Subject
From
Date
List
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aegis-aead-09.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aegis-aead-09.txt
internet-drafts
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/CF3vR8X8FNOzQyn9Lb9OF1x6Ue8/
3391926
2101840
[CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead[CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Martin Thomson
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/QzxwN9hrSGHl0pBdWOhvfZ1UOhM/
3391780
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Eric Rescorla
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/0ofVLrwjnd2aiHare2eJY8ZAZ64/
3391783
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Stanislav V. Smyshlyaev
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/jrS43JOWY-u8mx137joUC87hsnA/
3391799
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Eric Rescorla
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/klpVxWx-d51V03Q1RUwjWcZ7uw4/
3391914
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Stanislav V. Smyshlyaev
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/uXfSHX_g4tIfZXb-CNs_UL-jaYY/
3391921
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
John Mattsson
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/9sa_DDH0wcnbvy0YvDYy86UxrzY/
3391949
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Salz, Rich
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/1SAiumvdI97zbhJrKH77MmZiFww/
3391951
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Sean Turner
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/NB1qnXtj6ROHrYta1KHndueWD6k/
3391979
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Eric Rescorla
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/liITzgZvABpJfmVLtQTNvpZ8b48/
3392103
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Salz, Rich
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/jmwQBLawTI672dvnMHNYSYwNKnk/
3391941
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Eric Rescorla
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/R5IIAh0bw-3dyNQVfuTMrbDais8/
3392101
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Salz, Rich
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/YSw9KMVCU1EcF2KzaA2OXV-IVmY/
3392122
2101760
Re: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aeadRe: [CFRG] Protocol engineering in draft-irtf-cfrg-aegis-aead
Eric Rescorla
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/UGPFysmnYXSCFi7WXZPbXbmTyws/
3392137
2101760
[CFRG] <TdxFp7b9NrxXGI7JNBgp229AAJQoqb1k5EpAcQ>[CFRG] <TdxFp7b9NrxXGI7JNBgp229AAJQoqb1k5EpAcQ>
Juan diego Jacobo Hernández
2023-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/nrYFQlacdmFqB9dCV0kpVosALwI/
3391164
2101380
[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aegis-aead-08.txt[CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aegis-aead-08.txt
internet-drafts
2023-12-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/76qiQlcsbv8y-KZIrpxbiwusktg/
3390869
2101228
Re: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aegis-aead-08.txtRe: [CFRG] I-D Action: draft-irtf-cfrg-aegis-aead-08.txt
Frank Denis
2023-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/dlBXBHkWb8psXMkEuKXhqssuyr4/
3391504
2101228
Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-dnhpke-03Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-dnhpke-03
Dan Harkins
2023-11-30
cfrg
/arch/msg/cfrg/TRNZ56HOzcT_HcPbA_-KUqNoImw/
3390552
2098290
Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-dnhpke-03Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-dnhpke-03
Stephen Farrell
2023-12-01
cfrg
/arch/msg/cfrg/dhqsU86eQx4g28RfCulh_swFeHw/
3390779
2098290
Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-dnhpke-03Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-dnhpke-03
Ilari Liusvaara
2023-12-02
cfrg
/arch/msg/cfrg/ZqEG5FRB50bqANO3uwzqXSiVRbE/
3391220
2098290
Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-dnhpke-03Re: [CFRG] RGLC on draft-irtf-cfrg-dnhpke-03
Dan Harkins
2023-12-05
cfrg
/arch/msg/cfrg/aFgFuSSrAnM_gUjhbEjiIBTjASI/
3391982
2098290
Re: [CFRG] [Crypto-panel] Request for review: OPAQUERe: [CFRG] [Crypto-panel] Request for review: OPAQUE
Chloe Martindale
2023-11-29
cfrg
/arch/msg/cfrg/-3-Leb5iIOogfDFr4aKkrZ-jshI/
3392004
2082849
Re: [CFRG] [Crypto-panel] Request for review: OPAQUERe: [CFRG] [Crypto-panel] Request for review: OPAQUE
Kevin Lewi
2023-12-04
cfrg
/arch/msg/cfrg/5ra-O_f7K1grO5_RooZC1feX5sA/
3392005
2082849
23 Messages