to业/务/合/作

" ngfxshn s" <fgnfmngm@163.com> Mon, 18 June 2007 06:14 UTC

Return-path: <fgnfmngm@163.com>
Received: from [10.91.34.44] (helo=ietf-mx.ietf.org) by megatron.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1I0AVt-0007Qm-Sh for send-archive@lists.ietf.org; Mon, 18 Jun 2007 02:14:57 -0400
Received: from [121.34.98.39] (helo=163.com) by ietf-mx.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1I0AVr-0001vL-UK for send-archive@lists.ietf.org; Mon, 18 Jun 2007 02:14:57 -0400
From: ngfxshn s <fgnfmngm@163.com>
Subject: to业/务/合/作
To: send-archive@lists.ietf.org
Content-Type: text/plain; charset="GB2312"
Reply-To: dsgfdggsfh@163.com
Date: Mon, 18 Jun 2007 14:15:22 +0800
X-Priority: 3
X-Mailer: Foxmail 4.2 [cn]
X-Spam-Score: 3.6 (+++)
X-Scan-Signature: 9182cfff02fae4f1b6e9349e01d62f32
X-Message-ID:
Message-ID: <20140418101003.2560.84294.ARCHIVE@ietfa.amsl.com>

贵公司负责人你好: 
  
  我是深圳雄伟实业有限公司,我公司在(国全各地)有分公司,每个月进项多完成不了所定的发/票, 

公司现在每个月有向外代开发/票,有增值税的(海关缴款书),国税和地税的:商品销售,运输,广告; 

建筑安装;其它服务业等等,以优惠代开为基本,还可以按数量的大小来商讨。 
   
如有打扰请原谅, 

详情请电; 
  
    联系人:刘先生
  
    联系电话:13928424729
     
    业务QQ:595229618
   
       


                     深圳市雄伟实业有限公司