Subject
From
Date
List
[VRRP] Second call for help with a VRRP Errata Report[VRRP] Second call for help with a VRRP Errata Report
Adrian Farrel
2014-12-04
vrrp
/arch/msg/vrrp/TPzGCs09hJ5H2cBmszi8sbaVTu4/
1855252
1663882
Re: [VRRP] Second call for help with a VRRP Errata ReportRe: [VRRP] Second call for help with a VRRP Errata Report
Kalyan (Srinivas)Tata
2014-12-05
vrrp
/arch/msg/vrrp/10ye4Zv_90648sB-VVdB2JXeHRQ/
1855882
1663882
[VRRP] Help needed with a VRRP Errata Report[VRRP] Help needed with a VRRP Errata Report
Adrian Farrel
2014-11-18
vrrp
/arch/msg/vrrp/wjt_eMD5NsoWptXbXTjpEC6-5bI/
1846231
1663883
[VRRP] vrrpv3 IPv4 pseudoheader[VRRP] vrrpv3 IPv4 pseudoheader
Manuel Mausz
2014-05-26
vrrp
/arch/msg/vrrp/JpcDJfTJ5vBOJ3reW4iIQ28PqwM/
1742633
1663884
Re: [VRRP] : VRRP IPV6 Session Configuration with different link local local addressRe: [VRRP] : VRRP IPV6 Session Configuration with different link local local address
Sreenatha Setty
2013-10-23
vrrp
/arch/msg/vrrp/Mw3doJIdlxfqb6HqKGTF9tzlTSo/
1499965
1663885
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 88, Issue 2Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 88, Issue 2
Sandhya Puppala
2013-10-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/Lq2FeaJkZQg50f57S1AHn2lot1Q/
1499964
1663886
Re: [VRRP] : VRRP IPV6 Session Configuration with different linkRe: [VRRP] : VRRP IPV6 Session Configuration with different link
Sreenatha Setty
2013-10-19
vrrp
/arch/msg/vrrp/Gl08aPuk92oDMk2MfFaR1gfdvkU/
1499963
1663887
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 88, Issue 1Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 88, Issue 1
Thirumavalavan Periyannan
2013-10-18
vrrp
/arch/msg/vrrp/WAMXaB9xcZ158E1MoMRNcGUXDuw/
1499962
1663888
[VRRP] VRRP IPV6 Session Configuration with different link local addresses (as VIP)[VRRP] VRRP IPV6 Session Configuration with different link local addresses (as VIP)
Sandhya Puppala
2013-10-18
vrrp
/arch/msg/vrrp/UeGDWU231n6ZzLUshJZF_YFjWb8/
1499961
1663889
[VRRP] . Re: Graceful Failover for VRRP[VRRP] . Re: Graceful Failover for VRRP
sreenatha setty
2013-08-06
vrrp
/arch/msg/vrrp/zT053BUH_hoOW7f3iurttqBUYMI/
1499959
1663890
Re: [VRRP] . Re: Graceful Failover for VRRPRe: [VRRP] . Re: Graceful Failover for VRRP
Anurag Kothari (ankothar)
2013-08-06
vrrp
/arch/msg/vrrp/M-0o8G4KfU69D--zIbXRLF6n28Q/
1499960
1663890
[VRRP] Graceful Failover for VRRP[VRRP] Graceful Failover for VRRP
Anurag Kothari (ankothar)
2013-08-03
vrrp
/arch/msg/vrrp/TRLr0l5DB-1Cuwa2IODj4lyyISA/
1499955
1663891
Re: [VRRP] Graceful Failover for VRRPRe: [VRRP] Graceful Failover for VRRP
Celer, Alicja (Alicja)
2013-08-03
vrrp
/arch/msg/vrrp/qOUHMqTLG18FfTr8N2I9zz64SIA/
1499956
1663891
Re: [VRRP] Graceful Failover for VRRPRe: [VRRP] Graceful Failover for VRRP
Anurag Kothari (ankothar)
2013-08-03
vrrp
/arch/msg/vrrp/7AAvACQW4z9UaiS6YA-rymZoX7M/
1499957
1663891
Re: [VRRP] Graceful Failover for VRRPRe: [VRRP] Graceful Failover for VRRP
Anurag Kothari (ankothar)
2013-08-03
vrrp
/arch/msg/vrrp/qte4X8qPjgQ77BdjlABQsa6TFtU/
1499958
1663891
[VRRP] VRRP Accept Mode[VRRP] VRRP Accept Mode
Gaurav Agrawal
2013-07-08
vrrp
/arch/msg/vrrp/WynTtwEWwB3ugIDrN1mMPRaSsSc/
1499954
1663892
[VRRP] Regarding virtual link local usage for ipv6 VRs[VRRP] Regarding virtual link local usage for ipv6 VRs
Amit Mandal
2013-06-14
vrrp
/arch/msg/vrrp/oJtyjvOkQ-OIPYkH2VEPEQmgsMQ/
1499953
1663893
[VRRP] draft-zhou-pim-vrrp-01[VRRP] draft-zhou-pim-vrrp-01
Adrian Farrel
2013-05-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/8E0BvcZBqeRbnJsv8EIU-LlBUB4/
1499951
1663894
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Thirumavalavan Periyannan
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/zFr7aEti-34S5-YoJYemvZGArAM/
1499934
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/glg-iqba9Z9N6pbrQeqIEXDIhiY/
1499935
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Peter Hunt
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/sIusZPNfPpP2N8tBCT63-R_zOqw/
1499936
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/ElWTTUvAyeDTyV7K_zqyTpmW_dM/
1499937
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Thirumavalavan Periyannan
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/2fmBdvO5UQ1_EAa4CSs0-w03la4/
1499938
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/MEr3x6XvR0JxPXrRINtoqKzOmYQ/
1499939
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Thirumavalavan Periyannan
2013-02-25
vrrp
/arch/msg/vrrp/QCf4ux5A7JBKJoJVEYCoYgP6ra4/
1499940
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-25
vrrp
/arch/msg/vrrp/gY7uSxHl3gSkIP7yIcHepoH7eA4/
1499941
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Thirumavalavan Periyannan
2013-02-25
vrrp
/arch/msg/vrrp/-vBlf1TEQNf1RupcqhEh839OZ4s/
1499942
1663895
Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3Re: [VRRP] vrrp Digest, Vol 81, Issue 3
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-25
vrrp
/arch/msg/vrrp/q_snudZSs-kgjK6IIttuk9_ClUE/
1499943
1663895
[VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798][VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-19
vrrp
/arch/msg/vrrp/f2GlwyC4DhULbn8GHUsft-MnGTs/
1499928
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
sreenatha
2013-02-21
vrrp
/arch/msg/vrrp/JgVqmHiohMqmfaODi7I1JRz_RRY/
1499929
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-21
vrrp
/arch/msg/vrrp/1cM2EpyaDjxLmvsuXlYrVCikwZw/
1499930
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
sreenatha
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/v4hqFHfpCWTTLRpW8psdbn_o_3s/
1499931
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/9J4oNTgn2nuremNOLOPi3bt_Rg0/
1499932
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-22
vrrp
/arch/msg/vrrp/8CmjFPiWe2EifzlrygPoT1OrMNw/
1499933
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-26
vrrp
/arch/msg/vrrp/kyTxJNmjIL2QsOSV_yth2qwLFrc/
1499944
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
sreenatha
2013-02-28
vrrp
/arch/msg/vrrp/XC6htOZOrAX1jetBeWuxliWRD08/
1499945
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
Anurag Kothari (ankothar)
2013-02-28
vrrp
/arch/msg/vrrp/U6tWOyxX0RE2oMuD1qmcEHE30aQ/
1499946
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
sreenatha
2013-03-01
vrrp
/arch/msg/vrrp/xdKGX0cea-Z-fmA-L-FpNy77Ors/
1499947
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
Anurag Kothari (ankothar)
2013-03-01
vrrp
/arch/msg/vrrp/ZMTHT9eGdoTibSMxiZCxL1lLa34/
1499948
1663896
Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]Re: [VRRP] Proposal for Maintenance Event for VRRP [RFC-5798]
sreenatha
2013-03-02
vrrp
/arch/msg/vrrp/vGsnZ2_s-_poojTxOP7yhIeXaSo/
1499949
1663896
1027 Messages