to 业/务/合/作

vrrrrcerxxe@126.com Thu, 20 September 2007 10:09 UTC

Return-path: <vrrrrcerxxe@126.com>
Received: from [10.91.34.44] (helo=ietf-mx.ietf.org) by megatron.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1IYIyl-0002gf-Dv for send-archive@lists.ietf.org; Thu, 20 Sep 2007 06:09:51 -0400
Received: from [58.61.73.27] (helo=126.com) by ietf-mx.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1IYIya-0008W9-TM for send-archive@lists.ietf.org; Thu, 20 Sep 2007 06:09:43 -0400
From: vrrrrcerxxe@126.com
Subject: to 业/务/合/作
To: send-archive@lists.ietf.org
Content-Type: text/plain; charset="GB2312"
Reply-To: vrrrrcerxxe@126.com
Date: Thu, 20 Sep 2007 18:10:46 +0800
X-Priority: 4
X-Mailer: Foxmail 4.2 [cn]
X-Spam-Score: 4.7 (++++)
X-Scan-Signature: 9182cfff02fae4f1b6e9349e01d62f32
X-Message-ID:
Message-ID: <20140418101007.2560.30068.ARCHIVE@ietfa.amsl.com>

贵公司负责人你好: 
  
  我是深圳伟原实业有限公司,我公司在(全国各地)有分公司,每个月进项多完成不了所定的发/票, 

公司现在每个月有向外代开发/票,有增值税的(海关缴款书),国税和地税的:商品销售,运输,广告; 

建筑安装;其它服务业等等,以优惠代开为基本,还可以按数量的大小来商讨。 
   
如有打扰请原谅, 

详情请电; 
  
    联系人:王雪萍
  
    联系电话:13510624347
     
    业务QQ:414420500
   
  
     

                     深圳市伟原实业有限公司