Issues Raised in Chair Review of <draft-ietf-6man-rfc4941bis-05 >Issues Raised in Chair Review of <draft-ietf-6man-rfc4941bis-05 >
Bob Hinden
2020-01-27
ipv6
/arch/msg/ipv6/DO_aQAXkyFUOaGqBJ2YpjwG_-Fs/
2829406
1875863
Re: Long overdue review of draft-ietf-6man-rfc4941bis-00Re: Long overdue review of draft-ietf-6man-rfc4941bis-00
Mark Smith
2019-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/q8UPCvGuyaHmZBzDPblv1vFYRk0/
2701352
1829291
Re: Long overdue review of draft-ietf-6man-rfc4941bis-00Re: Long overdue review of draft-ietf-6man-rfc4941bis-00
Mark Smith
2019-03-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/uR_uILySu_x5Z_ClXTQU2xOpdaE/
2701257
1829291
Re: Long overdue review of draft-ietf-6man-rfc4941bis-00Re: Long overdue review of draft-ietf-6man-rfc4941bis-00
Fernando Gont
2019-03-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/oNZZYVYueEGFbeKzB4SyFCalWho/
2700042
1829291
Long overdue review of draft-ietf-6man-rfc4941bis-00Long overdue review of draft-ietf-6man-rfc4941bis-00
Mark Smith
2019-03-01
ipv6
/arch/msg/ipv6/oR3CapBcPnhUZvJoO8SQSvcurY8/
2699489
1829291
Running code (Was: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6only-flag-03.txt)Running code (Was: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6only-flag-03.txt)
Fernando Gont
2018-10-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/rd4NHmB-zIkeHe_2Y-NjfObHa1M/
2649239
1809784
Re: Running code (Was: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6only-flag-03.txt)Re: Running code (Was: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6only-flag-03.txt)
Suresh Krishnan
2018-10-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/evIH6gtatHpbFHbf9blWINlXYi0/
2649167
1809784
Re: Running code (Was: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6only-flag-03.txt)Re: Running code (Was: I-D Action: draft-ietf-6man-ipv6only-flag-03.txt)
Lee Howard
2018-10-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/bGGLO-Ly17E_enacQUX4-rxb7GY/
2649107
1809784
Re: RFC4291bisRe: RFC4291bis
Brian E Carpenter
2018-08-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/U4-pmXBhApUhmNYU2JvGdtqa1OQ/
2620084
1799706
Re: RFC4291bisRe: RFC4291bis
Mark Smith
2018-08-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/AS0LiWH-i9ciJQAdFuHTWpPyCWQ/
2619830
1799706
Re: I-D Action: draft-carpenter-6man-lap-00.txtRe: I-D Action: draft-carpenter-6man-lap-00.txt
Brian E Carpenter
2018-06-19
ipv6
/arch/msg/ipv6/zpEGhPj5pVSq0uV2nR2oB8raiaA/
2596300
1789523
Re: I-D Action: draft-carpenter-6man-lap-00.txtRe: I-D Action: draft-carpenter-6man-lap-00.txt
Michael Richardson
2018-06-14
ipv6
/arch/msg/ipv6/ANKON1WOkB9ugzU7dyB0wlXhadE/
2594503
1789523
6man - reading list for Monday meeting6man - reading list for Monday meeting
Ole Troan
2018-03-16
ipv6
/arch/msg/ipv6/kKOJ-o9sFH_rlxmHtdPzYyRCkMU/
2557645
1775573
RE: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>RE: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>
Mark Smith
2017-08-05
ipv6
/arch/msg/ipv6/9jhp0DU2v1iLMsPephR5AF3-1qI/
2430492
1713692
RE: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>RE: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>
Manfredi, Albert E
2017-07-24
ipv6
/arch/msg/ipv6/cQjiBNU2j4lp1f4zDTZHYXD8h9E/
2425235
1713692
Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>
Brian E Carpenter
2017-07-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/-vqZ6zoWhIrPkGukQZYal8hpO0M/
2424717
1713692
RE: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>RE: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>
Manfredi, Albert E
2017-07-23
ipv6
/arch/msg/ipv6/brgz9uiCNQ9Tb1NJoMPY3awd46w/
2424712
1713692
Re: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)Re: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)
Brian E Carpenter
2017-07-16
ipv6
/arch/msg/ipv6/k3xtgSPU3wAhmq0eMksNjPm8ZsI/
2419900
1715080
Re: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)Re: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)
Mark Smith
2017-07-16
ipv6
/arch/msg/ipv6/aNb4jNa2cDJXZXFFoL2x5r0EnTw/
2419590
1715080
Re: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)Re: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)
Mark Smith
2017-07-16
ipv6
/arch/msg/ipv6/b-D7wynosoWEuqtkYXPMAuOKiuA/
2419575
1715080
Re: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)Re: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)
Brian E Carpenter
2017-07-12
ipv6
/arch/msg/ipv6/ln5001iT7CZ9D_K5OyLKn5sDA0Q/
2417698
1715080
RE: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)RE: IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)
Mark Smith
2017-07-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/DfvmdC3YJzwZgMnj6wnzu8FOgV8/
2417644
1715080
IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)IPv6 Routing & ND vs. Addressing, (Was: Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>)
David Farmer
2017-07-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/BNV2q1cP-6mLahoCmbih_a46oeE/
2416505
1715080
Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>Re: <draft-ietf-6man-rfc4291bis-09.txt>
Mark Smith
2017-07-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/BjOwrRJTf9hJwNLdZJlK0lcZDEk/
2415531
1713692
Re: <draft-hinden-6man-rfc2464bis-01>Re: <draft-hinden-6man-rfc2464bis-01>
Alexandre Petrescu
2017-07-06
ipv6
/arch/msg/ipv6/buRR067zSquhsztSbLbZwsA3Ews/
2415241
1682035
Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00
Alexandre Petrescu
2017-06-13
ipv6
/arch/msg/ipv6/ubh33syWeZIfiHA7-jWpBMkKimM/
2403784
1707392
Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00
weigengyu
2017-06-13
ipv6
/arch/msg/ipv6/ccwG7_ajV0dPKcsobjiqYlpnCus/
2403630
1707392
Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00
Brian E Carpenter
2017-06-13
ipv6
/arch/msg/ipv6/ss9n7sWnkTYbRUNYUdLawbM6NnA/
2403599
1707392
Re: Giving up security & privacy when manually configuring addresses - rfc4291bis text (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)Re: Giving up security & privacy when manually configuring addresses - rfc4291bis text (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)
Tom Herbert
2017-06-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/bu0x5iKLzRk86aY68bS5zXCzl5w/
2402552
1708012
Re: Giving up security & privacy when manually configuring addresses - rfc4291bis text (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)Re: Giving up security & privacy when manually configuring addresses - rfc4291bis text (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)
Mark Smith
2017-06-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/bPtG1F7M5ii_DWlRviHgWorAYrU/
2402404
1708012
Re: Giving up security & privacy when manually configuring addresses - rfc4291bis text (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)Re: Giving up security & privacy when manually configuring addresses - rfc4291bis text (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)
Alexandre Petrescu
2017-06-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/EDMTM5ZzZ7bGyGRpbFpCMKEMaxA/
2402362
1708012
Re: Giving up security & privacy when manually configuring addresses - rfc4291bis text (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)Re: Giving up security & privacy when manually configuring addresses - rfc4291bis text (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)
Tom Herbert
2017-06-09
ipv6
/arch/msg/ipv6/xUZUwOLz-aguwPDJ9-G_B9HHIQM/
2402304
1708012
Re: Deprecating IPv6 (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)Re: Deprecating IPv6 (Re: draft-bourbaki-6man-classless-ipv6-00)
Mark Smith
2017-06-04
ipv6
/arch/msg/ipv6/ba0Z8fgxfIaFiwIkfStl8J2_KMg/
2399993
1707498
Re: Proposal to further clarify prefix length issues in I-D.ietf-6man-rfc4291bisRe: Proposal to further clarify prefix length issues in I-D.ietf-6man-rfc4291bis
Alexandre Petrescu
2017-03-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/43NLvHtLQSi3YyRj9j7ul-aY0TQ/
2341567
1690433
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Mark Smith
2017-03-11
ipv6
/arch/msg/ipv6/B9dbxltJKLcsufOIYv35bphW5Cw/
2341453
1689386
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/BtIyRr2Qg_G0b0ISQociB23VR8Q/
2339730
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
Alexandre Petrescu
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/UFzNRmQ8LInb6ivdMKoxbijO30Y/
2339728
1688957
Re: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID lengthRe: [v6ops] A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07 - FE80::/10 and IID length
otroan
2017-03-08
ipv6
/arch/msg/ipv6/pIpU6-4bqP_Onnzz39gRy2n4ZW0/
2339690
1688957
Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07Re: A 3rd try at a proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Alexandre Petrescu
2017-03-07
ipv6
/arch/msg/ipv6/k1uwgRBVY9MTrwE3PuFvliFoiAY/
2339306
1689386
RE: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07RE: A proposal for draft-ietf-6man-rfc4291bis-07
Manfredi, Albert E
2017-03-03
ipv6
/arch/msg/ipv6/ShebCWvnNGu6Qv3fMFHJII5gRBM/
2337364
1688957
706 Messages