Subject
From
Date
List
[IPv6]Re: I-D Action: draft-mishra-6man-variable-iids-00.txt[IPv6]Re: I-D Action: draft-mishra-6man-variable-iids-00.txt
Brian E Carpenter
2024-07-15
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/pM4si1LsAQHARG71lR79HulDZqg/
3482459
2143396
[IPv6]Transition issues for draft-ietf-6man-pio-pflag[IPv6]Transition issues for draft-ietf-6man-pio-pflag
David Farmer
2024-07-14
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/niNPm9qHAxLulf1vS2H2-kUv2oY/
3482161
2143292
[IPv6]A detail review of draft-ietf-6man-pio-pflag-04[IPv6]A detail review of draft-ietf-6man-pio-pflag-04
David Farmer
2024-07-14
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/RkeVBUZtIyepOcxcDmCrMuD6jgk/
3482160
2143291
[IPv6]6MAN Agenda for IETF120[IPv6]6MAN Agenda for IETF120
Bob Hinden
2024-07-11
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/MDvqYrkFf_yxVoRmt-6PKcbK55w/
3481539
2143081
[IPv6]iETF 120 slot[IPv6]iETF 120 slot
Gyan Mishra
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/JbxwtLbcCKHuBiVbACtrsnFHWFk/
3480345
2142694
[IPv6]Re: iETF 120 slot[IPv6]Re: iETF 120 slot
Bob Hinden
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/I8scvvAeV1__aVUUZavN5sy7Kv0/
3480508
2142694
[IPv6]I-D Action: draft-ietf-6man-enhanced-vpn-vtn-id-07.txt[IPv6]I-D Action: draft-ietf-6man-enhanced-vpn-vtn-id-07.txt
internet-drafts
2024-07-08
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/6pEVuFXzQ_LuYMXmUqFO3uAHyG8/
3479355
2142045
[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-enhanced-vpn-vtn-id-07.txt[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-enhanced-vpn-vtn-id-07.txt
Dongjie (Jimmy)
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/jKnWDCd9okSHrvVKuAqBEF9kma0/
3480310
2142045
[IPv6]Hinting primary address with PD prefix option[IPv6]Hinting primary address with PD prefix option
Erik Nygren
2024-07-07
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/2jklo1kaxl99P600cw5lWqcuTGA/
3479070
2141839
[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option
Jared Mauch
2024-07-07
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/zN6mpqoY7Qr46eCIkszCefY-2xE/
3479118
2141839
[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option
Michael Richardson
2024-07-08
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/Flkm2y2YPsy_6ElSsyKyOKjvnQg/
3479685
2141839
[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option
Timothy Winters
2024-07-08
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/6U2-iVWGoZvDdbndZtEby05rfz4/
3480015
2141839
[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option
Mark Smith
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/vehMsfJwZrJkXZ0l_aN1gg36o1g/
3480306
2141839
[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option
Michael Richardson
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/PB3TzD6LMk_EtiwjKq-64zYaebM/
3480639
2141839
[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option
Ole Troan
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/lcirMh8d1pPIm2BihWKslHpgCOQ/
3480384
2141839
[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option[IPv6]Re: Hinting primary address with PD prefix option
Erik Nygren
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/v-DhhXoRpM-TWOLFGH895KWZpoA/
3480436
2141839
[IPv6]RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Tim Chown
2024-07-07
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/4hL6kMBir6WPYM_lZsKNIQrrN5Y/
3479061
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Michael Richardson
2024-07-08
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/Au674H1Ppy8GUT7iyNOsTbneq0M/
3479681
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Templin (US), Fred L
2024-07-08
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/R72HaUZ8UA_ZLPXjlPOt0NW8htk/
3480010
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Michael Richardson
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/w9WMTThNcqjZMGRHfqxERwXK5T0/
3480229
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Tom Herbert
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/tCC0dVPHiOLCvzbBbqO6ONZSddc/
3480231
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
David Farmer
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/c3yv2iVeCd7RB7Eb8LA6ZznRW8c/
3480249
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
George Michaelson
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/OeXEQvVeKk4HKHyWryL1wWza6Aw/
3480254
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Michael Richardson
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/8YC4B6uAjF-GKPbDf4KaUcWdItU/
3480628
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Dale W. Carder
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/sx5w-Z9eofDUYqgwxphQxuizfIc/
3480677
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Templin (US), Fred L
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/jysz5zQLzpl-QJHjS51jpQcynHA/
3480494
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Brian E Carpenter
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/XkTAtmJCfhUK1Onn9fXIfran_gw/
3480245
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Dale W. Carder
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/s-Pj1veQLLJB66riTvga2U0pCok/
3480496
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Templin (US), Fred L
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/RKBLdPnkfAZUFuOH0JtX-CQUKkY/
3480511
2141834
[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00[IPv6]Re: RFC8504bis: draft-clw-6man-rfc8504-bis-00
Templin (US), Fred L
2024-07-09
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/msrFkHJOQ_9vj0PLFN3jf3YbQI8/
3480559
2141834
[IPv6]IETF120 6MAN meeting slot request: RFC8504-bis[IPv6]IETF120 6MAN meeting slot request: RFC8504-bis
Tim Chown
2024-07-07
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/QRhLZB1gRzAAcwAfG4y0-aSrvvE/
3479060
2141833
[IPv6]Re: IETF120 6MAN meeting slot request: RFC8504-bis[IPv6]Re: IETF120 6MAN meeting slot request: RFC8504-bis
Bob Hinden
2024-07-07
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/Z71k4dPv7UMfYvFckaxnRuobQbE/
3479069
2141833
[IPv6]6MAN Chairs conclusions on Mandating SRH when using C-SIDs (draft-ietf-spring-srv6-srh-compression)[IPv6]6MAN Chairs conclusions on Mandating SRH when using C-SIDs (draft-ietf-spring-srv6-srh-compression)
Bob Hinden
2024-07-03
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/OX6z1uWHkkDUJcdlrzxMqniYt7A/
3477742
2141185
[IPv6]Re: 6MAN Chairs conclusions on Mandating SRH when using C-SIDs (draft-ietf-spring-srv6-srh-compression)[IPv6]Re: 6MAN Chairs conclusions on Mandating SRH when using C-SIDs (draft-ietf-spring-srv6-srh-compression)
Tom Herbert
2024-07-03
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/04zeIGLxvbVHyhSDhClzN8cHaWs/
3477748
2141185
[IPv6]I-D Action: draft-ietf-6man-snac-router-ra-flag-00.txt[IPv6]I-D Action: draft-ietf-6man-snac-router-ra-flag-00.txt
internet-drafts
2024-07-02
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/CBz2CP5c5jM44_MG9WvP9v8Sqhc/
3477287
2140997
[IPv6]I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt[IPv6]I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt
internet-drafts
2024-06-28
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/xu1TAEm01ptMjW_arexPD8Mc0_A/
3476211
2140514
[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt
Jeremy Duncan
2024-06-28
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/q8IfzEoVpNKQbeAjOuDEE2d2F-E/
3476267
2140514
[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt
Tim Chown
2024-07-02
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/Q7cetZDd3Hn1zrNpiZPtEYZAsrk/
3477182
2140514
[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt
Bob Hinden
2024-07-02
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/drxmdiP7r88xqhodVbfZNYAg-P0/
3477326
2140514
[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt[IPv6]Re: I-D Action: draft-ietf-6man-rfc6724-update-09.txt
Tim Chown
2024-07-08
ipv6
None
/arch/msg/ipv6/BqLycux9_3AsYMp4ePUvdrNUkjs/
3479371
2140514
47120 Messages