[dhcwg] [±¤°í] ¾î¸¥µéÀÇ ³îÀ̵¿»ê [¹Ì¼º³âÀÚÃâÀÔ±ÝÁö]

¼ºÀÎÁ¤º¸<office7000@yahoo.co.kr> Sat, 02 February 2002 02:45 UTC

Received: from optimus.ietf.org (ietf.org [132.151.1.19] (may be forged)) by ietf.org (8.9.1a/8.9.1a) with ESMTP id VAA17729 for <dhcwg-archive@odin.ietf.org>; Fri, 1 Feb 2002 21:45:48 -0500 (EST)
Received: (from daemon@localhost) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) id VAA25042 for dhcwg-archive@odin.ietf.org; Fri, 1 Feb 2002 21:45:53 -0500 (EST)
Received: from optimus.ietf.org (localhost [127.0.0.1]) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id VAA24819; Fri, 1 Feb 2002 21:36:23 -0500 (EST)
Received: from ietf.org (odin [132.151.1.176]) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id VAA24794 for <dhcwg@optimus.ietf.org>; Fri, 1 Feb 2002 21:36:22 -0500 (EST)
Received: from localhost ([211.208.32.189]) by ietf.org (8.9.1a/8.9.1a) with SMTP id VAA17585 for <dhcwg@ietf.org>; Fri, 1 Feb 2002 21:36:15 -0500 (EST)
Message-Id: <200202020236.VAA17585@ietf.org>
Reply-To: office7000@yahoo.co.kr
From: ��������<office7000@yahoo.co.kr>
To: dhcwg@ietf.org
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ks_c_5601-1987"
Date: Sat, 2 Feb 2002 11:36:51 +0900
Subject: [dhcwg] [����] �������� �������� [����������������]
Sender: dhcwg-admin@ietf.org
Errors-To: dhcwg-admin@ietf.org
X-Mailman-Version: 1.0
Precedence: bulk
List-Id: <dhcwg.ietf.org>
X-BeenThere: dhcwg@ietf.org

다음 사항을 선택하시면 귀하의 의사를 존중하겠습니다.

 

http://www.700office.com/img/0607087079.jpg" width="600" height="450" border="0">

귀하의 메일주소는 웹서핑중, http://www.xxxxxxxx.com/
에서 알게 된것이며, E-Mail 주소 외에, 다른 정보는 갖고 있지 않습니다.
정통부 권고사항에 의거 제목에
[광고]라고 표기한 메일입니다.수신거부를 눌러주세요

 

_______________________________________________ dhcwg mailing list dhcwg@ietf.org https://www1.ietf.org/mailman/listinfo/dhcwg