[OSPF] RFC 6992 on Routing for IPv4-Embedded IPv6 Packets[OSPF] RFC 6992 on Routing for IPv4-Embedded IPv6 Packets
rfc-editor
2013-07-30
ospf
/arch/msg/ospf/4upnZ9wrgJ_91cu1z-z9dptZdpg/
1110419
1536257
[OSPF] Document Action: 'Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets' to Informational RFC (draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-14.txt)[OSPF] Document Action: 'Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets' to Informational RFC (draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-14.txt)
The IESG
2013-06-11
ospf
/arch/msg/ospf/UuPOb9--qzI5Pc2rYa09bG9veGw/
1110343
1536274
[OSPF] Protocol Action: 'OSPFv3 Instance ID Registry Update' to Proposed Standard (draft-ietf-ospf-ospfv3-iid-registry-update-04.txt)[OSPF] Protocol Action: 'OSPFv3 Instance ID Registry Update' to Proposed Standard (draft-ietf-ospf-ospfv3-iid-registry-update-04.txt)
The IESG
2013-05-23
ospf
/arch/msg/ospf/Uj_vQJ4vWOSprQb4nGFQuKZBpow/
1110319
1536282
[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-07.txt> (Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets) to Informational RFC[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-07.txt> (Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets) to Informational RFC
The IESG
2013-03-04
ospf
/arch/msg/ospf/ToJZxdBjPoXNoCBGxwli9o-P_s0/
1110268
1536304
[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-07.txt> (Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets) to Informational RFC[OSPF] Last Call: <draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-07.txt> (Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets) to Informational RFC
The IESG
2013-03-04
ospf
/arch/msg/ospf/yULZ-K0nGDh7tBe-MX0c63PlbG8/
1110269
1536304
[OSPF] Request for Publication for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-07[OSPF] Request for Publication for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-07
Acee Lindem
2013-02-11
ospf
/arch/msg/ospf/FqLN7ZCOFocY8ffzUQLIDfTsM1k/
1110260
1536309
Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05
mohamed.boucadair
2012-12-14
ospf
/arch/msg/ospf/Zkopp9Sc8wWUoKNy6UFcQ9BOvcQ/
1110245
1536323
Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05
Dean cheng
2012-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/7y8aGD-pGtbygu0VpgY49pPVYGE/
1110244
1536323
Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05
Alvaro Retana (aretana)
2012-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/Y0X9_aLLxyvN-o2aFgLxA4_trKQ/
1110243
1536323
[OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05[OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05
Acee Lindem
2012-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/pqE78Kj8kRRO-Eu-5nosKoH-mec/
1110242
1536323
Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for OSPFv3 Instance ID Registry Update - draft-ietf-ospf-ospfv3-iid-registry-update-00Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for OSPFv3 Instance ID Registry Update - draft-ietf-ospf-ospfv3-iid-registry-update-00
Acee Lindem
2012-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/VkFQxgIhW9CMIbQ5emB_GsXUHbA/
1110241
1536323
Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for OSPFv3 Instance ID Registry Update - draft-ietf-ospf-ospfv3-iid-registry-update-00Re: [OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for OSPFv3 Instance ID Registry Update - draft-ietf-ospf-ospfv3-iid-registry-update-00
Alvaro Retana (aretana)
2012-12-13
ospf
/arch/msg/ospf/_yNGEC01lVpF3Io78xtiJEhdnAM/
1110240
1536323
[OSPF] OSPF WG Document Status[OSPF] OSPF WG Document Status
Acee Lindem
2012-11-02
ospf
/arch/msg/ospf/0RL1jDT5eu12yeRDuvj6z5H5828/
1110237
1536322
[OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05[OSPF] Working Group Last Call Completed for Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05
Acee Lindem
2012-11-02
ospf
/arch/msg/ospf/M3y7YixSwmI181jSMfL2izrmkQY/
1110235
1536324
[OSPF] Working Group Last Call on OSPFv3 Instance ID Registry Update - draft-retana-ospf-ospfv3-iid-registry-update-00[OSPF] Working Group Last Call on OSPFv3 Instance ID Registry Update - draft-retana-ospf-ospfv3-iid-registry-update-00
Acee Lindem
2012-09-28
ospf
/arch/msg/ospf/oJMdJMcm04VuhPGLBBvMx7vxoDY/
1110224
1536332
[OSPF] Working Group Last Call on Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05[OSPF] Working Group Last Call on Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-05
Acee Lindem
2012-09-28
ospf
/arch/msg/ospf/CLdDkdru7q7DhcXrHc4ZPxpQRtU/
1110223
1536333
Re: [OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tstRe: [OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tst
Dean cheng
2012-07-13
ospf
/arch/msg/ospf/d5vpdReZ3t0FSo2hkEbi51uiF_o/
1110176
1536357
Re: [OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tstRe: [OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tst
Acee Lindem
2012-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/YXraEwdYdpkGj9LPE_sXkRU0FRI/
1110169
1536357
Re: [OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tstRe: [OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tst
Dean cheng
2012-07-09
ospf
/arch/msg/ospf/Qp6ljLOk7aLS4GFCCUUsoTDHRcc/
1110168
1536357
Re: [OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tstRe: [OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tst
Dean cheng
2012-07-03
ospf
/arch/msg/ospf/-8qd72_gwbHJSclxD73D1uxIT58/
1110155
1536357
[OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.txt (Reply to this one - Was multitasking on the first try ; ^)[OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.txt (Reply to this one - Was multitasking on the first try ; ^)
Acee Lindem
2012-06-29
ospf
/arch/msg/ospf/Aiom8PoHSeRJN8ZeItP6MhRxG2U/
1110146
1536356
[OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tst[OSPF] Routing for IPv4-embedded IPv6 Packets - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-02.tst
Acee Lindem
2012-06-29
ospf
/arch/msg/ospf/S_H0WUuWaA13HBYK40h_mFD5C0k/
1110145
1536357
[OSPF] posted - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-01[OSPF] posted - draft-ietf-ospf-ipv4-embedded-ipv6-routing-01
Dean cheng
2011-10-19
ospf
/arch/msg/ospf/bmkTzhxIqCdLRCyBCXvLO3fS4XY/
1110027
1536398
[OSPF] Multi-Topology/Multi-Instance OSPFv3 for IPv4-Embedded IPv6[OSPF] Multi-Topology/Multi-Instance OSPFv3 for IPv4-Embedded IPv6
mohamed.boucadair
2010-02-22
ospf
/arch/msg/ospf/tjJWmxq5Tm6RHN3CnXTCv14wjp0/
1109470
1536509
Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3
Acee Lindem
2007-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/n-jaycjS0cB3B8L2s5CZImMoDS8/
1108626
1536753
Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3
Erblichs
2007-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/LI6vgrKLQGl_-GcT1M8YYD7hHp4/
1108625
1536753
Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3
Acee Lindem
2007-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/FQUSilDuO4h61MRjz8VKOrluTQ0/
1108623
1536753
Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3
Erblichs
2007-08-02
ospf
/arch/msg/ospf/TgF4vl3MdVJ6gycODlkJRgAfSxY/
1108622
1536753
Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3Re: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3
Acee Lindem
2007-08-01
ospf
/arch/msg/ospf/H27UjvDMiZBBt0HRG0m_1cR5AlI/
1108617
1536753
RE: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3RE: [OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3
Daniel Joyal
2007-08-01
ospf
/arch/msg/ospf/u6kTzUluLKrjEamQktQMKoi5tKI/
1108616
1536753
[OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3[OSPF] Removal of MOSPF from OSPFv3
Acee Lindem
2007-07-31
ospf
/arch/msg/ospf/vZ7FXR2FposM1GVjSyNY1HgcnRs/
1108614
1536753
31 Messages