[6gip] IETF 110 Side Meeting[6gip] IETF 110 Side Meeting
Behcet Sarikaya
2021-01-25
6gip
/arch/msg/6gip/3Wy3AP9cdsg6SssNW8FhXnBDdT4/
2989131
1935626
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
John Grant
2021-01-16
6gip
/arch/msg/6gip/5WE4u3oFwI9lCH1Jl0jGoAJ85GM/
2986086
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Behcet Sarikaya
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/5-OVc1uj7BD6K_NdhdkfR9AuhNw/
2985959
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
David Lake
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/Hg79l9vyOSy6z52mkX95YHiCvuw/
2985908
1933481
Re: [6gip] ToC for MarchRe: [6gip] ToC for March
Behcet Sarikaya
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/Mq98RYLnB8IjP9rREslPWjtT4NQ/
2985841
1934035
[6gip] IP-related new efforts[6gip] IP-related new efforts
Alexandre Petrescu
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/JcXVb1CoKFYI_FqaWdaPRxxUY3k/
2985798
1934037
[6gip] ToC for March[6gip] ToC for March
Alexandre Petrescu
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/J7iOPzoRx6M9xWsxc_VDo13mTDk/
2985794
1934035
[6gip] STIN and 6G[6gip] STIN and 6G
Alexandre Petrescu
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/U9aqXS04pQRMYbMWOo59EBEu9vQ/
2985789
1934033
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Alexandre Petrescu
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/aJdgaCZkrs9fIpxNzSHZcPy0nNY/
2985788
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Alexandre Petrescu
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/Wn60lL0V2M6tWMAJFvOhRrWEm9M/
2985784
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
David Lake
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/Ndn37a8xxo676XFtxLMKsV3Md5s/
2985778
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
David Lake
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/G9535J999RvjgX_Ysjqr-M7oiIU/
2985776
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
John Grant
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/2SFsHAm-PITNiTaUsRptymaf3XY/
2985774
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Stewart Bryant
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/lt0wYGVKxbAFdUaXxmjbxrSy-5c/
2985769
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
David Lake
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/HKd22PzBL0heIxaB2O0WwaQ1DXc/
2985761
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
David Lake
2021-01-15
6gip
/arch/msg/6gip/jksYq8PWgOdtQ9H7CArgIdzawx8/
2985755
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Alexandre Petrescu
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/7NoLMrNjciPifxjNC9JAfGL7wJQ/
2985534
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Alexandre Petrescu
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/DdNeDLonQqHnEq6VB_uTLqNipbE/
2985533
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Rex Buddenberg
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/SqTLFQ0S9FkWHRRe8RKFcwOMO44/
2985527
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Alexandre Petrescu
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/UZ03nbVoPt5JeCKEqOHSlzelMxI/
2985520
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Toerless Eckert
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/kefE0AEG_T2t1B0e5HHFcWJKWBQ/
2985505
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Flinck, Hannu (Nokia - FI/Espoo)
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/EtxLT6pmVQqzPVEtGOFLKlUYHwU/
2985501
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Flinck, Hannu (Nokia - FI/Espoo)
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/aaW96uA0y8M83ZGjrBltAbJgCWY/
2985497
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP? - timelineRe: [6gip] 6G in 3GPP? - timeline
Flinck, Hannu (Nokia - FI/Espoo)
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/IxGkolBGFl6B-fSczeC7AgylL3Q/
2985495
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Flinck, Hannu (Nokia - FI/Espoo)
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/BYQUVoXPvDEPz7_nmV3EwKskY0A/
2985494
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
John Grant
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/EdRa1SDDwNU7nYWlvroVMvIl1kY/
2985486
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Behcet Sarikaya
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/t_6M0AGEm5VJB_EUYyVCdOFn9fs/
2985445
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
Behcet Sarikaya
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/34eGeAgl6IH-HZCUssMcNuBESVQ/
2985442
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Alexandre Petrescu
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/5xU9HexB9BDD3kU63xaD-sojnYc/
2985427
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Lars Eggert
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/ybwT5hGeI3lXOYMyORn1wbMERac/
2985425
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Alexandre Petrescu
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/f12HOkzf0TNrBRl3CJLOaSbu314/
2985396
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Lars Eggert
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/Cofh-DG47PbiDwTGftySYLqxvPw/
2985376
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Alexandre Petrescu
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/NPAuMev5MCjJVhZ4G1jSefnUZIc/
2985375
1933481
Re: [6gip] 6G in 3GPP?Re: [6gip] 6G in 3GPP?
David Lake
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/C9TbJlGMRPgnHpjRj_V1qTZtErs/
2985374
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
David Lake
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/fv_bmIq9HpD4ObQsD4hllEBXcpg/
2985373
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Stewart Bryant
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/3VWpMcm-T92uxWn_7HBCvBGRAq8/
2985372
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
John Grant
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/0TWnMIVdFstDEFIT_dSqdSQltQk/
2985371
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Lars Eggert
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/FYA02DbA3woNZtw829FvvfHs2a8/
2985369
1933481
Re: [6gip] 6GRe: [6gip] 6G
Lars Eggert
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/UK3FhflKbUG0HyDz90fwnSXHYN4/
2985367
1933481
Re: [6gip] Ethics problems in 5G deploymentsRe: [6gip] Ethics problems in 5G deployments
Stewart Bryant
2021-01-14
6gip
/arch/msg/6gip/buUU3LiCXaiUORBVovmHNWg8rQA/
2985366
1933828
139 Messages