AD:(优*惠财*务部)

陈先生 <edrtrdrsz@eyou.com> Mon, 21 January 2008 06:20 UTC

Return-path: <edrtrdrsz@eyou.com>
Received: from [10.90.34.44] (helo=chiedprmail1.ietf.org) by megatron.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1JGq0u-000731-35 for sctp-impl-archive@ietf.org; Mon, 21 Jan 2008 01:20:08 -0500
Received: from [116.24.131.32] (helo=eyou.com) by chiedprmail1.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1JGq0s-000391-TH for sctp-impl-archive@ietf.org; Mon, 21 Jan 2008 01:20:07 -0500
Received: from G-5J46P9O7TM48N[169.254.37.160] by sina.com with SMTP id 5A99D19D; Mon, 21 Jan 2008 14:20:04 +0900
From: =?GB2312?B?s8LPyMn6?= <edrtrdrsz@eyou.com>
Subject: =?GB2312?B?QUQ6KNPFKrvdssYqzvGyvyk=?=
To: "sctp-impl-archive" <sctp-impl-archive@ietf.org>
Content-Type: text/plain; charset="gb2312"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Reply-To: edrtrdrsz@eyou.com
Date: Mon, 21 Jan 2008 14:20:12 +0800
X-Priority: 2
X-Mailer: Foxmail 4.2 [cn]
X-Spam-Score: 4.6 (++++)
X-Scan-Signature: de4f315c9369b71d7dd5909b42224370
X-Message-ID:
Message-ID: <20140418100345.2560.819.ARCHIVE@ietfa.amsl.com>

  致:(经理/*财务) 

  本公司享有税*收优/*惠政策,长/*期与国内各省市多家企业合/*作,在报/*税、做*帐方面

 积累有丰富的经验,公司本着互*惠互*利的原则合/*作,在诚信保密的基础上可为贵企业提*供

 (国*税/地*税)所有范围内的普通发*票。税*率较低,所用绝对真票,可先开*具票查验后再付/*款

    (真诚希望与您合/*作!敬请保留号码以备后用)
 
            手机:13824313182 

           联系人: 陈先生

             QQ:372749963 
 
          联系邮箱:sztr8866@163.com