to业/务/合/作

张志明 <fgnfmngm@163.com> Wed, 16 May 2007 01:37 UTC

Return-path: <fgnfmngm@163.com>
Received: from [10.91.34.44] (helo=ietf-mx.ietf.org) by megatron.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1Ho8Sf-0004hC-Hn for sctp-impl-archive@ietf.org; Tue, 15 May 2007 21:37:53 -0400
Received: from [121.35.196.82] (helo=163.com) by ietf-mx.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1Ho8Sd-0004Ye-1j for sctp-impl-archive@ietf.org; Tue, 15 May 2007 21:37:53 -0400
From: =?GB2312?B?1cXWvsP3?= <fgnfmngm@163.com>
Subject: =?GB2312?B?dG/StS/O8S+6zy/X9w==?=
To: sctp-impl-archive@ietf.org
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Reply-To: dsgfdggsfh@163.com
Date: Wed, 16 May 2007 09:37:57 +0800
X-Priority: 4
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
X-Spam-Score: 4.7 (++++)
X-Scan-Signature: 7d33c50f3756db14428398e2bdedd581
X-Message-ID:
Message-ID: <20140418100331.2560.32111.ARCHIVE@ietfa.amsl.com>

 贵公司负责人你好:
  
  
  我是深圳达力实业有限公司,我公司在(国全各地)有分公司,每个月进项多完成不了所定的发\票

公司现在每个月有向外代\开\发\票,有增值税的(海关缴款书),国税和地税的:商品销售,运输,广告; 

建筑安装;其它服务业等等,以优惠代开为基本,还可以按数量的大小来商讨。 
   
如有打扰请原谅, 

详情请电; 
  
    联系人:张志明
  
    联系电话:13590319490
     
    业务QQ:675237758
   
    邮箱:shenzhenzhangzhimi@163.com     
                         深圳市达力实业有限公司