Re: [v4v6interim] "IPv4->IPv6 is hard"Re: [v4v6interim] "IPv4->IPv6 is hard"
Xing Li
2008-11-02
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/k2K01LsL_wclAHmTlydTHwGCfdc
1475201
1659297
Re: [v4v6interim] Doesn't HIP solve this problem?Re: [v4v6interim] Doesn't HIP solve this problem?
Brian E Carpenter
2008-10-29
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/UwguiIVuniuHkeP9Q94jtuKLAKU
1475200
1659273
[v4v6interim] Status of IPv4-IPv6 Coexistence Work[v4v6interim] Status of IPv4-IPv6 Coexistence Work
Magnus Westerlund
2008-10-27
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/oZQG6fHo0a8kuEf0pumKcYk1-cY
1475199
1659272
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] NAT66 for PI [Re: Proposal for new BEHAVEcharter]Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] NAT66 for PI [Re: Proposal for new BEHAVEcharter]
Fred Baker
2008-10-25
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/JOBRVNqjmvuzqMa4TexgF1g6dBU
1475198
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] NAT66 for PI [Re: [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter]Re: [v4v6interim] [BEHAVE] NAT66 for PI [Re: [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter]
Marc Petit-Huguenin
2008-10-25
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/JY4k7Zi7L_nkXAqa_etLsVV2F80
1475197
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVEcharter
Fred Baker
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/bNDoY6krCYMAVdCTeWfSwPAg0Uo
1475196
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter
Fred Baker
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/JJ8jhBeg8zqCNQdzqcITnu5fiRo
1475195
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Cullen Jennings
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/STHhn5I2SYfSvpCxuII7aqUKg60
1475194
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter
Bonness, Olaf
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/buRRAMt2xaJhZIzwlHnpyljjLBo
1475193
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Pekka Savola
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/dbF_Mr5fleS1vv18sTcG3f8yzwE
1475192
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Iljitsch van Beijnum
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/-qsFjv3i6X-wzVilW4iZ1CoQD0E
1475191
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Robert Raszuk
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/oASY2S0ZsgngxMiGyFxhcNfoAAY
1475190
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charter
Iljitsch van Beijnum
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/Hp09_ZcI3Fe_3pT5Q3JxNRE2OLU
1475189
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charter
Rémi Denis-Courmont
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/ro6X3OsvCissX5jk1xhplnmtVjI
1475188
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charter
Iljitsch van Beijnum
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/bqhW5pL4m_BbXfWv-dVrrKxm824
1475187
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Rémi Denis-Courmont
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/76OFUsXLU0f7nyHNbzvUEj0vdgg
1475186
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Mark Townsley
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/a_BZvemRTLwBOUlkyNuScyQflBI
1475185
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Mark Townsley
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/g5MLjIDKMP0BJUqhavsYhS6U4fM
1475184
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Magnus Westerlund
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/ZcD6yTTHAFV72KbeWO8Lq4eHTgM
1475183
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charter
Rémi Denis-Courmont
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/W9z-Gm-0vV7WpjvdZK06g1hvANY
1475182
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Rémi Denis-Courmont
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/jFUbYZ8OmmYT1o6uoHMeuDxXmh4
1475181
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charter
Iljitsch van Beijnum
2008-10-24
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/MBhRmX-WBWuiuHd4SKMv2gt6Y3o
1475180
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Fred Baker
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/NYPGxuEFR7mZ9sYPH7TaTideY10
1475179
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVEcharter
Iljitsch van Beijnum
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/d7HEY5Z9ElL-jD0RvCghrZM5q7w
1475178
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter
Mark Townsley
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/GPqYuth1R22Uu7sx4DjnLpEBFJs
1475177
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter
Dan Wing
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/7lKnKZ7RxUnK5Xjfgpjbqgmne_A
1475176
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter
Margaret Wasserman
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/dLikTcZ_Guc2_lFFwKvUi504gCw
1475175
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Margaret Wasserman
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/jmeaFlI0vzzJJFApSUxzpkSDIyA
1475174
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter
Dan Wing
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/MdNxn80diazhch4QTp6QHoDvaFI
1475173
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVEcharter
Alain Durand
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/F28p1EjhPSskSN5EbjyWg1vRWuI
1475172
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Mark Townsley
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/SMx1m4Tea22tJLOlXpWilWBTG1k
1475171
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charter
Iljitsch van Beijnum
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/gtnMYZy_yhNBc5j94sbSetfTAUk
1475170
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Cullen Jennings
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/gqyj7u_yl7-G94t_3bzNJBM1fVY
1475169
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Mark Townsley
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/LuqicEaoHhFgDfk48YmBfUqIyrI
1475168
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Cullen Jennings
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/Ol5-u30XpkfEVs5peBf4TKjGSSw
1475167
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Margaret Wasserman
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/YAETDYkOdyIYU1iMG7WqLKosA6o
1475166
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Mark Townsley
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/up2mYLv7Xis5uwkT_04IMseIJag
1475165
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Magnus Westerlund
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/PA0lcRoaKj1AKm6BAgzxCgMlpb8
1475164
1659273
Re: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [BEHAVE] [46translation] Proposal for new BEHAVE charter
Mark Townsley
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/bJ5eDt_Wfi7T0AbIudDsUAwK_6c
1475163
1659273
Re: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charterRe: [v4v6interim] [46translation] [BEHAVE] Proposal for new BEHAVE charter
Mark Townsley
2008-10-23
v4v6interim
/arch/msg/v4v6interim/upDM_ZYJptsAAtP2lN4cJ6qmokI
1475162
1659273
303 Messages