Testing - pls ignore

key@cs.utk.edu Fri, 06 March 1992 15:52 UTC

Return-Path: <key@cs.utk.edu>
Received: from SUZZY.CS.UTK.EDU by CS.UTK.EDU with SMTP (5.61++/2.8s-UTK) id AA13394; Fri, 6 Mar 92 10:52:22 -0500
Received: from LOCALHOST.cs.utk.edu by suzzy.cs.utk.edu with SMTP (5.61++/2.7c-UTK) id AA08786; Fri, 6 Mar 92 10:52:20 -0500
Message-Id: <9203061552.AA08786@suzzy.cs.utk.edu>
To: chassismib@cs.utk.edu
Cc: key@cs.utk.edu
Subject: Testing - pls ignore
Date: Fri, 06 Mar 92 10:52:19 EST
From: key@cs.utk.edu


this is a test

Ken