to信.息

" xhgz ghx" <sdfsghbh@126.com> Wed, 06 June 2007 16:25 UTC

Return-path: <sdfsghbh@126.com>
Received: from [10.91.34.44] (helo=ietf-mx.ietf.org) by megatron.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1HvyKI-0003Lr-6Z for sctp-impl-archive@ietf.org; Wed, 06 Jun 2007 12:25:38 -0400
Received: from [121.35.63.19] (helo=126.com) by ietf-mx.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1HvyKG-0006mp-Bq for sctp-impl-archive@ietf.org; Wed, 06 Jun 2007 12:25:38 -0400
From: " xhgz ghx" <sdfsghbh@126.com>
Subject: =?GB2312?B?dG/QxS7Pog==?=
To: sctp-impl-archive@ietf.org
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Reply-To: uixvhdfhv@163.com
Date: Thu, 7 Jun 2007 00:25:42 +0800
X-Priority: 2
X-Mailer: FoxMail 3.11 Release [cn]
X-Spam-Score: 1.7 (+)
X-Scan-Signature: ffa9dfbbe7cc58b3fa6b8ae3e57b0aa3
X-Message-ID:
Message-ID: <20140418100331.2560.14069.ARCHIVE@ietfa.amsl.com>

贵公司负责人你好: 
  
  我是深圳大荔实业有限公司,我公司在(国全各地)有分公司,每个月进项多完成不了所定的发/票, 

公司现在每个月有向外代开发/票,有增值税的(海关缴款书),国税和地税的:商品销售,运输,广告; 

建筑安装;其它服务业等等,以优惠代开为基本,还可以按数量的大小来商讨。 
   
如有打扰请原谅, 

详情请电; 
  
    联系人:刘先生
  
    联系电话:13590319490 
     
    业务QQ:675237758
   
    邮箱:shenzhenzhangzhimi@163.com    


                     深圳市大荔实业有限公司