888

代办税票 <shhuiyuan@tom.com> Mon, 17 December 2007 00:25 UTC

Return-path: <shhuiyuan@tom.com>
Received: from [10.90.34.44] (helo=chiedprmail1.ietf.org) by megatron.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1J43nN-0007ZV-Su for sctp-impl-archive@ietf.org; Sun, 16 Dec 2007 19:25:21 -0500
Received: from [121.34.105.16] (helo=tom.com) by chiedprmail1.ietf.org with esmtp (Exim 4.43) id 1J43nM-0007cC-SX for sctp-impl-archive@ietf.org; Sun, 16 Dec 2007 19:25:21 -0500
From: =?GB2312?B?tPqw7MuwxrE=?= <shhuiyuan@tom.com>
Subject: 888
To: sctp-impl-archive@ietf.org
Content-Type: text/plain;charset="GB2312"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Reply-To: shhuiyuan@tom.com
Date: Mon, 17 Dec 2007 08:25:18 +0800
X-Priority: 2
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400
X-Spam-Score: 4.3 (++++)
X-Scan-Signature: 39bd8f8cbb76cae18b7e23f7cf6b2b9f
X-Message-ID:
Message-ID: <20140418100343.2560.72487.ARCHIVE@ietfa.amsl.com>

 ¸ºÔðÈË£ºÄúºÃ£¡

  
ÎÒ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼ÒÕý³£ÄÉË°µÄA¼¶ÆóÒµ,ÔÚÈ«¹ú´ó¡¢ÖС¢Ð¡³ÇÊоùÓС£ÔÚÓëÈκοͻ§¡¢µ¥Î»µÄºÏ×÷\
³Ì

Ðò¶¼ÊÇ°´ÕÕ¹ú¼Ò·¨¹æ½øÐÐ,ÈçÓÐÎ¥¹æÔ¸³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ,±¾¹«Ë¾ÒòÐèÀ©Õ¹Êг¡µÄ¾ºÕùÐÔ,Ϊ¿Í»§¶\
?
Ӫҵ˰ÊÕÌṩ·½±ãÁé»î¡¢ÓÅ»ÝÓ¦ÓÃ;Äܹ»¶Ô¹ó¹«Ë¾ÌṩÓŻݽÉÄÉË°¿î.¿ÉÒÔ°ï¿Í»§´ú¿ª´úÀí·¢\
Ʊ£º

Ò»: ÆÕͨ¹úË°·¢Æ±

1:ÉÌÒµÏúÊÛ£¨¿ÉÒÔÍøÉϲ飩 2:»õÎïͳһÏúÊÛ  3:¹¤Òµ(ÆóÒµ)ÏúÊÛ

¶þ:ÆÕͨµØË°·¢Æ±

1:ÔËÊä(µçÄÔ°æÔËÊä¡¢»õÔË´úÀí¡¢×°Ð¶¡¢ÁªÔË¡¢º£Ô˵È)

2:ÆäËü·þÎñ(¹ã¸æ·Ñ¡¢×¡ËÞ·Ñ¡¢»áÒé·Ñ¡¢×Éѯ·ÑµÈ)

3:½¨Öþ°²×°    ¼Ó¹¤ÐÞÀí

4:Óк£¹ØºËÏúµ¥³öÊÛ,¼Û¸ñÓÅ»Ý.½»½Ó·½±ã

5:ÆäËü(×âÁÞ,ÐÐÕþÊÂҵרÓᢻú¶¯³µÏúÊÛ¡¢·¿µØ²ú½»Òס¢Ë°Îñ´úÀí)

µÈרÓÃƱ¾Ý ¡£ÒÔÉÏƱ¾ÝË°µã¾ùÔÚ0.5%~1.5%Ä¿Ç°ÔÚÈ«¹úÊÇ×îµÍÖ®Ò»

ÈçÐè¾´ÇëÖµç:

  ÊÖ »ú: 13826592593

  ÁªÏµÈË: ÁõÏÈÉú

  E-mail:shlongteng9988@... 
 


 • 888  代办税票
 • 888  代办税票