Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6acrossNAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6acrossNAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/qW5QLiCvdPt0Wcnp-_ntvF4mWmw/
1474843
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Yiu L. Lee
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/qvPVc2EzpOIl0SQ5km5ScqhrYwY/
1474842
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/IFlBEulPUlyvCnNluXE2hurSBx0/
1474841
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Yiu L. Lee
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/4zDF8tbGyqd0mbBMZhGDsArkEO0/
1474840
1659222
Re: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnelsRe: [v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/pO8vMzkMhqCsCFVJAwL2jxuxuzA/
1474839
1659222
[v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels[v4tov6transition] IPv6 VPNs configured over 1280 MTU tunnels
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/NEfL-cvVQelxq9_0SNGin23bkLI/
1474838
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/7Jx0g2xBLCj_phBaDTEFn5ybhPQ/
1474837
1659222
[v4tov6transition] Conference Nov 3-4[v4tov6transition] Conference Nov 3-4
Ed Jankiewicz
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/qCRB71-Cc1AdtvccLXq3BkmQ0p0/
1474836
1659217
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/inh5bgMiO860M-YxU1m6Q651vLg/
1474835
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Ole Troan
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/JzVxYEoEKmMMWWKfqhv4zUWdA_s/
1474834
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/0AHWa7aWAWgelBuuZ2H8NC-_xOk/
1474833
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Ed Jankiewicz
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/Bxb9laDtacVWiJeW59iOsud1poc/
1474832
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Cameron Byrne
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/ZFUhz2z7LghCq2b_iy8uoio3_oc/
1474831
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/F5rxWpGTyrM_9_Mh6P6LW-0BML4/
1474829
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-08
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/6TpH8t-NfH2OxutXuUml95mzLwQ/
1474828
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/FV8y1ErOR1aJ1ZCFaAZvoZAGvu4/
1474827
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Ole Troan
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/eje3FpHlScb9M7-V00Isp0orOgE/
1474826
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/syhsAUt4ytlIFRCT9dgOq3icswA/
1474825
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/vttcIl_bOrIWbwSN662c7d_3C3A/
1474824
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/9yof5X1206T7NpXNELUZA0lTY5w/
1474823
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Yiu L. Lee
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/hNeccEs4U-UW-Fu01XvJNfMfG7o/
1474822
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Ole Troan
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/kCjp3eUKiDfgW26lrhCdIGPIA8g/
1474821
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/y0UNSJ3SN06R3I8TI0VUCy5tzHQ/
1474820
1659222
Re: [v4tov6transition] comments on draft-despres-softwire-6a44-00Re: [v4tov6transition] comments on draft-despres-softwire-6a44-00
Rémi Després
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/VJuADpTBlJdMzGdE8MK02WKVaq8/
1474819
1659218
[v4tov6transition] comments on draft-despres-softwire-6a44-00[v4tov6transition] comments on draft-despres-softwire-6a44-00
Washam Fan
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/9ioiUZin5OZdQU4d7sSFoNZgIXo/
1474818
1659218
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Olivier Vautrin
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/Cb8GeewC_FGEysBZu-s7zC0jOFA/
1474830
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Yiu L. Lee
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/jWZFFeEotmCH7ybTgCmU1Kki-mI/
1474817
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Yiu L. Lee
2010-10-07
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/-nXLdBwZ4AMpy0B0FLfG8CTLUF0/
1474816
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs -Proposed 6a44 Specification
Templin, Fred L
2010-10-06
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/4HXQo7jUkmmzFTS6y9kLVs1-g5o/
1474815
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-06
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/fcmw9oAdJD2BH2W2EcZD4a3IqMM/
1474814
1659222
[v4tov6transition] Good summary of LSN situation[v4tov6transition] Good summary of LSN situation
Ed Jankiewicz
2010-10-06
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/u6J1slYaEOL1dM8xX9793EUm8-A/
1474813
1659219
Re: [v4tov6transition] IPv6 capable UEsRe: [v4tov6transition] IPv6 capable UEs
Tina TSOU
2010-10-06
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/bcWITeWXWWs5JXfplkS8LHsW0Rk/
1474812
1659221
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Ole Troan
2010-10-06
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/1WW5o0_vyJ6NjxUvQtFnlpHhfm4/
1474811
1659222
Re: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 SpecificationRe: [v4tov6transition] [Softwires] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Brian E Carpenter
2010-10-05
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/G9dCJuXlUK-6tFNL88bwHITyyzQ/
1474810
1659222
[v4tov6transition] Fwd: New Version Notification for draft-jankiewicz-v6ops-v4v6biblio-01[v4tov6transition] Fwd: New Version Notification for draft-jankiewicz-v6ops-v4v6biblio-01
Ed Jankiewicz
2010-10-05
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/IW4wcCin8XK6NT0uXwICnoujEC4/
1474809
1659220
[v4tov6transition] IPv6 capable UEs[v4tov6transition] IPv6 capable UEs
Cameron Byrne
2010-10-05
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/ov-YjI50AO5a1wMyK0EUVopWZjg/
1474808
1659221
[v4tov6transition] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification[v4tov6transition] ISP support of Native IPv6 across NAT44 CPEs - Proposed 6a44 Specification
Rémi Després
2010-10-05
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/cou-XUpddFyFo4ao0TKVbYFLmEo/
1474807
1659222
Re: [v4tov6transition] draft-yang-v4v6tran-ipv6-transition-guide-00Re: [v4tov6transition] draft-yang-v4v6tran-ipv6-transition-guide-00
YangGL
2010-09-29
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/rQU7KRnr0iEaZoEf8m43Si-0UJU/
1474806
1659223
[v4tov6transition] draft-yang-v4v6tran-ipv6-transition-guide-00[v4tov6transition] draft-yang-v4v6tran-ipv6-transition-guide-00
Rémi Després
2010-09-28
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/Rsjru8mQN87ivS7hk-gQ7cpMSNk/
1474805
1659223
Re: [v4tov6transition] [BEHAVE] Any Experience with Using Behave's Stateless NAT-PT for IMS-SIP VoIP Application...Re: [v4tov6transition] [BEHAVE] Any Experience with Using Behave's Stateless NAT-PT for IMS-SIP VoIP Application...
marcelo bagnulo braun
2010-09-26
v4tov6transition
/arch/msg/v4tov6transition/21tyLd-X8jOdJRdtnQXD8H5jQ3I/
1474804
1659226
406 Messages