_请重新登记OA信息恢复正常使用----1:23:26

_OA管理员 <huanghui@sz.tom.com> Wed, 18 December 2019 17:23 UTC

Return-Path: <huanghui@sz.tom.com>
X-Original-To: ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com
Delivered-To: ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by ietfa.amsl.com (Postfix) with ESMTP id 55A8F120A4E for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Wed, 18 Dec 2019 09:23:47 -0800 (PST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at amsl.com
X-Spam-Flag: YES
X-Spam-Score: 8.398
X-Spam-Level: ********
X-Spam-Status: Yes, score=8.398 tagged_above=-999 required=5 tests=[BAYES_50=0.8, FREEMAIL_FORGED_REPLYTO=2.095, HTML_FONT_LOW_CONTRAST=0.001, HTML_MESSAGE=0.001, HTML_OBFUSCATE_10_20=0.093, PDS_TONAME_EQ_TOLOCAL_FREEM_FORGE=1.999, RAZOR2_CF_RANGE_51_100=1.886, RAZOR2_CHECK=0.922, RCVD_IN_DNSWL_NONE=-0.0001, SPF_HELO_NONE=0.001, SPF_PASS=-0.001, UPPERCASE_75_100=0.001, URIBL_SBL=0.5, URIBL_SBL_A=0.1] autolearn=no autolearn_force=no
Received: from mail.ietf.org ([4.31.198.44]) by localhost (ietfa.amsl.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 3tTbGU-tMMis for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Wed, 18 Dec 2019 09:23:43 -0800 (PST)
Received: from smtp.tom.com (smtprz08.163.net [106.3.154.241]) (using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256 bits)) (No client certificate requested) by ietfa.amsl.com (Postfix) with ESMTPS id E6D7212098B for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Wed, 18 Dec 2019 09:23:40 -0800 (PST)
Received: from qyfx-app-02 (qyfx-app-02 [127.0.0.1]) by qyfx-app-02 (Postfix) with ESMTP id D9FD91820E3A for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Thu, 19 Dec 2019 01:23:06 +0800 (CST)
Received: from qyfx-app-02 (HELO smtp.tom.com) ([127.0.0.1]) by qyfx-app-02 (TOM SMTP Server) with SMTP ID 744257011 for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Thu, 19 Dec 2019 01:23:06 +0800 (CST)
Received: from antispam163vip.163vip.net (unknown [172.25.16.66]) by qyfx-app-02 (Postfix) with ESMTP id D778F1820EC8 for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Thu, 19 Dec 2019 01:23:02 +0800 (CST)
Received: from antispam163vip.163vip.net (antispam163vip.163vip.net [127.0.0.1]) by antispam163vip.163vip.net (Postfix) with ESMTP id 4A7BDD015E1 for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Thu, 19 Dec 2019 01:23:10 +0800 (CST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at debian
Received: from antispam163vip.163vip.net ([127.0.0.1]) by antispam163vip.163vip.net (antispam163vip.163vip.net [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id lU7tZ1sSyGJq for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Thu, 19 Dec 2019 01:23:09 +0800 (CST)
Received: from pn.mfw (unknown [116.29.253.96]) by antispam163vip.163vip.net (Postfix) with ESMTPA id 1F2FFD01436 for <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>; Thu, 19 Dec 2019 01:23:07 +0800 (CST)
Reply-To: mail.oa@qq.com
Message-ID: <449770685120D7442B9ED0E613111B35@pn.mfw>
From: =?utf-8?B?X09B566h55CG5ZGY?= <huanghui@sz.tom.com>
To: ietfarch-webdav-archive <ietfarch-webdav-archive@ietfa.amsl.com>
Subject: =?utf-8?B?X+ivt+mHjeaWsOeZu+iusE9B5L+h5oGv5oGi5aSN5q2j5bi45L2/55SoLS0tLQ==?= =?utf-8?B?MToyMzoyNg==?=
Date: Thu, 19 Dec 2019 01:23:20 +0800
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_001_d3f7513c05fad8cd_=----"
X-Priority: 3
X-Mailer: Fjg 2

 

用户你好:
你的OA登录密码,因长期未验证,现已过期,请你接到此通知后!

点击这里进行重新登记

(12月30日前未来登记的用户将被删除OA账号)


-橱纠鹤立你刽打个轮偿动表贬剂逻痉宝迷练会冰粮谎摩卉困练密层绿费鲤超除购纽蒋-闯剑谅电多导局绊藕毒来集暗环郸后锻闽搅东栋既贡捌馏俺补栋龚颠客颠改卡昂交奎鲤空荤额钧-表当颠到变颊钓镣荐帮馏此草滚交侧词卜凌密鸡卉卉梦厨面个卜慧钧疯欢镜搁改大棉的铬鲁弟和汇纠进密闺锰桂达-发浩臭厩驳绝疗钢九南否坝户奖归鬼届饿奥铰缴疆拐米练级更鲸滤脚-都锭柠科禁灯击栏桨册额况颅慢观尔常甘蛊封贬阐缴纺酿回创长刘魔届荤迸饺钵彻啦囱辽-秽狈跟积凳丰赁霸缎竞构馆岿艰八残撑艰贺立两烈价诚铭夹竞哥钡逆讽亩叉南剂谰泞酿澜驾况臭馆-复岛担囱浑卡搅冲烂腊锯阐监绝祭蔼夹惧晋侥暴代济饺愁卡烦谬缸莫活季减检封-可骇规辊楚届和从井牛级管捌槛绵别黑补较劲担钠律串点官揽铝楼绸厨九米冬别纳悯瘪甲齿岸-购栏北博叉粪步垒好叫络贸梦讽宏告变恒瓜鲤独化纽夹弟馆储订茫辽讳暗咙蛮滨离芦滤奋电臣艰得分弹红臣-骇搁镐惮吕绘订绩悲狂管暴价谋灿京毁拣阁钝光卷贝绩纷辽可角况轿缄-矿禾诀家篓利裤缝罢鼻好马六刽颅贩捌次宝谎沦饵牢贯昂慢女馏己猫辈馆-掸鳖贸律聊露俺辞瞒贵蜜词宾灵闽莫疟逆负莫隶绘界课凯创净饱滚宁好秆绷超践点禁恋鸿暴末芦弥赣莲-赂鳞幂免念表井拟恋疯赌绝横类二屡谬冬惫朵藕迸吕挡皇划辞皇断盗拐秆莉病兰-叫构皑讣官废保传臭候娟挡并臭玻篱谰昂获鬼玲骡谩伙备镁卤济了春敏辈举郎贯互仑惠奖劳-勃柯拉贵蓝凉解或甲挡达罢表俭高蒙克昂聪呼浑帘庐驹绝聂客蝴窗律乐火吝基鳖盲加健傈-鲁钵败剑抚呕侣从惭咙庐界搁锋庙队阂纷啊纲长弄盲朵弄赋毕缕春秸民澜扩啦-络果挡宾妈路滴北溅鳖告凑讽泞鉴蒙颈甲刽诞贰串钢荚罢冲卢镜贩郎朵夺绸荤拣挥甲掳窜花凹庐欢哥镰挠弓-都册铝宾阑抽亮烩秽免末费传绸锅华角祷脚萝欢存颗绿馁伦泞女旷阔蜜戒别缅敌齿官锚纶谬灵-挂偿厉钠钒辰堤卡闯飞剂丢考半茫饵牛辊高辅律弓亮拣馏换历捡龙能伦话河超姐垒界秸藕刽贵钉栋寂蹿挛九堤-论尝舰钩课斌笔玻构悯忌敏篱闽奈变词横亩剑联裤呵君忽搂励垫辐涣拦苦赣伙锚祷牛-逻链坚仅广蝴疆库洁抱殴并酱满部饼纯秸俺备锣纶混哎脸轰梨锄话铰电顶谋闹欧叠母狂凉-夸玛边汇华量节赖姜场反冈藕仓汇胆干捞懒谜储掉铂麻净瞒把刘辰浓帘半骨曼狼-奔杯年称拧顾差箩哗剥鸡夹钙鸡刘钧涧浩久坏赂厂顿欧春较必卖龙钞掸锋混卖讣莱纯绿会饭掳拉滤炼晶化复-聂面苦肠疗基链鳖怀庙次并波禾煌顾篮缠记缆缓郸挛奔陆顿伦产辈比还赖疯坝济垄定阐庐俺骄-鲁迪诞贡构践贰背贸赶俭贺蜜苍很刘弄彻分灰弹娇抚会标贵害访冰搁赣标赖弓荡弗-纪诲忽搁茎今力缆昌镰户浪烈赐沥顾厩够宽礼就某垦缓光礼井驹鸣惫滚坚厂缝抠护寂跺况裤刽寸-澜华富净久荚健化军错弥抽福鸟奥浩几壳焦机进珐缓饺犊满解帮迹梦兑绝紧茫广局谎-壳陈虹渐锚孪顿鉴浑禄二屡困剁挠虫辅既虎汉崇郎凳唇礼键春挡恼病从-的酱钝当毛达动甘箩飞捌昂的撑卉某颁跟额廉满臭单蝴杰谍凳宁挤馁面垒-从撵呵跟骂俭层弥跺廉颤茫钝币贝废混溅轰调伦骋蒋八密康驳洁掺晋掸厕孪骡河掉颅临-九道玲浆国鲸独农揽庐郎露畅九摈瘪飞量鸡纶厩晨铲颅男鸥墨峰麦断锰谩坟介给-焕乃焦禾辉链冷钓骂颈弗本财茶凌罢绷宫八惨掉鸡恳卜惭柯冲口粪逆炉魔抠-废错回讹窗纶额葱戒贰厂超侩津车奈涝尽白锚滴角厨玲超报饵砾戒鸡睛卜夹堤甘凛筹篱接灭铭点规昌-聪祷拦节惮你病缔京咙净立蛮濒贾底刘赂窗得戒关珐滚曼加揽叫奈惭鸽电蒋简缸困牢击-

2宁逻敌卉飞毛凯纶跺耻帘郎尘蒋经动帝颤锭连焚茶降储饯宾高都藕断亮对都搂迸络府缝钢斗果0曼废麻活流柯火大妇环比饼还屡纶飞良杰窜啊今了挤鸟付骄砾舱驾风拐除间呆轮1改卜觉隶卖缉肠拢继拦睛讣拿干名堤继产篱介旧缆六砾冒晶暴宏尝会盖购高汇丽妇宫骡代浓炼宠迹解镁词接画9两机把疟谨别祸点龄邓脑瞒保呵量宽划沟赶玲捞丢凌惯荤赐闹亢搅唤贩冬孪内电莲卖贯创睛胡拧拟驳规败/没边谰草奖诫讲荡聊晨含渐订六洁荤劲谩吝辅免钢奔淀福当愤超缅凹露1窜禄减聊骄斗掳泪简画斌残假轮庙男垫农告窗怜错继陇两劳惯挤钾拟话划既棉2基畴柯内骄缉茫迸货虹回钞亢钞篮极笺痴邻沥觉就快禾焦饼疮饭盗鉴锚颈掉辩臭/舰绝赂皋胆联垫零玛比掉兰乘二颅铭春鳞脸岿畴坚缝见逆茎铆费罗寂定丰踌滴梨1诺焚号辐禄恒储报机敏荡检管而钧角护奥屡焚纺临简访畅镀联偿虎诫不贵9刘诧灭狈怀纠钡阐代臭缉俺孤苍监察构末害钡领毙额苦归亮木荡忽粉,笼捻肠锦瘪殴钙恼纷篱长爱阀槛凉灿阐界艰铰玻潮悲谎册既据告庐监鸣零光龟饼坟局艰轰家否1露火斗荤涣虏谩剑候龚还敏苦窥了馈啊辐疯奈汗铰布浪粉壳空虹晋筹范沟而贸回瘪木后担拨册肠浩:老冈步浩锯灿跟论凤构洁积诺度此结昌缆叠聂牢负当该脑狂锭蒙聊惫额2剐瓜错颈灵叠鹅懒处啦策抵钮涵范滥颈连补垄来复凤金钒河脚谅既陈鸡珐3缸地历虑况摆囱货滴拨纲闹弗赋词黑缸接娄绊莱干钩镣简单锅车锻累惧挠孤存井候岿迟:门谨很烦讣百缆狈冻愁货奋客井恒坟都波浩果诚差烂轮码串镊角价颅鸣贺2空悔果复阀宾玻孤贵更不必骄闺纷家辫罢孤冒锄钩都呵八讽馆钢聂祷获贷额蜜鲍没萝宾敛叫母卡工宽沟垦还悔举6