VGnkNFj1yrxWHeFa5wb84/
1474862
1659215
[v4tov6transition] Ways to break IPv6[v4tov6transition] Ways to break IPv6
Ed Jankiewicz
2010-10-13
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/ulyBCcuC4lWTq5_XxzpPITx9bfw/
1474861
1659215
[v4tov6transition] 6a44 updated version (draft-despres-softwire-6a44-01)[v4tov6transition] 6a44 updated version (draft-despres-softwire-6a44-01)
Rémi Després
2010-10-12
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/nH-HI73aF7w49oRqv-ZpGz9PRPY/
1474860
1659216
Re: [v4tov6transition] [Softwires] 6a44 MTU issuesRe: [v4tov6transition] [Softwires] 6a44 MTU issues
Rémi Després
2010-10-12
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/7JCH3oigFWgSZKb7cOcGZiyspAM/
1474859
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Washam Fan
2010-10-12
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/87HSdLwFAKYuzccxAEeyntk5QFg/
1474858
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-12
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/3rE_JUZcgUt7bDx7Gt_DDR12xwk/
1474857
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Washam Fan
2010-10-12
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/4n02r9XbV79vD6H4KRRJv_oOVXo/
1474856
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] IPv6 VPNs configured over1280MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] [Softwires] IPv6 VPNs configured over1280MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-11
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/HrLP1Oquwf3-hxF212_9QQXaxqM/
1474855
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] IPv6 VPNs configured over 1280MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] [Softwires] IPv6 VPNs configured over 1280MTU tunnels
Brian E Carpenter
2010-10-11
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/xjqFSXQDNtawzy3rZ8J8zdCd1hI/
1474854
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] IPv6 VPNs configured over 1280MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] [Softwires] IPv6 VPNs configured over 1280MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-11
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/PB9cKQzgqKC7H7eztCOBG5e8QtM/
1474853
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-11
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/3x4z50SluYC_JiVvcKD-ekAZoyQ/
1474852
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Rémi Després
2010-10-11
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/J1FOiLsHQ7hSyFnISfoQWhulKDY/
1474851
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-11
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/qqXpV50nB6xZFguvQj-OAq-BNCQ/
1474850
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Rémi Després
2010-10-11
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/gy26kmuJLb1xXhTfE65KswZi5KU/
1474849
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-11
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/yFJhU3dkHt6RSnUNIBuWpXA23rw/
1474848
1659222
Re: [v4tov6transition] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-09
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/AgQsB6uemIehnAa3b4B5IyiImEQ/
1474847
1659222
Re: [v4tov6transition] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Tina TSOU
2010-10-09
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/ZymoZJ4D1o2VvdDoM6V4EQJCbjY/
1474846
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Washam Fan
2010-10-09
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/_5m0PoxIhH-A86uskDOHXXk6_tU/
1474845
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6acrossNAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6acrossNAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Yiu L. Lee
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/asCWgeOc5aE14iSOAf4q5JSnkZE/
1474844
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6acrossNAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6acrossNAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/qW5QLiCvdPt0Wcnp-_ntvF4mWmw/
1474843
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Yiu L. Lee
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/qvPVc2EzpOIl0SQ5km5ScqhrYwY/
1474842
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/IFlBEulPUlyvCnNluXE2hurSBx0/
1474841
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Yiu L. Lee
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/4zDF8tbGyqd0mbBMZhGDsArkEO0/
1474840
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/pO8vMzkMhqCsCFVJAwL2jxuxuzA/
1474839
1659222
[v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels[v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/NEfL-cvVQelxq9_0SNGin23bkLI/
1474838
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/7Jx0g2xBLCj_phBaDTEFn5ybhPQ/
1474837
1659222
[v4tov6transition] Conference Nov 3-4[v4tov6transition] Conference Nov 3-4
Ed Jankiewicz
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/qCRB71-Cc1AdtvccLXq3BkmQ0p0/
1474836
1659217
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/inh5bgMiO860M-YxU1m6Q651vLg/
1474835
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Ole Troan
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/JzVxYEoEKmMMWWKfqhv4zUWdA_s/
1474834
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/0AHWa7aWAWgelBuuZ2H8NC-_xOk/
1474833
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Ed Jankiewicz
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/Bxb9laDtacVWiJeW59iOsud1poc/
1474832
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Cameron Byrne
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/ZFUhz2z7LghCq2b_iy8uoio3_oc/
1474831
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/F5rxWpGTyrM_9_Mh6P6LW-0BML4/
1474829
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/6TpH8t-NfH2OxutXuUml95mzLwQ/
1474828
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/FV8y1ErOR1aJ1ZCFaAZvoZAGvu4/
1474827
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Ole Troan
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/eje3FpHlScb9M7-V00Isp0orOgE/
1474826
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/syhsAUt4ytlIFRCT9dgOq3icswA/
1474825
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/vttcIl_bOrIWbwSN662c7d_3C3A/
1474824
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/9yof5X1206T7NpXNELUZA0lTY5w/
1474823
1659222
406 Messages