你好!

代办税票 <shhuiyuan@tom.com> Sat, 19 January 2008 20:46 UTC

Return-path: <shhuiyuan@tom.com>
Received: from [10.90.34.44] (helo=chiedprmail1.ietf.org) by megatron.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1JGKaB-00035X-3g for spirits-archive@ietf.org; Sat, 19 Jan 2008 15:46:27 -0500
Received: from [116.30.85.152] (helo=tom.com) by chiedprmail1.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1JGKaA-0004eF-BB for spirits-archive@ietf.org; Sat, 19 Jan 2008 15:46:27 -0500
From: =?GB2312?B?tPqw7MuwxrE=?= <shhuiyuan@tom.com>
Subject: =?GB2312?B?xOO6w6Oh?=
To: spirits-archive@ietf.org
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Reply-To: shhuiyuan@tom.com
Date: Sun, 20 Jan 2008 04:46:41 +0800
X-Priority: 2
X-Mailer: FoxMail 3.11 Release [cn]
X-Spam-Score: 1.4 (+)
X-Scan-Signature: 8b30eb7682a596edff707698f4a80f7d
X-Message-ID:
Message-ID: <20140418111835.2560.37770.ARCHIVE@ietfa.amsl.com>

¸ºÔðÈË£ºÄúºÃ£¡

  
    ÎÒ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒÕý³£ÄÉË°µÄA¼¶ÆóÒµ,ÔÚÈ«¹ú´ó¡¢ÖС¢Ð¡³ÇÊоùÓС£ÔÚÓëÈκοͻ§¡¢µ¥Î»µÄºÏ×÷³Ì

   
 Ðò¶¼ÊÇ°´ÕÕ¹ú¼Ò·¨¹æ½øÐÐ,ÈçÓÐÎ¥¹æÔ¸³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ,±¾¹«Ë¾ÒòÐèÀ©Õ¹Êг¡µÄ¾ºÕùÐÔ,Ϊ¿Í»§¶\? 
 
    
 Ӫҵ˰ÊÕÌṩ·½±ãÁé»î¡¢ÓÅ»ÝÓ¦ÓÃ;Äܹ»¶Ô¹ó¹«Ë¾ÌṩÓŻݽÉÄÉË°¿î.¿ÉÒÔ°ï¿Í»§´ú¿ª´úÀí·¢Æ±£º

Ò»: ÆÕͨ¹úË°·¢Æ±

    1:ÉÌÒµÏúÊÛ£¨¿ÉÒÔÍøÉϲ飩 2:»õÎïͳһÏúÊÛ  3:¹¤Òµ(ÆóÒµ)ÏúÊÛ

¶þ:ÆÕͨµØË°·¢Æ±

    1:ÔËÊä(µçÄÔ°æÔËÊä¡¢»õÔË´úÀí¡¢×°Ð¶¡¢ÁªÔË¡¢º£Ô˵È)

    2 :ÆäËü·þÎñ(¹ã¸æ·Ñ¡¢×¡ËÞ·Ñ¡¢»áÒé·Ñ¡¢×Éѯ·Ñ


     3:½¨Öþ°²×°    ¼Ó¹¤ÐÞÀí

    4:Óк£¹ØºËÏúµ¥³öÊÛ,¼Û¸ñÓÅ»Ý.½»½Ó·½±ã

    5:ÆäËü(×âÁÞ,ÐÐÕþÊÂҵרÓᢻú¶¯³µÏúÊÛ¡¢·¿µØ²ú½»Òס¢Ë°Îñ´úÀí)

    µÈרÓÃƱ¾Ý ¡£ÒÔÉÏƱ¾ÝË°µã¾ùÔÚ0.5%~1.5%Ä¿Ç°ÔÚÈ«¹úÊÇ×îµÍÖ®Ò»

    ÈçÐè¾´ÇëÖµç:

      
        ÊÖ »ú: 13692174552

        ÁªÏµÈË: ÀîС½ã

        E-mail: fapiao7788@163.com