[dhcwg] [½Å¾ÓÁ¤º¸]º¸Ç÷ÀÇ °ø·Î(½ÊÀÚ°¡ÀÇ µµ)¸¦ ¹Ù·Î ¾ËÀÚ!

bohesa <bohesa@anothercomforter.net> Wed, 10 April 2002 05:28 UTC

Received: from optimus.ietf.org (ietf.org [132.151.1.19] (may be forged)) by ietf.org (8.9.1a/8.9.1a) with ESMTP id BAA03188 for <dhcwg-archive@odin.ietf.org>; Wed, 10 Apr 2002 01:28:09 -0400 (EDT)
Received: (from daemon@localhost) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) id BAA26633 for dhcwg-archive@odin.ietf.org; Wed, 10 Apr 2002 01:28:12 -0400 (EDT)
Received: from optimus.ietf.org (localhost [127.0.0.1]) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id BAA26441; Wed, 10 Apr 2002 01:24:56 -0400 (EDT)
Received: from ietf.org (odin [132.151.1.176]) by optimus.ietf.org (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id BAA26421 for <dhcwg@optimus.ietf.org>; Wed, 10 Apr 2002 01:24:48 -0400 (EDT)
Received: from anothercomforter.net ([211.177.185.172]) by ietf.org (8.9.1a/8.9.1a) with SMTP id BAA03102 for <dhcwg@ietf.org>; Wed, 10 Apr 2002 01:24:27 -0400 (EDT)
Message-Id: <200204100524.BAA03102@ietf.org>
Reply-To: bohesa@anothercomforter.net
From: bohesa <bohesa@anothercomforter.net>
To: dhcwg@ietf.org
Mime-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="= Multipart Boundary 0410021423"
Date: Wed, 10 Apr 2002 14:23:58 +0900
Subject: [dhcwg] [�ž�����]������ ����(���ڰ��� ��)�� �ٷ� ����!
Sender: dhcwg-admin@ietf.org
Errors-To: dhcwg-admin@ietf.org
X-Mailman-Version: 1.0
Precedence: bulk
List-Id: <dhcwg.ietf.org>
X-BeenThere: dhcwg@ietf.org

본 메일은 일회성임으로 다시는 보내지 않습니다.

귀하에 대한 다른 정보는 알지 못하며,

원치 않는 분들에게는 죄송한 말씀을 드립니다.

그러나 기독교인들에게는 고정관념을 버리고

꼭 상고해 보시길 부탁드립니다.

 

먼저 기독교인들이 거듭나지 못하는 원인을 바로 알아서...

자기를 부인하고 자기의 십자가를 지는 삶 속에...

주님을 바로 알고 따라 갑시다.