Subject
From
Date
List
[dnssd] dnssd - Requested session has been scheduled for IETF 120[dnssd] dnssd - Requested session has been scheduled for IETF 120
"IETF Secretariat"
2024-06-28
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/yKwr4vSNzjOhApIg6z4BUJntWn8/
3476117
2140459
[dnssd] DNSSD meeting in IETF120[dnssd] DNSSD meeting in IETF120
Chris Box
2024-06-24
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/nUyUCti8g6f7ETLAJ-BQ_pe9Ki0/
3474396
2139772
[dnssd] Call for volunteers[dnssd] Call for volunteers
Chris Box
2024-06-11
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/mjBLdfRv6mYz3EFe-8BAIKXLQxg/
3470080
2137959
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
internet-drafts
2024-06-10
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/VITdQkYwjn_2T23a3DuE7Pjr5dU/
3469461
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
Petr Špaček
2024-07-05
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/hO1QxNPPTPSx8S8vD6mqPKFUYMQ/
3478595
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
Ted Lemon
2024-07-05
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/ZSVzumreqNuVbssVqqlLdbZYWFQ/
3478604
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
Ray Bellis
2024-07-08
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/Grx70ukZ8xiB8Vj4GrG79K2eQFo/
3479440
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
David Schinazi
2024-07-09
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/2_0lyegg09FAtCULkBDpk4e11JY/
3480755
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
Ray Bellis
2024-07-10
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/VRoIZD0y42RkvxS93hupSi0S72Q/
3481089
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
David Schinazi
2024-07-10
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/MKxzY6lsNcXLoI3mUU5uHxiOlPw/
3481107
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
Ted Lemon
2024-07-08
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/99BxLztSW_ZlRUMjbMOxsVLVXcA/
3479505
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
Petr Špaček
2024-07-15
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/fHGZDJyMQ-JWYTOmDtKN2Qc36XE/
3482336
2137754
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-02.txt
Jonathan Hui
2024-07-10
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/Frdi9ePII4kP_t0zwS95JWJWauU/
3481137
2137754
[dnssd] dnssd - New Meeting Session Request for IETF 120[dnssd] dnssd - New Meeting Session Request for IETF 120
IETF Meeting Session Request Tool
2024-06-05
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/OlAjbgAKFybm5UTzE9D1P6Rg71s/
3467709
2137084
[dnssd] Re: dnssd - New Meeting Session Request for IETF 120[dnssd] Re: dnssd - New Meeting Session Request for IETF 120
Chris Box
2024-06-05
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/_MlhDwMNFVbUgL2GrtiSV5sFJQk/
3467713
2137084
[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
internet-drafts
2024-05-30
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/DfeFYkz6Uaub3gw9Ai4c7PUPJAQ/
3465845
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Ray Bellis
2024-05-30
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/ZAm1IoocTU7d-1e1xkl23ntqtE4/
3465849
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
David Schinazi
2024-05-30
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/ceUxJ5o8bsXjXRVxwNI_I1oA8iI/
3465958
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Ray Bellis
2024-05-31
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/rtout-4yJCK8UCWIsPzA1W5Sb4M/
3466321
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
David Schinazi
2024-05-31
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/2GNeN4qoyKxmlJ4qzc3ZStJnIt0/
3466403
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Chris Box
2024-05-31
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/hCu2ehjuaOeGbKxQ0hkFFzStrcQ/
3466421
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Ray Bellis
2024-05-31
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/MXd5SdiuqRowefeSMqqEKTqKExI/
3466486
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
David Schinazi
2024-05-31
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/JcYZgoouposXno7eeCOAo2rzWR4/
3466487
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Chris Box
2024-06-03
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/k8EGu6NHQgw_7Dosho1LCTX99QI/
3466790
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Tim Wicinski
2024-06-08
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/7g1GdZUoELs3RkeLHk6a2qMw78c/
3469158
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Ray Bellis
2024-06-10
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/Qvzu9W-SyaRSx2Y0QMTjJWi1qXw/
3469473
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Shumon Huque
2024-06-10
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/fIC3qNINCfqg3xIB-w0OMBvXDPg/
3469502
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Ray Bellis
2024-06-10
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/e2L4YjxUZgyhP4u7AWU6kSvIrio/
3469516
2136327
[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt[dnssd] Re: I-D Action: draft-ietf-dnssd-multi-qtypes-01.txt
Shumon Huque
2024-06-10
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/2eQF8OvlBzg9lWYiadaHoA5xaok/
3469822
2136327
[dnssd] Progressing with multi-qtypes[dnssd] Progressing with multi-qtypes
Ray Bellis
2024-04-29
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/NB3B8h9EJ11r8F-oLMRpk12YJck/
3453756
2131553
Re: [dnssd] Progressing with multi-qtypesRe: [dnssd] Progressing with multi-qtypes
Ted Lemon
2024-04-29
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/zJ5k_h3UB7l9h0SWgxOR1EMaOTM/
3453819
2131553
Re: [dnssd] Progressing with multi-qtypesRe: [dnssd] Progressing with multi-qtypes
David Schinazi
2024-04-29
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/fzh_qcOmdfJxrY0dIiKxPrWa7zw/
3453962
2131553
Re: [dnssd] Progressing with multi-qtypesRe: [dnssd] Progressing with multi-qtypes
Esko Dijk
2024-04-29
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/mZNvcmStTXM9Tk-Mjdwmaw-hC2c/
3454104
2131553
Re: [dnssd] Progressing with multi-qtypesRe: [dnssd] Progressing with multi-qtypes
Ted Lemon
2024-04-29
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/7FqVbSc81POGlyLo0a7f5LSzepI/
3454148
2131553
[dnssd] Re: Progressing with multi-qtypes[dnssd] Re: Progressing with multi-qtypes
Esko Dijk
2024-05-08
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/gC5wZWzbfnhAemUmYyg6_dc9Xqk/
3456830
2131553
[dnssd] Re: Progressing with multi-qtypes[dnssd] Re: Progressing with multi-qtypes
Ted Lemon
2024-05-08
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/RoiZylEQg07n-VUPcE6kfG8jLao/
3456870
2131553
[dnssd] Should DNSSD meet at IETF 120?[dnssd] Should DNSSD meet at IETF 120?
David Schinazi
2024-04-26
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/m8-bTg2AqAMj_QL6zoidFjSPeaw/
3453168
2131278
Re: [dnssd] Should DNSSD meet at IETF 120?Re: [dnssd] Should DNSSD meet at IETF 120?
Ted Lemon
2024-04-26
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/BPaeTaXs_Q-HZJMQ1Z7-Q2FrQPo/
3453175
2131278
Re: [dnssd] Should DNSSD meet at IETF 120?Re: [dnssd] Should DNSSD meet at IETF 120?
David Schinazi
2024-04-26
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/OEAOkz9FgHSEHr_vBDaCyLTgiKs/
3453212
2131278
Re: [dnssd] Should DNSSD meet at IETF 120?Re: [dnssd] Should DNSSD meet at IETF 120?
Ted Lemon
2024-04-26
dnssd
None
/arch/msg/dnssd/emhodpiIisSSaA7FoNQ_Un5NiH0/
3453213
2131278
2440 Messages