ÇöÀç °í°´´ÔÀº ÀºÇà±Ç ´ë*ÃâÀÌ °¡´ÉÇϽʴϴÙ!!

"lear" <lear@cisco.com> Tue, 12 September 2006 09:49 UTC

Received: from balder-227.proper.com (localhost [127.0.0.1]) by balder-227.proper.com (8.13.5/8.13.5) with ESMTP id k8C9nMXo072381; Tue, 12 Sep 2006 02:49:22 -0700 (MST) (envelope-from owner-ietf-xml-mime@mail.imc.org)
Received: (from majordom@localhost) by balder-227.proper.com (8.13.5/8.13.5/Submit) id k8C9nMH6072380; Tue, 12 Sep 2006 02:49:22 -0700 (MST) (envelope-from owner-ietf-xml-mime@mail.imc.org)
X-Authentication-Warning: balder-227.proper.com: majordom set sender to owner-ietf-xml-mime@mail.imc.org using -f
Received: from 517sc.com ([219.153.20.251]) by balder-227.proper.com (8.13.5/8.13.5) with ESMTP id k8C9nGFI072362 for <ietf-xml-mime@imc.org>; Tue, 12 Sep 2006 02:49:18 -0700 (MST) (envelope-from v0vzq3wo21pziwoz3hcg@517sc.com)
Message-Id: <200609120949.k8C9nGFI072362@balder-227.proper.com>
Received: from unknown (HELO cffo.net) ([222.173.120.14]) (envelope-sender <v0vzq3wo21pziwoz3hcg@517sc.com>) by [219.153.20.237] with ESMTP for <lear@cisco.com>; Tue, 12 Sep 2006 17:46:47 +0800
From: "lear" <lear@cisco.com>
To: "lear" <lear@cisco.com>
Subject: ÇöÀç °í°´´ÔÀº ÀºÇà±Ç ´ë*ÃâÀÌ °¡´ÉÇϽʴϴÙ!!
Date: Tue, 12 Sep 06 17:30:17 ´ëÇѹα¹ Ç¥ÁؽÃ
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary= "----=_NextPart_000_006C_B63CBCD.B7EB1CE"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2462.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2462.0000
Sender: owner-ietf-xml-mime@mail.imc.org
Precedence: bulk
List-Archive: <http://www.imc.org/ietf-xml-mime/mail-archive/>
List-ID: <ietf-xml-mime.imc.org>
List-Unsubscribe: <mailto:ietf-xml-mime-request@imc.org?body=unsubscribe>

===============================================================
¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú ´ë$ÃâÀÌ Èûµå½ÅºÐµéÀ» À§ÇÑ Æ¯º°´ë$Ãâ¼­ºñ½º ¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú¡Ú
==============================================================

¢º ¹«¹æ¹®.¹«´ãº¸.¹«¼­·ù.¹«º¸Áõ.5ºÐ´ë$Ãâ
¢º ÃÖÀú±Ý¸® & ÃÖ°í´ëÃâ ¼­ºñ½ºÁ¦°ø
¢º 2006³â ´ë$Ãâ½ÂÀηü ÃÖ°í¾÷ü!
¢º °í°´´ÔÀÇ ´ë$Ãâ¹®Á¦¸¦ ¼Ó½Ã¿øÇÏ°Ô ÇØ°áÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.

¢º ¾Æ·¡ÀÇ ¡å À̹ÌÁöº¸±â ¡å ¸¦ ´©¸£½Ã¸é ´ë$ÃâÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Æ
¡¡¡¡¢Æ¡¡¡¡¡¡¢Æ¡¡¡¡¡¡¢Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¢Æ¡¡¢Æ¡¡¢Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢Æ