[dhcwg] ±¤°í À̼ºÀ» À¯È¤ÇÏ´Â °¡Àå È®½ÇÇÑ ¹ä¹ý! ¿©ÀÚ°ü°è º¹ÀâÇØ Áý´Ï´Ù.

ÁÖÁ¤Èñ <wedsnc@yahoo.co.kr> Thu, 28 March 2002 00:50 UTC

Received: from optimus.ietf.org (ietf.org [132.151.1.19] (may be forged)) by ietf.org (8.9.1a/8.9.1a) with ESMTP id TAA01004 for <dhcwg-archive@odin.ietf.org>; Wed, 27 Mar 2002 19:50:47 -0500 (EST)
Received: (from daemon@localhost) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) id TAA29415 for dhcwg-archive@odin.ietf.org; Wed, 27 Mar 2002 19:50:49 -0500 (EST)
Received: from optimus.ietf.org (localhost [127.0.0.1]) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id TAA29219; Wed, 27 Mar 2002 19:49:07 -0500 (EST)
Received: from ietf.org (odin [132.151.1.176]) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id TAA29190 for <dhcwg@optimus.ietf.org>; Wed, 27 Mar 2002 19:49:05 -0500 (EST)
Received: from yahoo.co.kr ([211.106.175.27]) by ietf.org (8.9.1a/8.9.1a) with SMTP id TAA00912 for <dhcwg@ietf.org>; Wed, 27 Mar 2002 19:49:01 -0500 (EST)
Message-Id: <200203280049.TAA00912@ietf.org>
Reply-To: wedsnc@yahoo.co.kr
From: ������ <wedsnc@yahoo.co.kr>
To: dhcwg@ietf.org
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset="ks_c_5601-1987"
Date: Thu, 28 Mar 2002 09:49:06 +0900
Subject: [dhcwg] ���� �̼��� ��Ȥ�ϴ� ���� Ȯ���� ���! ���ڰ��� ������ ���ϴ�.
Sender: dhcwg-admin@ietf.org
Errors-To: dhcwg-admin@ietf.org
X-Mailman-Version: 1.0
Precedence: bulk
List-Id: <dhcwg.ietf.org>
X-BeenThere: dhcwg@ietf.org

이성을 자극하는 성분!

과학적으로 증명된 페로몬...

이제 여자관계 복잡해 집니다.

http://www.thrumart.com/phero" rel="nofollow">http://www.thrumart.com/phero

(남녀공용)

 

 

 

 

 

 

"본 E-mail은 정보통신부 권고안에 따라 인터넷상에서 획득했으며 수신자께서[수신거부]거부하실 주소로 회신 또는 발송하여 의사를 밝힌 후에는 또다시 보내지 않겠습니다."

_______________________________________________ dhcwg mailing list dhcwg@ietf.org https://www1.ietf.org/mailman/listinfo/dhcwg