[Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS[Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Robert Ransom
2014-01-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/5vCEr3XhciVoIfLnB3cPTluyio4/
291789
1101637
Re: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/MXHT77yNfjVQ7m_G5ZfId5_Ukt8/
291791
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Michael Hamburg
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/s3T90EgG799Er_CbfeIn7UfPhO8/
291793
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Robert Ransom
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/aFkCAX6Wmt23I7puLCry0j8MC6U/
291795
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Mike Hamburg
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/Biu7o6A2u2lNk0U6Glr_6SbVw10/
291799
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/OhZdWbBfEo0U9LFRJ3rRsClMBiE/
291800
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Michael Hamburg
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/XWWsRoWk525A11tKGFx8xoio90o/
291804
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/D6G2CAPlDrD2v99G9RG-Wv-KImA/
291805
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Michael Hamburg
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/fQWrlDFjTQ1853amiS04NRyNk7o/
291806
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/7w6-0NsAtXTd4qhZh_mkF-xpV4Q/
291807
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Robert Ransom
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/iySPfEMZmz-beA3fmNErk4T7mxM/
291808
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/noqmb094aDixzMwSQulstedDX_U/
291810
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Watson Ladd
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/QZNDuuGOaTGwyNJnc-FCPikVUMU/
291811
1101637
Re: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Dan Harkins
2014-01-25
cfrg
/arch/msg/cfrg/oOsuJ_Ytc43e_kdq6VqaqTW54MU/
291815
1101637
Re: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Robert Ransom
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/OGOFWqrAJXeGenNUgPtR_ysyR_M/
291794
1101637
Re: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/q-Duj7aUvdf70iOXpMZPSRQEvNk/
291828
1101637
Re: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Robert Ransom
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/zg7zdVAjh5E7PwxBkWFzOpeKq6Y/
291829
1101637
Re: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLSRe: [Cfrg] Fwd: [TLS] Curve25519 in TLS and Additional Curves in TLS
Andrey Jivsov
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/uE5aZQ4znMstkz0_VwFBOpfJLfw/
291832
1101637
[Cfrg] Change of point formats[Cfrg] Change of point formats
Watson Ladd
2014-01-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/2Wy3q4aSxVc6mJjm2Hkl74EH8Ko/
291781
1101638
[Cfrg] OCB test vectors reusing nonces[Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Manger, James
2014-01-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/eMy3OwR0hC5r0Y55ByUR-uKs0gw/
291780
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Matt Caswell
2014-01-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/plERj8Rg2gc-bsgIuawh1xC6ze4/
291790
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Ted Krovetz
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/iZs5CopE6aUZYCHCBxpk3UrV3Bo/
291792
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Manger, James
2014-01-24
cfrg
/arch/msg/cfrg/U4LUfK0XCEsSYNW0wHIFXVLsML0/
291798
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Ted Krovetz
2014-01-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/s36qx8oJja2wczM2HcbIf1i9DkA/
291818
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
David McGrew
2014-01-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/TTJ8oxBZgFxlLFPFSG15ArlRPSc/
291819
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Stephen Farrell
2014-01-26
cfrg
/arch/msg/cfrg/9CrPNAEhUgF1RF7Wfng59dMnC5E/
291820
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Manger, James
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/HxCQxk1yGzplPUe0Dp3si1ltS3g/
291825
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Matt Caswell
2014-01-28
cfrg
/arch/msg/cfrg/mGvIDdzv1P-_duOVu0QqwnT_Qls/
291833
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Manger, James
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/dqepc9sXTpqJEKqIrbAz5eUWclU/
291834
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Matt Caswell
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/-6s0Jb0GcF1LYbwmFvqNHlNFjms/
291839
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Ted Krovetz
2014-01-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/sqGu_TQC6R9Jg1ETxiZcFzRm67k/
291843
1101639
Re: [Cfrg] OCB test vectors reusing noncesRe: [Cfrg] OCB test vectors reusing nonces
Peter Dettman
2014-02-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/1LUrHJkugDowkie--yaZ0JUWqXE/
291846
1101639
[Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt[Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Kohei Kasamatsu
2014-01-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/W8nv2agpO5gz65exb762TuvF8fg/
291778
1101640
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Michael Hamburg
2014-01-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/Yl-GZ3sYSy9Z7hjLU9FpyyLNwQE/
291779
1101640
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Kohei Kasamatsu
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/Od5ZzEqrhlP5-zT_s509gHmN70s/
291835
1101640
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Mike Hamburg
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/yvWl-xy0vKXzWr1d4ovC1WeVL1o/
291837
1101640
Re: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Kohei Kasamatsu
2014-02-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/vD4SzdPyH6ZU27ab7fh4hBs1mIQ/
291860
1101640
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Laura Hitt
2014-01-23
cfrg
/arch/msg/cfrg/kuI7A3pm2Z1GsoUqFcE9o6zKYBQ/
291788
1101640
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Kohei Kasamatsu
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/HFjMwZwmsVVMTfGhaDmqqP4E8_M/
291836
1101640
Re: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txtRe: [Cfrg] Fwd: I-D Action: draft-kasamatsu-bncurves-00.txt
Laura Hitt
2014-01-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/hnV_q4ZnAoude-rHzHbkaTW372Q/
291838
1101640
41 Messages